Breaking News
Home / Mantras / Nasadeeya suktam

Nasadeeya suktam

Naasadeeya suktam

rigveda samhitaa, sooktam 129, manDalam 10, ashTakam 8
rishi prajaapati parameshThee | bhaavavruttam | trishTup Chandaha
naasadaaseenno sadaaseet tadaaneem naaseedrajo no vyomaa paro yat |
kimaavareevah kuha kasya sharmannambhah kimaaseed gahanam gabheeram
|| 1 ||
na mrutyur aaseed amrutam na tarhi na raatryaa ahna aaseet praketaha |
aaneedavaatam svadhayaa tadekam tasmaaddhaanyanna parah kim chanaasa
|| 2 ||
tama aaseet tamasaa gooLahanagre apraketam salilam sarvamaa idam |
tucChyenaabhvapihitam yadaaseet tapasastanmahinaajaayataikam || 3 ||
kaamastadage samavartataadhi manaso retah prathamam yadaaseet |
sato bandhumsati niravindan hrudi prateepyaa kavayo maneeshaa || 4 ||
tirashcheeno vitato rashmireshaa madhah svidaasee(3)dupari svidaasee(3)t |
retodhaa aasan mahimaana aasantsvadhaa avastaat prayatih parastaat || 5 ||
ko addhaa veda ka iha pravochat kuta aajaataa kuta iyam visrushTihi |
arvaagrdavaa asya visarjanenaa athaa ko veda yata aababhoova || 6 ||
iyam visrushTiryata aababhoova yadi vaa dadhe yadi vaa na |
yo asyaadhyakshah parame vyomantso anga veda yadi vaa na veda || 7 ||
om shaantih shaantih shaantihi ||

error: Content is protected !!