Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Narada Krutha Ganapathi Sthuthi Stotram

Narada Krutha Ganapathi Sthuthi Stotram

Narada Uvacha:-
1.Bho Ganesa Sura sreshta, Lambodhara Parathpara ,
Heramba Mangalaramba , Gaja Vakthra , trilochana.

2.Mukthidha, shubhadha , sreedha , Sreedhara smarane ratha,
Paramananda Parama , Parvathi Nandana Swayam.

3.SArvathra poojya, Sarvesa , Jagat poojya Mahamathe ,
Jagatguro , Jagannatha , Jagadheesa , Namosthuthe.

4.Yath poojyaa sarva paratho , Ya sthutha sarva yoghibhi,
Ya poojitha Surendrai cha Muneendrai namamyaham.

5.Paramaradhenanaiva , Krishnasya Parathmana ,
Punyakena vruthenaiva yam prapa Parvathi sathi.

6.THam namami sura sreshtam sarva sreshtam, garishtaka,
Jani sreshtam varishtam cha tham namami ganeswaram.

Phala Sruthi
Ithyevam ukthwaa DEvarshi thathraiva Anthardhadhe Vibhu,
Narada prayaou seegram easwaraa abhyantharam mudhaa

Idham Lambodharam stotram Naradena kruthaam puraa,
Pooja kale paden nithyam jayas thasya pade pade.

Sankalpitham padeth yo hi varsham yekam sasamyutha,
Visishta puthram labhathe param Krishna parayanam.

Yasawinam cha Vidwamsam dhaninam chiranjeevinam,
Vighna naso bhaveth thasya maheswaryam yaso amalam.
Ihaiva cha sukham bhakthyaa anthe yanthi harer padam.

Ithi Sri Narada pancharathre jnanamrutha sare pradhaika rather Ganapathi stotram sampoornam.

error: Content is protected !!