Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Nava Durga Sthuthi

Nava Durga Sthuthi

Shailaputhri sthuthi:
Jagatpajaye, jagat wandhwe, sarva Shakthi swaroopini,
Sarvarthmikesi Kaumari Jagan mathar namosthuthe.

Brahmacharini Sthuthi:
Tripuram trirgunadhaaram marga Jnana swaroopinim,
Trilokya vandhithaam devim, Trimurthim pranamamyaham

Chandra Ghanta Sthuthi:
Kalikaam thu kalatheethaam kalyana hurdayaam shivaam,
Kalyana jananim, nithyam kalyanim pranamamyaham.

Kooshmanda Sthuthi:
Animahidha gunaidharam, makara kaara chakshusham,
Anantha Shakthi bedham thaam Kamakshim pranamamyaham

Skanda matha Sthuthi:
Chanda veeram chanda mayaam Chanda munda prabhanjaneem,
Thaam namami cha devesim chandikaam Chanda vikramaam.

Kathyayani Sthuthi:
Sukhananda kareem shanthaam, sarva devair namaskrutham,
Sarva bhoothmikam devi Shambhavim, Pranamyaham

Kalarthari Sthuthi:
Chanda veeram Chandamayam Raktha bheeja prabhanjaneem,
Thaam namami cha devesim Kalarathri, guna shalinim

Maha Gouri Sthuthi:
Sundari swarna sarvaangeem, sukha soubhagya dhayinim,
Santhosha jananaim Maha Gowrim pranamyaham

Sidhi Dhathri Sthuthi:
Durgame dusthare karye, bhaya durga vinasini,
Pranamami sada bhkthya durga durgathi vinasini.

error: Content is protected !!