Breaking News
Home / Mantras / Narasimha Raja Patha Stotram

Narasimha Raja Patha Stotram

1.Ugram, veeram, Maha Vishnum,
jwalantham , sarvathomukham,
Nrusimham bheeshanam bhadram
mrutyor mrutyum namamyaham.

2.Vruthoth phulla visalaksham ,
Vipaksha kshaya deekshitham,
Ninada thrastha viswandam ,
Vishnum ugram namayaham.

3.Sarvair avadhyathaam praptham,
Sabha lougham dither sutham,
Nakhagara sakali chakre,
Yastham veeram namyaham.

4.Padava ashtaabdha patalam ,
Moordhavishta trivishtapam,
Bhuja pravisha ashta dhisam,
Maha Vishnum namayaham.

5.Jyotheemshya arke indu nakshatra ,
Jwala nadhiny anukramath,
Jwalanithi thejasaa yasya ,
Tham jwalantham namayaham.

6.Sarvendriyairapi vinaa,
Sarvam sarvathra sarvadfhaa,
Yo jaanaathi namam yaadhyaam,
Thamaham sarvatho mukham.

7.Naravath simhavachaiva,
Yasya roopam mahathmana,
Maha satam, maha damshtram,
Tham nrusimham namamya.

8.Yan nama smaranadh bheetha,
Bhootha Vetala Rakshasa,
Rogad yascha pranasyanthi,
Bheeshanam tham namayaham.

9.Sarvopi yam samasrithya,
Sakalam bhadramasnuthe,
Sriyaya bhadraya jushto,
Yasyam bhadram namayaham.

1

0.Sakshath swakale sampraptham,
Mruthyum shatru gunanvitham,
Bhakthaanaam nasayed yasthu,
Mruthyur mrutyhum namamyaham

11.Namakarathmakam yasmai,
Vidhya athma nivedanam,
Thawakth dukho akhilaan kamaan,
Asnantham tham namayaham.

12.Dasa Bhootha thwath sarve ,
Hyathmana paramathmana,
Atho aham api they dasa,
Ithi mathwa namayaham.

13.Shankarea aadhaarath proktham,
Padaanaam Thathwa nirnayam,
Tri sandhyam ya padeth thasya,
Srir vidhya aayuscha vardhathe,

error: Content is protected !!