Breaking News
Home / Mantras / Nag Stotram

Nag Stotram

Nag Stotram

Nag  stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Nag devi.By chanting  this stotram daily in home will get Nag dev  anugraha.It bring prosperity and healthy life.It also removes mangalika dosha ,kala sarpa dosha.

Stotram

Brahma Loke Cha Ye Sarpah Sheshanagah Purogamah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥1॥
Vishnu Loke Cha Ye Sarpah Vasuki Pramukhashchaye।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥2॥
Rudra Loke Cha Ye Sarpah Takshakah Pramukhakhastatha।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥3॥
Khandavasya Tatha Dahe Swargancha Ye Cha Samashritah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥4॥
Sarpa Satre Cha Ye Sarpah Asthikenabhi Rakshitah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥5॥
Pralaye Chaiva Ye Sarpah Karkota Pramukhashchaye।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥6॥
Dharma Loke Cha Ye Sarpah Vaitaranyam Samashritah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥7॥
Ye Sarpah Parvata Yeshu Dhari Sandhishu Sansthita।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥8॥
Grame Va Yadi Varanye Ye Sarpah Pracharanti Cha।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥9॥
Prithivyam Chaiva Ye Sarpah Ye Sarpah Bila Sansthita।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥1
0॥
Rasatale Cha Ye Sarpah Anantadi Mahabalah।
Namoastu Tebhyah Supritah Prasannah Santu Me Sada॥11॥
Iti Nag Stotram Sampurnam
error: Content is protected !!