Breaking News
Home / Mantras / Narasimha Panchamrutham

Narasimha Panchamrutham

Ahobilam Narasimham gathwa Rama prathapavan,
Namaskruthwa Sri nrusimham asthousheetha kamalapatheem.

Govinda, Kesava, Janardhana, Vasudeva,
Viswesa, Viswa, Madhusoodhana, Viswaroopa,
Sri Padmnabha Purushothama Pushkaraksha,
Narayanachyutha Nrusima namo namsthe., 1

Deva samastha khalu yoga mukhya,
Gandharwa vidhyadhara kinnarscha,
Yath pada moolam sathatha namanthi,
Tham Narasimham saranam gathosmi., 2

Vedan Samasthan khalu Sastragarbhan,
Vidyabale keerthimathim cha Lakshmeem,
Yasya prasadath sathatham labhanthe,
Tham narasimham saranam gathosmi., 3

Brahma shivasthwam purushothamancha,
Narayanoasoumarutham pathischa,
Chandrarka vayvagni maruth ganamcha,
Thwameva tham thwam sathatham nathosmi., 4

Swapnepi nithyam jagatham trayanam,
Srushta cha hantha vibhuraprameya,
Thratha thwameka sthrividho vibhinna,
Tham thwam narasimham sathatham nathosmi., 5

Ithi sruthwa Raghu sreshta poojayamasa tham vibhum,
Pushpavrushti papathasu thasya devasya moordhani,
Sadhu sadhudwithi tham prochu deva rishi ganair saha

Deva Ouchu:-
Raghavena krutham stotram panchamruthamanthamam,
Padanthi ye dwija vara thesham swargasthu saswatha

error: Content is protected !!