Breaking News
Home / Mantras / Mukunda Mukthavali

Mukunda Mukthavali

Nava jaladha varnam chambakoth bhasi karnam,
Vikasitha nasyam, visphurath manda hasyam,
Kana karuchidhakulam charu barhava moolam,
Kamapi nikhila saram Naumi gopi kumaram., 1

Sajalajalada neelam vallavi keli lolam,
Sritha sura tharu moolam vidhyudullasi chelam,
Natha sura muni jalam, sanmanobimba leelam,
Sura ripu kula kalam, naumi gopala balam., 2

Sajalajalada neelam darsithodara leelam,
Kara thala drutha shailam, venu nadhai rasalam,
Vruja jana kula palam, kamini keli lolam,
Kalitha lalitha malam, naumi gopala balam., 3

Smitha lalitha kapola snigdha sangeetha lolam,
Lalitha chikura jalam chourya chathurya leelam,
Sathamaka ripu kalam, satha kumbhabha chelam,
Kuvalaya dala neelam, naumi gopala balam., 4

Murali ninadha lolam mugdha mayura choodam,
Dalitha dhanuja jalam dhanya soujanya sheelam,
Para hitha nava helam, padma sathmanukoolam,
Nava jala dhara neelam, Naumi gopala balam., 5

Mukha jitha saradindu, keli lavanya sindhu,
Karavinihahakandhur vallavee prana bandhu,
Vapurapasyatharenu, kaksha nikshipthavenur,
Vachana vasaga dhenu, pathu maam nanda soonu., 6

Dwastha dushta sankha chooda, vallavee kulopa gooda,
Bhaktha maanasidhi rooda, Neelakanda pincha chooda,
Kanda lambhi manju kunja, keli labdha ramya kunja,
Karna varthi phullakundha, pahi deva, maam mukunda., 7

Yagna bhanga rushta sakranunna ghora megha chakra,
Vrushti poora khinna gopa veekshanopajathakopa,
Kshiptha savya hastha padmadharitho cha shaila sathma,
Guptha goshta raksha raksha maam thadhdhya Pankajaksha., 8

Mukthaharam dhadhadhudu chakrakaram,
Saram gopimanasi manojaaropi,
Kopi kamse khala nikarumbho thamse,
Vamse range disathu rathim na sarnghi., 9

Leelodhama jaladhara malashyama,
Kshama kamadha birachayanthi ramaa,
Saamamavyaadha akhila muneenaam sthavya,
Gavyapoorthi prabhu raghasathror moorthi., 1

0

Parva varthula sarvari pathi garva reethi hananam,
Nanda nandamindirakrutha vandanam,dhrutha chandanam,
Sundaree rathi mandarikrutha kandaram druthamandaram,
Kundaladhyuthi mandalaplutha kandaram bhaja sundaram., 11

Gokulangana Mangalam krutha poothana bhava mochanam,
Kunda Sundara dantha mambuja vrunda vanditha lochanam,
Sourabhaa kara phulla pushkaravisphurath kara pallavam,
Daivatha vruja durlabham bhaja vallavee kula vallabham., 12

Thunda kanthi dandithoru panduramsu mandalam,
Ganda pali thanda vali Sali rathna kundalam,
Phulla pundareeka khanda kliptha malya mandanam,
Chanda bahu dandamathra naumi kamsa khandanam., 13

Utharanga dangaraga sangamathi pingalas,
Thangasrunga sangi pani ranganathi mangala,
Digvilasi malli hasi keerthi valli pallava,
Sthwam sa pathu phullacharu chilliradhya vallava., 14

Indranivaram vrajapathivaram
Nirdhoothavaram hrutha gana varam,
Rakshitha gothram preenitha gothram
Thwaam drutha gothram naumi sagothram., 15

Kamsa mahepathi hruth gatha soolam,
Santhatha sevitha yamunakoolam,
Vande sundra chandraka choodam,
Thwamahamakhila characharamoolam., 16

Malayajaruchira sthanujithamudhira,
Palitha vibhudhasthoshitha vasudha,
Maamathirasika kelibhiradhika,
Smithasubhagaradha krupayathu varadha., 17

Urari krutha muralee rutha bhangam,
Nava jaladharakiranollsadangam,
Yuvathee hrudaya drutha madana tharangam,
Pranamatha Yamuna thata krutha rangam., 18

Navambhodena lam, jagathoshi sheelam,
Mukha sangi vamsam shigandavathamsam,
Kara lambhi vethram varambhoja nethram,
Druthaspheethagunjam bhaje labdha kunjam., 19

Hrutha kshoni bharam krutha klesa haram,
Jagat geetha saram maha rathna haram,
Mrudu shyamakesam lasadwanyavesam,
Krupabhirnudesam, bhaje vallawesam., 20

Ullasadvallaveevasasaam thaskara,
Sthejasa nirjithaprasphurath bhaskara,
Peenahos thadhayorullasa chandana,
Pathu vaa sarvatho devaki nandna., 21

Samruthestharakam tham gavam charakam,
Venunaam manditham kreedane panditham,
Dhathubhir veshinam dhanava dweshinam,
Chinthayaswaminam vallavi kaminam., 22

Upathakabalam paragasa balam,
Madegasaranam saroja charanam,
Arishtadalanam vikrushta lalanam,
Namami samaham sadaiva thamaham., 23

Viharasadanam manogna radanam,
Praneetha madanam sasanka vadanam,
Urastha kamalam, yasobhiramalam,
Karantha kamalam bhajaswathamalam., 24

Dushtadwamsa karnikaravathamsa,
Kheladwamsi panchamadwanasamsi,
Yogee chetha keli bhangi niketha,
Pathu swairi hantha va kamsa vairee., 25

Vraundatavyam keli manandavyam,
Kurvan naari chitha kandarpa dhari,
Nammod gari maam dukulapahari,
Neeparooda pathu barhava chooda., 26

Ruchiranake rachaya sakhe,
Valitharathim bhajanathathim,
Thwamavirathasthwarithagathir,
Natha sarane hari charane., 27

Ruchirapata pulinathata,
Paupathir guna vasathi,
Samamasuchirjjaladaru,
Charmanasi paraisphurathu hari., 28

Keli vihithayamalarjuna bhanjana,
Sulalitha charitha nikhila jana ranjana,
Lochana narthana jitha khala khanjana,
Maam paripalaya kaliya ganjana., 29

Bhuvana visruthwara mahimadambara,
Virachitha nikhila khalolkarasambara,
Vithara yasodathanaya varam varam,
Abhilishitham may drutha peethambara., 30

Chikura karambhitha charu shikandam,
Phala vinirjitha vara shikhandam,
Radharuchi nirdhtha mudhitha kundam,
Kurutha budha hrudhi sapadhi mukundam., 31

Ya pari rakshitha surabhi laksha,
Sthadhapi cha surabhee mardhana daksha,
Muralee vadana khuralee shale sa,
Disathu kusalam thava vana malee., 32

Ramitha nikhila dimbhe venu pethoshta bhimbhe,
Hatha kala nikumrumbhe, vallavee datha chumbhe,
Bhavathu mahithanande thathra va keli kande,
Jagatha virala thunthe bhakthir oorvi mukunde., 33

Pasupa yuvathi goshti chumbitha srimadhoshti,
Smaratharalitha drushtir nirmithananda vrushti,
Nava jaladharadhama pathu va Krishna nama,
Bhuvana madhura vesha malini moothiresha., 34

error: Content is protected !!