Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Nava Mangali Stotram

Nava Mangali Stotram

Stotram

Kathyayyanee mahamaye bhavani buvaneswaree
Samsara Sagare magnath udhara sri krupamahi

Danyoham athibagyoham baavithoham mahathmabi
yahprushtam soomahath punyam puranam vethavithkrutham

Namodevyai prakruthyaisa vidhathryai sathatham namaha
Kalyanyai kamadaayai sa vrudhyai sitdhyai namo nama:

Satchithananda roopinyai samsararanaye nama:
Panchakruthyai vidhaatryai buvaneswaryai namo nama:

Kreedathe logarachana sakhathe chinmaya: siva:
Aahaarasthe sathaananda: vaasasthe hruthyam mama

Namasivayai kalyanyai saanthyai pushtyai namo nama:
Bagavathyai namodevyai rudhrayai sathatham nama:

Jaya jaya jayadaare jayaseela jayapradhe
Yagna soogara jaye thvam jayadevi jayavahe.

Sugathe mokshathe devi prassanna bhava sundari
Pushpa saara nandaneeye thulasee krishna jeevani

Namasthe thulasee roope namo Lakshmi Saraswathi,
Namo Durge Bhdawathi Namasthe sarva roopine

error: Content is protected !!