Breaking News
Home / Mantras / Muchukunda sthuthi

Muchukunda sthuthi

1.Vimohithoyam, jana eesa maayaya,
Thwadheeyaya thwaam na bhajatyanadha druk,
Sukhaaya dukha prabhaveshu sajjathe,
Gruheshu yoshith purushascha vanchitha.

2.Labdhwaa jano durlabhamathra manusham,
Kadanchidavyangamayathnatho aneka,
Padaravindam na bhajathya sanmathi,
Gruhandha koope pathitho yadhaa pasu.

3.Mamaisha kalojitha nishphalo gatho,
Rajasreeyonnaddha madhasya bhoopathe,
Marthyathma budhe sutha dhara kosa bhooshu,
Asajjamanasya durantha chinthaya.

4.Kalevaresmin ghata kudya sannibhe,
Niroodamaano nara deva ithyaham,
Vrutho radhebhaa aswapadathyanee kapai,
Gaam paryatasthwa ganayan sudhurmadha.

5.Pramatha muchai rithi kruthya chinthaya,
Pravruddha lobham vishayesha lalasam,
Thwama pramatha sahasabhi padhyase,
Kshulleli hano ahiraavghu manthaka.

6.Puraa radhair hema parishkruthai scharan,
Matahanga jairvaa nara deva samgnitha,
Sa yeva kaalena durathyayayena they,
Kalevaro vit krumi bhasma samgnitha.

7.Nirjithya dikchakram abhootha vigraho,
Varsanastha sama raja vanditha,
Graheshu maidhunya sukheshu yoshithaam,
Kreeda mruga Purusha eesa neeyathe.

8.Karothi karmani thapas sunishtitho,
Nivrutha bhoga sthadabekshaya dhadhath,
Punascha bhooyoyamaham swaradithi,
Pravrudha daksho na sukhaaya kalpathe.

9.Bhavapavargo bramatho yadha bhaveth,
Janasya tharhayachyutha sath samagama,
Sath Sangamo yarhi thadaiva sath gathou ,
Paravarese thwayi jayathe mathi.

1

0.manya mamanugraha eesa they krutho,
Rajyanu bhandhapagamo yadhruchaya,
Ya prarthyathe sadhu bir ekacharyaya,
Vanam vivekshad biraganda bhoomi pai.

11.Ya kamaye anyam thava pada sevanaad,
Akinchana prarthayathamad b varam vibho,
Aaradhya kasthwaam hyapavargadham hare,
Vruneetha aaryo vara mathma bandhanam.

12.Thasmad visrujyasisha eesa sarvatho,
Rajasthama sathva gunanu bandhana,
Niranjanam nirgunam adhvayam param thwaam ,
Jnapthimathram purusham vrujamyaham.

13.Chiramiha vrujinarthastha apyamano anuthapai,
Avithrusha shada mithro alabdha santhi kadanchith,
Saranadha samupetha sthava padabhjam parathman,
Abhaya amrutha asoka pahi maa aapannamisam.

error: Content is protected !!