Breaking News
Home / Mantras / Nava Graha Prarthana

Nava Graha Prarthana

By chanting this mantra daily will navagraha anugraha.

Mantra

Soorya souryamadendhurucha padaveem , sanmangalam mangala,
Sad budhim cha budho Guruscha kurutham Shukra sukham , sam sani,
Rahur bahu balam karothu vipulam Kethukulasyonnathim,
Nithyam preethikara bhavanthu bhavatham sarve prasanna Graha

error: Content is protected !!