Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Nava Rathna Mala Stotram

Nava Rathna Mala Stotram

Stotram

Hara noopura kundala vibhooshitha avayava shobhineem,
Karanesa vara mouli koti pari kalpyamana pada peetikaam,
Kala kala pani pasa bana dhunurangusam aruna mekhalam,
Bala bhoo thilaka lochanaam, manasi bhavayami para devatham., 1

Kandhasara gana saara charu nava naga vallee rasa vasineem,
Sandhyaraga madhura tharaabharana sundaranana kasismitham,
Mandharayudha vilochana malapala chandra krutha shekareem,
Indira Ramana Sodhareem, Manasi bhavayami para devatham., 2

Smera charu mukha mandalam, vimala kandalambhi mani mandalam,
Haara Dhama pari shobhamana kucha barabeera thanu Madhyamam,
Veera garva hara noopuraam vividha kaaranesa vara peedikaam,
Mara vairi sahacharineem, Manasi bhavayami para devatham., 3

Boori bara thara kundaleendra mani badha bhoo valaya peedikaam,
Vaari naasi mani mekhala valaya vahni mandala sareerinaam,
Vaari sara vaha kundalaam gagana shekharim paramathmikaam,
Charu chandra ravi vilochanaam, manasi bhavayami para devatham., 4

Kundala trividha kona mandale vihara shad dala samullathi,
Pundareeka mukha vedinim tharuna chanda bhanu thadithujjwalaam,
Mandalendhu parivahithamrutha tharangineem aruna roopineem,

Varanaanana mayura vaha mukha daha vaarana payodharaam,
Charanaadhi sura Sundari chikura sekhari krutha padambhujaam,
Karanadhipathi panchaka prakruthi karana Prathama mathrukam,
Varanantha mukha paaranaam, manasi bhavayami para devatham., 6

Padfma kanthi pada paani pallava paodharanatha saroruhaam,
Padma raga mani mekhala valaya nivi shobhitha nithambineem,
Padma sambhava sada shivaantha maya Pancha rathna pada peedikaam,
Padmineem pranava roopineem, Manasi bhavayami Para Devathaam., 7

Agama pranava peedikam amala varna mangala charineem,
Aagamavayava shobineem akhila veda sara krutha Shekareem,
Moola manthra mukha mandalaam, mudhitha nada bindu nava youvanaam,
Mathrukaam Tripura sundareem, Manasi bhavayami para devatham., 8

Kalika thimira kundalananda krutha brunga mangala virajitham,
Soolika shikara malikaa valaya mallikasura bisorabham,
Valika madhura kanda mandala mahohara aanana saroruhaam,
Kalikam akhila nayikaam, Manasi bhavayami para devatham., 9

Phala Sruthi

Nithyamena niyamena jalpathaam,
Bhukthi mukthi bala thapa bishtathaam,
Sankarena rachithaam sada japeth,
Nama rathna nava rathna malikaam.

error: Content is protected !!