Breaking News
Home / Mantras / Mukthaka Mangalam

Mukthaka Mangalam

Sri Sailesa dhaya pathram Dhee bhkthyadhi gunarnavam,
Yatheendra pravanam vandhe ramya jamatharam munim.

1.Lakshmi charana laakshanga sakshi Sri Vathsa vakshase,
Kshemangaraya sarveshaam , Sri Rangesaya mangalam.

2.Sriya kaanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinaam,
Sri Venkata nivasaya Sri nivasaya Mangalam,

3.Asthu sri sthana kasthuri vasanaa vasithorase,
Sri Hasthi giri nathaya , devarajaya mangalam.

4.Kamala kucha kasthuri kardhamangitha vakshase ,
Yadavadri nivasaya sampath puthraya mangalam

5.Srinagarya Mahapuryoo Thamrapurnya uthare thate,
Sri thinthrini moola dhaamne satakopaaya mangalam

6.Srimathyai vishnudatharya mano nandana hethave,
Nanda nandana sundaryai Godhaayai nithya mangala

7.Srimad Maha boothapure Sri Kesava Yajjwana,
Kanthimathyaam prasoothaaya yathirajaya mangalam.

8.Mangalasasana parai madacharyapurogamai,
Sarvaischa poorvairacharyai sathkruthayasthu mangalam

9.Pithre brahmopadeshte may gurave daivathaya cha,
Prapyaya prapakaayasthu Venkatesya mangalam.

1

0.Srimathe ramya jamathru muneendraya mahathmane,
Sriranga vasine bhooyath mangalam nithya mangalam.

error: Content is protected !!