Breaking News
Home / Mantras / Narasimha Kavacham

Narasimha Kavacham

1.Nrusimha kavachamVakshye prahlodhenodhitham puraa,
Sarva rakshakaram punyam , sarvopadrava nasanam

2.Sarva sapath karam chaiva swarga moksha pradhayakam,
Dhyathwa Narasimham devesam hema simhasana sthitham.

3.Vivrythaasyaam trinayanam, sharad Indu sama prabham,
Lakshmyaalingitha vamangam, Vibhoothirupasritham.

4.Chathur bhujam Komalangam Swarna kundala shobhitham,
Sarojashobhithoraskam rathna keyura mudhritham.

5.Thapatha kanchana sankasam Peetha nirmala vasasam,
Indradhi sura moulistha sphuran manikya deepthibhi.

6.Virajitha pada dwandwam shanka chakradhi hethibhi
Garuthmathaa savinayam sthuyamanam mudhanwitham.

7.Swahruth kamala samvasam kruthwa thu kavacham padeth,
Nrusimho may drusou pathu loka rakshanathma sambhava.

8.Sarvago api sthambha vasa phalam may Rakshathu dwanim,
Nrusimho may drusou pathu soma suryagni lochana.

9.Smruthim may pathu nruharir muni varya sthuthipriya,
Naasaam may simhanasathu , mukham Lakshmi mukha Priya. .

1

0.Sarva Vidhyadhipa pathu Nrusimho rasanaam mama,
Vakthram pathu indhu vadana sada prahlada vandhitha.

11.Nrusimha pathu may kandam , skandhou bhoo bharanantha kruth,
Divyasthra shobhitha bhujo Nrusimha pathu may bhujou.

12.Karou may deva varadho, nrusimha pathu sarvadha,
Hrudayam yogi sadshyascha , nivasam pathu may Hari.

13.Madhyam pathu Hiranyaksha , Vaksha kukshi vidaranaa,
Nabhim may pathu nruhari, , sva nabhi brahma samsthuthaa.

14.Brahmanda kotaya katyaam yasyasou pathu may katim,
Guhyam may pathuu guhyanaam manthraanaam guhya roopa druk.

15.Ooru manobhava pathu jahnuni nara roopa druk,
Jange pathu dharaa bhara harthaa yo as ou nrukesari.

16.Sura rajya pradha pathu padhou may nruhareswara,
Sahasra seershaa Purusha pathu may sarva sas thanum.

17.Mahogra poorvatha pathu maha veeragrajo agnitha,
Maha Vishnu dakshine thu maha jwalasthu nairyathi.

18.Paschime pathu sarveso, Disi may sarvatho mukha,
Nrusimha pathu vayavyaam, soumyam bhooshana vigraha.

19.Eeshanyo pathu bhadro may , srava mangala dhayaka,
Samsra bhayadha pathu mruthyor mruthyus nrukesari.

20.Idham nrusimha kavacham , prahladha mukha manditham,
Bhathiman ya paden nithyam sarva papam prumuchyathe.

21.Puthravan , dhanavan loke deerga ayur upa jayathe,
Yam yam kamayathe kamam tham tham prapnonsthyasamsayam.

22.Sarvathra jayam aapnothi , sravathra vijayee bhaveth,
Bhhomyanthareeksha divyaanaam grahaanaam vini varanam.

23.Vruschiko raga sambhootha visha apa haranam param,
Brahma Rakshasa yakshaanaam dhoorothsaarana karanam.

24.Bhurje vaa thala pathre vaa kavacham likhitham shubham,
Kara moole drutham yena sidhyeyu karma sidhaye.

25.Devasura manushyeshu swam swameva jayam labheth,
Yeka sandhyam trisandhyam vaa ya paden niyatho nara.

26.Sarva mangala mangalyam , bhuthim , muykthim cha vindathi,
Dwathrimsad sahasrani padeth shudhatmanaam nrunaam.

27.Kavachayasya manthrasya manthra sidhi prajayathe,
Anena manthra rajena kruthwa bhas mabhi manthranam.

28.Thilakam vinyased yasthu thasya graham bhayam hareth,
Trivare japamanasthu datham varibhya manthrya cha.

29.Prasayedhyo naro mantram , nrusimha dhyanamacharedh,
Thasya roga pranasyanthi ye cha syu kukshi sambhavaa.

30.Kimathra bahu nokthena nrusimha sadruso bhaveth,
Manasa chinthitham yathu sa thachapnothya samsayam.

31.Garjantham garjayantham nija bhuja patalam sphotayantham hatantham,
Roopyantham thapayantham dhivi bhuvi dhithijam kshopayantham kshipantham,
Kranthantham roshayantham disi disi sathatham samharantham bharantham,
Vikshantham ghoornayantham sara nikara sathair divya simham namami.

Ithi Sri Brahmanda purane prahalodhoktham nrusimha kavacham sampoornam

error: Content is protected !!