Breaking News
Home / Mantras / Nataraja Dasakam Stotram

Nataraja Dasakam Stotram

1.Kanaka sabha gatha , kanchana Vigraha , kama vinigraha , kantha thano,

Kali kalithakhila papamalapaha kruthi samavrutha deha vibho,

Kuvalaya sannibha rathna vinirmitha , divya kireeta , subashta thano,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

2.Karakalithamala , shula bhayangara , kala nirasaka Padha vibho,

Padha kamala gatha bhakthajanaqvana , bhaktha sukankana deva vibho,

Shiva nilayagatha bhoothi vibhooshitha, deekshitha poojitha poojaya thano,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

3.Hara hara Sankara Bhaktha hrudambara vasa Chidambara nadha Vibho,

Duritha niranthara, Dushta Bhayankara darasana sankara divya thano,

Dasa satha kanthara sesha hrudanthara, sankara rakshitha Partha guro,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

4.Shiva , shiva Sankara , Samba puranthara poojitha sundara manthra nidhe,

Mura hara sannithi mangala Darsana Manthra rahasya Chidathma thano,

Pura hara samharapapamapaa kuru, bheethimara athikrutha makilaam,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

5.BHujaka vibhooshana , bhoothi vilepana , Phala vilochana , loka thano,

Vrushabha suvahana , ganga payo dhara , Sundara narthana , soma thano,

Sutha dhana Dhayaka , soukhya vidhayaka , sadhu dayakara sathva thano,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

6.SAkala hrudanthara , Chandra kala dhara , manthra parakrutha , bhootha dhadhe,

Charana samarchana divya druhagatha, Deva vararpitha BHaghya dadhe,

Vidhi , hari narada yaksha surasura , bhootha krutha sthuthi Thushata mathe ,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

7.Giri Thanayarpitha Chandana Champaka , kumkuma pankaja gandha thano,

Dhimi dhimi dhindhimi vadhana noopura, pada thalothitha nrutha guro,

Ravi kiranasthama yagatha daivatha drushta sunarthana daksha thano,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

8.Himi girija kara sangrahanothitha modha supoorna , suvarna thano,

Guhagana nayaka, geetha gunarnava , gopura suchitha viswa thano,

Guna gana bhooshana gopathi lochana gopa kuladhipa mithramane,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

9.DAmaruka dharina , indhu kala dhara, indrapada brutha magnikaram,

Guha jananiyutha matha mrugothama marthijanakhila roga haram,

Bhaja bhaja manasa vismruthikaraka roga thanu pari dathapadham,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

1

0.Natha jana sankara , pinka jada dhara , gandala sathkara gaura thano,

Varada pathanjali sathkruthi sannutha mruga charanapitha pushpa dathe ,

Damaruka Vadana bodhitha sarva kalakhila , Veda rahasya thano,

Jaya jaya hey nataraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

11.Shivatha manantha padanvitha Rama sudeekshitha sathkavi padyamitham,

Nadana padherathi thushtikaram , bahu bhagyameepsitha sidhikaram,

Padathi, srunothi cha bhakthi yuktho yathi bhagya samrudhi madholapathe ,

Jaya jaya hey nadaraja pathe shiva bhagya samrudhi muparjaya may.

error: Content is protected !!