Breaking News
Home / Mantras / Narasimhashtakam

Narasimhashtakam

Related image

Paramahamsa Yati Jiyar,

1. Shrimad akalanka paripurna shashikoti
Shridhara manohara satapata kanta
Palaya krupalaya bhavambudhi nimagnam
Daitya vara kala Narasimha Narasimha

2. Pada kamala vanata paathaki janaanam
Pathaka dhavanala pathatri vara keto
Bhaavana parayana bhaavarti harayaa mam
Pahi kripayaiva Narasimha Narasimha

3. Tunga nakha pankti-dalithasura varasrik
Panka nava kunkuma vipankila mhoraha
Pandita nidhana kamlalaya namaste
Pankaja nishanna Narasimha Narasimha

4. Maulishu vibhushana mivamara varanam
Yogi hridayeshu cha sirassu nigamanaam
Rajaa aravinda ruchiram pada yugam they
Dehi mama murdhni Narasimha Narasimha

5. Vaarija vilochana madh antima dasaayam
Klesha vivashikrita samasta karanayam
Yehi ramaya saha sharanya vihaganam
Nadha madhiruhya narasimha Narasimha

6. Haataka kirita varahara vanamala
Taara rashana makara kundala manindrai,
Bhushitam ashesha nilayam tava vapurme
Chethasi chakaasthu Narasimha Narasimha

7. Indu ravi pavaka vilochana ramayaa
Mandira mahabhuja lasadvara rathanga
Sundara chiraaya ramataam tvayi mano me
Nandita suresha narasimha Narasimha

8. Madhava mukunda madhusudana murare
Vamana nrisimha sharanam bhava nathaanam
Kamada ghrinin nikhila karana nayeyam
Kaalam amaresha narasimha narasimha

9. Ashtakam idam sakala pataka bhayaghnam
Kamadam ashesha duritamaya ripughnam
yah pathi santhatham ashesha nilayam they.
Gacchati padam sa narasimha Narasimha

error: Content is protected !!