Breaking News
Home / Mantras / Navadurga Stotram

Navadurga Stotram

Navadurga Stotram

Navadurga  stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Durga.By chanting  this stotram daily in home will get Durga anugraha.It bring prosperity and healthy life.It removes negitive energy in home.

Devi Shailaputri

Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥
Devi Brahmacharini
Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥
Devi Chandraghanta
Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥
Devi Kushmanda
Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥
Devi Skandamata
Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥
Devi Katyayani
Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥
Devi Kalaratri
Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥
Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥
Devi Mahagauri
Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥
Devi Siddhidatri
Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥
॥Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam॥
error: Content is protected !!