Breaking News
Home / Mantras / Nava Graha Storam by Sri Vadi Raja Teertha

Nava Graha Storam by Sri Vadi Raja Teertha

Bhaswan may Bhasayeth thathwam
Chandrasya ahladha kruth bhaveth,
Mangalo mangalan dadhyath,
Budhascha budhatham disheth., 1

Guru may gurutham vadhyath,
Kavisya kavitham diseth,
Sanisthasya sham prapthayathu,
kethu kethum jaye arpayeth., 2

Rahur may rahayath rogam
Graha santhu kara gruha,
Nava navam mame easwarasya,
Dishantyethe Nava Graha., 3

Sane, dinamasmai suno sya,
Aneka guna sanmasye,
Arishtam hara may Abheestam,
Kuru maa kuru sankatam., 4

Harer anugraharthaya
Shatrunam nigrayaya cha,
Vadi raja yathi proktham
Graham stotram sada padeth., 5

Ithi Madhavadhiraja charana punya virachitham
Navagraha stotram sampoornam., 6

Bharathi ramana mukhya pranathargatha Sri Krishnarpanamasthu.

error: Content is protected !!