Breaking News
Home / Mantras / Narayana suktham

Narayana suktham

Shanthi Pata

Sahana navathu.Sahanou bunakthu. Saha veerya karavavahai.
Tejaswinaa vadheedamasthu maa vidwishavahaii.
Om shanthi, shanthi, shanthi.

Narayana Suktham
Sahasra seersham devam viswaksham viswa sambhuvam.
Viswam narayanam devam aksharam paramam padam., 1

Viswatha paramanithyam viswam narayanam harim,
Viswamevedam purusha stadvischa mupajeevathi., 2

Pathim viswasyatmeshwara, saswatha shivamachyutham,
Narayanam mahagneyam viswathmanam parayanam., 3

Narayana paro jyothirathma narayana para,
Narayana para brahma tatwam narayana para.
Narayana paro dyatha, dyanam Narayana para., 4

Yachcha kinchid jagat sarvam drusyathe sruyathe bhi vaa,
Antharbahischa tatsarva vyapya narayana sthitha., 5
.
Anantham avyayam kavi samudrentham viswasambhuvam,
Padmakosa pratheekasa hrudhyam chapyadho mukham., 6

Adho nishtaaya vithasthyaanthe nabhyam upari thishtathi,
Jwalamalaakulam bhathi viswasya yatanam mahat., 7

Santhatha shilabhisthu lambatya kosa sannibham,
Tasyanthe sushira sookshmam tasmin sarve prathishtitham., 8

Tasya madhye mahan agni viswa archir viswatho mukha,
Sograbuk vibhajan thishtaa annahara majara kavi., 9

Tirya goordhwa madhasa sayee rasmayas tasya santhatha,
Santhapayathi swam deha mapada thala masthaka,
Tasya madhye vahni shika aneeryordhwa vyavasthitha., 1

0

Neela thoyadha madhyastha dwidyullekheva bhaswaraa,
Neevara sooka vathanvee peetha bhaswat yanoopama., 11

Tasya shikhaya madhye paramathma vyavasthitha,
Sa brahma sa shiva sa hari sendra sokshara parama swaraat., 12

Rhutha sathyam param brahma purusham Krishna pingalam,
Oordhwaretham viroopaksham viswa roopaya vai namo nama., 13

Narayanaya vidmahe vasudevaya deemahi,
Thanno Vishnu prachodayath., 14

error: Content is protected !!