Breaking News
Home / Mantras / mrityu suktam

mrityu suktam

Mrityu suktam

rigveda 10 manDalam ashTAdasham sUktam
1-14: chaturdasharchasyAsya sUktasya yAmAyanah saMkusuka rushihi
1-4: prathamAdi chaturruchAm mrityuh
5: panchamyA dhAtA
6: shashThyAstvashTA
7-13: saptamyAdi saptAnAm pitrumedhah
14: chaturdashyAshcha pitrumedhah prajApatirvA devatAh |
1-10, 12: prathamAdidasharchAm dvAdashyAshcha trishTup
11: ekAdashyAh prastArapanktih
13: trayodashyA jagatI
14: chaturdashyAshcAnushTup ChandAmsi |
param mrutyo anu parehi panthAm yaste sva itaro devayAnAt |
chakshushmate shrunvate te bravImi nah prajAm rIrisho mota vIrAn || 1 ||
mrutyoh padam yopayanto yadaita drAghIya Ayuh prataram dadhAnAh |
ApyAyamAnAh prajayA dhanena shuddhAh pUtA bhavata yagyiyAsah || 2 ||
ime jIvA vi mrutair-AvavrutrannabhUd-bhadrA devahUtirno adya |
prAncho agAma nrutaye hasAya drAghIya Ayuh prataram dadhAnAh || 3 ||
imam jIvebhyah paridhim dadhAmi maishAm nu gAdaparo arthametam |
shatam jIvantu sharadah purUchIrantarmrityum dadhatAm parvatena || 4 ||
yathAhAnyanupUrvam bhavanti yatha rutava rutubhiryanti sAdhu |
yathA na pUrvamaparo jahAtyevA dhAtarAyUmshi kalpayaishAm || 5 ||
A rohatAyurjarasam vrunAnA anupUrvam yatamAnA yati shTha |
iha tvashTA sujanimA sajoshA dIrghamAyuh karati jIvase vah || 6 ||
imA nArIravidhavAh supatnIrAnjanena sarpishA sam vishantu |
anashravo anamIvAh suratnA A rohantu janayo yonimagre || 7 ||
udIrshva nAryabhi jIvalokam gatAsumetamupa shesha ehi |
hastagrAbhasya didhishostavedam patyurjanitvamabhi saM babhUtha || 8 ||
dhanurhastAdAdadAno mrutasyAsme kshatrAya varchase balAya |
atraiva tvamiha vayam suvIrA vishvAh sprudho abhimAtIrjayema || 9 ||

upa sarpa mAtaram bhUmimetAmuruvyachasam pruthivIm sushevAm |
UrnamradA yuvatirdakshinAvata eshA tvA pAtu nirruterupasthAt || 1

0 ||
ucChvanchasva pruthivI mA ni bAdhathAh sUpAyanAsmai bhava sUpavanchanA |
mAtA putram yathA sichAbhyenam bhUma Urnuhi || 11 ||
ucChvanchamAnA pruthivI su tishThatu sahastram mita upa hi shrayantAm |
te gruhAso ghrutashchuto bhavantu vishvAhAsmai sharanAh santvatra || 12 ||
utte stabhnAmi pruthivIm tvatparImam logam nidadhanmo aham risham |
etAm sthUnAm pitaro dhArayantu te atrA yamah sAdanA te minotu || 13 ||
pratIchIne mAmahanIshvAh parnamivA dadhuh |
prItIchIm jagrabhA vAchamashvam rashanayA yathA || 14 ||

error: Content is protected !!