Breaking News
Home / Mantras / Nava Graha Sthothram

Nava Graha Sthothram

Surya(Sun)

Japaa Kusumasankasham Kasyapeyam Maha Dhyuthim
Tamognam Sarvapaapghnam Pranatosmi Divakaram.

Chandra(Moon)
Dadhi Shankha tushaa-raabham Khseero Darnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam .

Kuja (Mars)
Dharanee garbha sambhootam,Vidyut Kaanti Sama-prabham
Kumaram Shakti Hastam,Tham Mangalaam Pranamamyamaham

Budha(Mercury)
Priyangukalika Shyaamam, RoopenaaPratimam Budham
Soumyam Soumya Guno Petham Tam Budham Pranamamyamham .

Guru(Jupiter)
Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchana sannibham,
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim

Shukra(Venus)
HimaKundha Mrina-laabham Daitya-naam Paramam Gurum
Sarv aShastra Pravaktaaram Bhargavam Pranamaamyamham .

Sani(Saturn)
Neelanjanasamaabhasam Ravi Putram Yamaagrajam
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaiswaram

Rahu
Ardha Kaayam Mahaa Veeryam Chandra- Aditya Vimardanam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamyaham

Ketu
Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam
Roudram Roudraa-tmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamya-ham

Prayer for all the Nine Planets
Nama Suryaya Somaya Mangalaya Budhaya Cha,
Guru Shukra Sanibhyascha, Rahava Kethave Nama.

Phala Sruthi

Ithi Vyasa Mukhod Geetham Ya Padeth Susamihitha,
Dhiva Vaa, Yadhi Vaa Rathrou Vigna Santhir Bhavishyathi

Nara Naari Nrupaanam cha Bhaved, Duswapna naasanam,
Iswaryamathulam Teshama arogyam Pushti Vardhanam.

Graha Nakshatraja Peeda, taskaragni Samudbhava,
Thaa Sarvaa prasamam Yanthi Vyaso Bruthe Na Samsaya.

error: Content is protected !!