Breaking News
Home / Mantras / Nama Ramayana

Nama Ramayana

Nama Ramayana

Ramayanam is holy book of hindus.Nama ramayana gives breif  description of ramayanam.This nama ramayana also contains all kandas which is ramayana.It help read hole ramayana in short time.By reading daily will get Rama anugraha.It brings  strength  and Stablity in life.

Stotram

Balakandam. Raga: Yamunakalyani

1. Shuddha Brahma Paratpara Raam
2: Kalatmaka Paraameshvara Raam
3: Shesha Talpa Sukha Nidrita Raam
4: Brahmadyamara Prartitha raam
5: Chanda Kiranakula Mandana Raam
6: Shrimad-Dasharatha Nandana Raam
7: Kausalya Sukha Vardhana Raam
8: Vishvamitra Priyadhana Raam
9: Ghora Taataka Dhataka Raam
10: Maarichadhini Pataka Raam
1

1: Kaushikamakha Sam rakshaka Raam
12: Shrimad ahlyoddharaka Raam
13: Gautama Muni Sampujita Raam
14: Sura Muni Vara Gana Samstuta Raam
15: Naavikadhavita Mrdupada Raam
16: Mithilapura Jana Mohaka Raam
17: Videha Manasa Ranjaka Raam
18: Tryambaka Kaarmuka Bhanjaka Raam
19: Sitaarpita Vara Malika Raam
20: Krtavaivahika Kautuka Raam
21: Bhargava Darpa Vinashaka Raam
22: Shrimad Ayodhya Palaka Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Ayodhya Kandam. Raga: Kanada

23: Aganita Gunagana Bhusita Raam
24: Avanitanaya Kamita Raam
25: Raaka Chandra Samanana Raam
26: Pitru Vakya-Shrta Kanana Raam
27: Priya Guha Vinivedita Pada Raam
28: Takshalita Nija Mrdupada Raam
29: Bharadvaja Mukhanandaka Raam
30: Chitrakutadri Niketana Raam
31: Dasharatha Santata Chintita Raam
32: Kaikeyi Tanayarthita Raam
33: Virachita Nija Pitru Karmaka Raam
34: Bharatarpita Nija Paduka Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Aranya Kandam. Raga: Valaji

35: Dandakavana Jana Paavana Raam
36: Dushta Viradha Vinashana Raam
37: Sharabhanga Sutikshana Arcita Raam
38: Agastyanugraha Vardhita Raam
39: Grdharadhipa Samsevita Raam
40: Panchavati Tata Sustita Raam
41: Shurpanakharthi Vidhayaka Raam
42: Kharadushana Mukha Sudaka Raam
43: Sitapriya Harinanuga Raam
44: Marichartti Kridashuga Raam
45: Vinasta Sitanveshaka Raam
46: Grdhradhipa Gati Dayaka Raam
47: Shabari Datta Phalashana Raam
48: Kabanda Bahucchedana Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Kiskinda Kandam. Raga: Hamsanada
49: Hanumat-Sevita Nijapada Raam
50: Nata Sugreevabhishtada Raam
51: Garvita Vali Samharaka Raam
52: Vanara Duta Preshaka Raam
53: Hitakara Laksmana Samyuta Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Sundara Kandam. Raga: Des

54: Kapivara Santata Samsmruta Raam
55: Tadgati Vighna Dhvamsaka Raam
56: Sita Prana Dhaaraka Raam
57: Dusta Dashanana Dusita Raam
58: Shista Hanumad-Bhusita Raam
59: Sita Vedita Kakavana Raam
60: Krta Chudamani Darshana Raam
61: Kapivara Vachanashvasita Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Yuddha Kandam. Raga: Shuddhadhanyasi

62: Ravana Nidhana Prasthita Raam
63: Vanara Sainya Samavrta Raam
64: Shoshita Sharidhisharthita Raam
65: Vibhisana Bhaya Dayaka Raam
66: Parvata Setu Nibandhaka Raam
67: Kumbhakarna Shirash-Chedaka Raam
68: Raksasa Sangha Vimardaka Raam
69: Ahimahi Ravana Charana Raam
70: Samhrta Dashamukha Ravana Raam
71: Vidhibhava Mukhasura Samstuta Raam
72: Khasthita Dasharatha Vikshita
73: Raam Sita Darshana Modita Raam
74: Abhisakta Vibhisana Nata Raam
75: Puspakayana Rohana Raam
76: Bharadvajabhinisevana Raam
77: Bharata Prana Priyakara Raam
78: Saketapuri Bhushana Raam
79: Sakala Sviya Samanata Raam
80: Ratnalasat-Pithasthita Raam
81: Pattabhisekalankrta Raam
82: Parthiva Kula Sammanita Raam
83: Vibhisanaprita Rangaka Raam
84: Kicsha Kulanugraha Kara Raam
85: Sakala Jiva Sam Rakshaka Raam
86: Samasta Lokadhaaraka Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Uttara Kandam. Raga: Kapi

87: Aagata Munigana Samstuta Raam
88: Vishrta Dasha Kanthodbhava Raam
89: Sita Lingana Nirvrta Raam
90: Neeti Surakshita Janapada Raam
91: Vipina Tyajita Janakaja Raam
92: Karita Lavanasura Vadha Raam
93: Svargata Shambuka Samstuta Raam
94: Svatanaya Kushalava Nandita Raam
95: Ashvamedha Krtu Deekshita Raam
96: Kalavedita Surapada Raam
97: Ayodhyaka Jana Muktida Raam
98: Vidhi Mukha Vibudha nandaka Raam
99: Tejomaya Nija Rupaka Raam
100: Samsrti Bandha Vimochaka Raam
101: Dharma Sthapana Tatpara Raam
102: Bhakti Paraaayana Muktita Raam
103: Sarva Charachara Palaka Raam
104: Sarva Bhavamaya Varaka Raam
105: Vaikunthalaya Samsthita Raam
106: Nityananda Padasthita Raam
107: Raama Raama Jaya Raja Raam
108: Raama Raama Jaya Sita Raam

Bhayahara Mangala Dsharatha Raam
Jaya Jaya Mangala Sita Raam
Mangalakara Jaya Mangala Raam
Sangata Shubha Vibhavodaya Raam
Anandamrta Varsaka Raam
Ashrta Vatsala Jaya Jaya Raam
Raghupati Raghava Raja Raam
Patita Pavana Sita Raam

Kanakambara Kamalasana Jagadakhila Dama
Sanakadika Muni Manasa Sadananagha Bhuma

Sharanagata Sura Nayaka Cira Kamita Kama
Dharanitala Tarana Dasharatha Nandana Raama

Pishitashana Vanitavadha Jaladananda Raama
Kushikatmaja Makharaksana Caritadbhuta Raama

Muni Gautama Grhini Svajagha Mocana Raama
Muni Mandala Bahu Manita Pada Pavana Raama

Smarashasana Su-Sharasana Laghu Bhanjana Raama
Nara Nirjara Janaranjana Sitapati Raama

Kusumayuta Tanu Sundara Kamalanana Raama
Vasumanita Brgu Sambhava Madamardana Raama

Karunarasa Varunalaya Nata Vatsava Raama
Sharanam Tava Caranam Bhava Haranam Mama Raama

Pranmaha

Apadamapahartaraam Dataraam Sarva Sampadam
Lokabhi Raamam Shri Raamam Bhuyo Bhuyo Namamyaham

Raamaya Raamacandraya Raamabhadraya Vedase
Raghunathaya Nathaya Sitayaha Pataye Namaha

Atulita Bala Dhamam Svarna Shailabha Deham
Tanujavana Krshanum Jnani Nama Graganyam

Sakala Guna Nidhanam Vanaranama Dhisham
Raghupati Vara Dutam Vatajatam Namami

Gospadi Krtavarashim Mashakikrta Raksasam
Raamayana Maha Malaratnam Vande (A)Nilatmajam

Ajnana-Nandanam Viraam Janaki Shoka Nashanam
Kapishamaksahantaraam Vande Lanka Bhayankaraam

Ullankhya Sindhoha Salilam Salilam Yaha Shokavahnim Janakatmajayaha
Adaya Tenaiva Dadaha Lankam Namami Tam Pranjaliranjaneyam

Manojavam Maruta Tulyavegam Jitendriyam Buddhi Matam Varistham
Vatatmajam Vanarayutha Mukhyam Shri Raamadutam Shirasa Namami

Anjaneyam Ati Patalananam Kancanadri Kamaniya Vigraham
Parijata Taru Mulavasinam Bhavayami Pavamana Nandanam

Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Krta-Mastakanjalim
Baspavari Paripurna Locanam Marutim Namata Raksasantakam

Astottara Shata Nama Raamayanam Samaptam

Balakandam. Raga: Yamunakalyani

1. Shuddha Brahma Paratpara Raam
2: Kalatmaka Paraameshvara Raam
3: Shesha Talpa Sukha Nidrita Raam
4: Brahmadyamara Prartitha raam
5: Chanda Kiranakula Mandana Raam
6: Shrimad-Dasharatha Nandana Raam
7: Kausalya Sukha Vardhana Raam
8: Vishvamitra Priyadhana Raam
9: Ghora Taataka Dhataka Raam
10: Maarichadhini Pataka Raam
11: Kaushikamakha Sam rakshaka Raam
12: Shrimad ahlyoddharaka Raam
13: Gautama Muni Sampujita Raam
14: Sura Muni Vara Gana Samstuta Raam
15: Naavikadhavita Mrdupada Raam
16: Mithilapura Jana Mohaka Raam
17: Videha Manasa Ranjaka Raam
18: Tryambaka Kaarmuka Bhanjaka Raam
19: Sitaarpita Vara Malika Raam
20: Krtavaivahika Kautuka Raam
21: Bhargava Darpa Vinashaka Raam
22: Shrimad Ayodhya Palaka Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Ayodhya Kandam. Raga: Kanada

23: Aganita Gunagana Bhusita Raam
24: Avanitanaya Kamita Raam
25: Raaka Chandra Samanana Raam
26: Pitru Vakya-Shrta Kanana Raam
27: Priya Guha Vinivedita Pada Raam
28: Takshalita Nija Mrdupada Raam
29: Bharadvaja Mukhanandaka Raam
30: Chitrakutadri Niketana Raam
31: Dasharatha Santata Chintita Raam
32: Kaikeyi Tanayarthita Raam
33: Virachita Nija Pitru Karmaka Raam
34: Bharatarpita Nija Paduka Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Aranya Kandam. Raga: Valaji

35: Dandakavana Jana Paavana Raam
36: Dushta Viradha Vinashana Raam
37: Sharabhanga Sutikshana Arcita Raam
38: Agastyanugraha Vardhita Raam
39: Grdharadhipa Samsevita Raam
40: Panchavati Tata Sustita Raam
41: Shurpanakharthi Vidhayaka Raam
42: Kharadushana Mukha Sudaka Raam
43: Sitapriya Harinanuga Raam
44: Marichartti Kridashuga Raam
45: Vinasta Sitanveshaka Raam
46: Grdhradhipa Gati Dayaka Raam
47: Shabari Datta Phalashana Raam
48: Kabanda Bahucchedana Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Kiskinda Kandam. Raga: Hamsanada
49: Hanumat-Sevita Nijapada Raam
50: Nata Sugreevabhishtada Raam
51: Garvita Vali Samharaka Raam
52: Vanara Duta Preshaka Raam
53: Hitakara Laksmana Samyuta Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Sundara Kandam. Raga: Des

54: Kapivara Santata Samsmruta Raam
55: Tadgati Vighna Dhvamsaka Raam
56: Sita Prana Dhaaraka Raam
57: Dusta Dashanana Dusita Raam
58: Shista Hanumad-Bhusita Raam
59: Sita Vedita Kakavana Raam
60: Krta Chudamani Darshana Raam
61: Kapivara Vachanashvasita Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Yuddha Kandam. Raga: Shuddhadhanyasi

62: Ravana Nidhana Prasthita Raam
63: Vanara Sainya Samavrta Raam
64: Shoshita Sharidhisharthita Raam
65: Vibhisana Bhaya Dayaka Raam
66: Parvata Setu Nibandhaka Raam
67: Kumbhakarna Shirash-Chedaka Raam
68: Raksasa Sangha Vimardaka Raam
69: Ahimahi Ravana Charana Raam
70: Samhrta Dashamukha Ravana Raam
71: Vidhibhava Mukhasura Samstuta Raam
72: Khasthita Dasharatha Vikshita
73: Raam Sita Darshana Modita Raam
74: Abhisakta Vibhisana Nata Raam
75: Puspakayana Rohana Raam
76: Bharadvajabhinisevana Raam
77: Bharata Prana Priyakara Raam
78: Saketapuri Bhushana Raam
79: Sakala Sviya Samanata Raam
80: Ratnalasat-Pithasthita Raam
81: Pattabhisekalankrta Raam
82: Parthiva Kula Sammanita Raam
83: Vibhisanaprita Rangaka Raam
84: Kicsha Kulanugraha Kara Raam
85: Sakala Jiva Sam Rakshaka Raam
86: Samasta Lokadhaaraka Raam

      Raam raam jaya raja rama

      Raam raam jaya sita rama

Uttara Kandam. Raga: Kapi

87: Aagata Munigana Samstuta Raam
88: Vishrta Dasha Kanthodbhava Raam
89: Sita Lingana Nirvrta Raam
90: Neeti Surakshita Janapada Raam
91: Vipina Tyajita Janakaja Raam
92: Karita Lavanasura Vadha Raam
93: Svargata Shambuka Samstuta Raam
94: Svatanaya Kushalava Nandita Raam
95: Ashvamedha Krtu Deekshita Raam
96: Kalavedita Surapada Raam
97: Ayodhyaka Jana Muktida Raam
98: Vidhi Mukha Vibudha nandaka Raam
99: Tejomaya Nija Rupaka Raam
100: Samsrti Bandha Vimochaka Raam
101: Dharma Sthapana Tatpara Raam
102: Bhakti Paraaayana Muktita Raam
103: Sarva Charachara Palaka Raam
104: Sarva Bhavamaya Varaka Raam
105: Vaikunthalaya Samsthita Raam
106: Nityananda Padasthita Raam
107: Raama Raama Jaya Raja Raam
108: Raama Raama Jaya Sita Raam

Bhayahara Mangala Dsharatha Raam
Jaya Jaya Mangala Sita Raam
Mangalakara Jaya Mangala Raam
Sangata Shubha Vibhavodaya Raam
Anandamrta Varsaka Raam
Ashrta Vatsala Jaya Jaya Raam
Raghupati Raghava Raja Raam
Patita Pavana Sita Raam

Kanakambara Kamalasana Jagadakhila Dama
Sanakadika Muni Manasa Sadananagha Bhuma

Sharanagata Sura Nayaka Cira Kamita Kama
Dharanitala Tarana Dasharatha Nandana Raama

Pishitashana Vanitavadha Jaladananda Raama
Kushikatmaja Makharaksana Caritadbhuta Raama

Muni Gautama Grhini Svajagha Mocana Raama
Muni Mandala Bahu Manita Pada Pavana Raama

Smarashasana Su-Sharasana Laghu Bhanjana Raama
Nara Nirjara Janaranjana Sitapati Raama

Kusumayuta Tanu Sundara Kamalanana Raama
Vasumanita Brgu Sambhava Madamardana Raama

Karunarasa Varunalaya Nata Vatsava Raama
Sharanam Tava Caranam Bhava Haranam Mama Raama

Pranmaha

Apadamapahartaraam Dataraam Sarva Sampadam
Lokabhi Raamam Shri Raamam Bhuyo Bhuyo Namamyaham

Raamaya Raamacandraya Raamabhadraya Vedase
Raghunathaya Nathaya Sitayaha Pataye Namaha

Atulita Bala Dhamam Svarna Shailabha Deham
Tanujavana Krshanum Jnani Nama Graganyam

Sakala Guna Nidhanam Vanaranama Dhisham
Raghupati Vara Dutam Vatajatam Namami

Gospadi Krtavarashim Mashakikrta Raksasam
Raamayana Maha Malaratnam Vande (A)Nilatmajam

Ajnana-Nandanam Viraam Janaki Shoka Nashanam
Kapishamaksahantaraam Vande Lanka Bhayankaraam

Ullankhya Sindhoha Salilam Salilam Yaha Shokavahnim Janakatmajayaha
Adaya Tenaiva Dadaha Lankam Namami Tam Pranjaliranjaneyam

Manojavam Maruta Tulyavegam Jitendriyam Buddhi Matam Varistham
Vatatmajam Vanarayutha Mukhyam Shri Raamadutam Shirasa Namami

Anjaneyam Ati Patalananam Kancanadri Kamaniya Vigraham
Parijata Taru Mulavasinam Bhavayami Pavamana Nandanam

Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Krta-Mastakanjalim
Baspavari Paripurna Locanam Marutim Namata Raksasantakam

Astottara Shata Nama Raamayanam Samaptam

error: Content is protected !!