Breaking News
Home / Mantras / Mrita Sanjeevana Kavacham

Mrita Sanjeevana Kavacham

1.Yevam aaradhya gowreesam devam Mrityunjeswaram,
Mrita sanjeevanam namanaa kavacham prajapeth sadaa.

2. Sarath saratharam punyam , Guyath , guhyatharam Shubham,
Mahadevasya kavacham mrityu sanjeevanabhidham

3.Samahitha manaa bhoothwaa srunushwa kavacham shubham,
Sruthwaidad divya kavacham rahasyam kuru sarvadaa.

4.Varaabhayakaro yajwaa sarva deva nishevitha,
Mrutyunjayo maha deva prachyam maam pathu sarvadhaa.

5.Dadhaana Shakthim abhayaam trimukha Shad buja Prabhu,
Sada shivo agni roopi maam Aagneyaam pathu sarvadhaa.

6.Ashtadasa bhujo petho Dandaa bhayakaro Vibhu,
Yama roopi Mahadevo Dakshinasyaam sadavathu.

7.Bangaa bhayakaro dheero raksho gana nishevitha,
Raksho roopi Maheso maam nairythyam sarvadavathu.

8.Pasa bhaya bhuja sarva rathnakara nishevitha ,
Varunathmaa Mahadeva , paschime maam sadavathu.

9.Gadha bhaya kara Prana nayaka sarvadhaa gathi ,
Vayavyaam maruthathma maam Sankara pathu sarvadhaa.

1

0.Sankhabhayakara hastho maam nayaka Parameshwara ,
Sarvathmaa anthara dig bhage pathu maam Sankara Prabhu.,

11.Soolabhayakara sarva vidhyaanam adhi nayaka,
Eesanathma thadai eesanyam pathu maam parameswara.

12.Oordhwabhage Brahma roopi , viswathma adha sadaavathu,
Siro may Sankara pathu lalatam chandra shekara.

13.Broomadhyam SArva lokesa, trinethro lochane aavathu,
Broo yugmam giresa pathu , karnou pathu Maheswara.

14.Nasike may Mahadeva , oshtou pathu vrushadwaja,
Jihwaam may Dakshinamurthir dandhaan may Gireeso aavahu.

15.Mruthyunjayo Mukham pathu , Kandam may Naga bhooshana,
Pinaki math karou pathu, Trisooli Hrudayam mama.

16.Pancha vakthra sthanou pathu udaram Jagadheeswara,
Nabhim pathu virooopaksha, parsou may Parvathi pathi.

17.Kati dwayam Gireeso , may prushtam may Pramadadhipa,
Guhyam maheswara patho mama ooru pathu Bhairava..

18.Jahnuni may Jagad hartha , jange may Jagadambika,
Padou may sathatham pathu loka vandhya sada shiva.

19.Gireesa pathu may Bharyaam , Bhava pathu suthaan mama,
Mruthyunjayo mamayushyam chitham may Gana Nayaka.

20.Sarvangam may sada ppathu Kalakala Sada shiva,
Yethath kavacham punyam devathaanaam cha durlabham.

21.Mrutha sanjevanam namnam Mahadevena keerthitham,
Sahasravarthanam cha asya purascaharameeritham,.

22. Ya padeth srunuyannithyam,
Sravayeth su samahitha,
Sa kala mruthyum nirjithya,
Sada ayushyam samassathe.

23.Hasthena vaa yadhaa sprutwaa mrutham sanjeevayasou ,
AAdhyo Vyadhyasthasya ne bhavanthi kadhachana.

24. Kalamruthyumapi prapthamasou jayathi sarvadhaa,
Animadhi gunaiswaryam labhathe manovothama.

25.Yudharambhe padithwedha ashta vimsathi varakam,
Yudha madhye sthitha sathru sadhya sarvair na drusyathe.

26.Na brahmadhini Chasthrani ,
Kshayam kurvanthi thasya vai,
Vijayam labhathedheva,
Yudha madhye api sarvadhaa.

27.Pratharuthaya sathatham ya padeth kavacham shubham,
Akshayyam labhathe soukhyam iha loke prathra cha.

28.Sarva vyadhi vinirmuktha,
Sarva roga vivarjitha,
Ajaramarano bhoothwa,
Sadaa Shodasa varshika.

29.Vicharathyakhilaan lokaan,
Prapya bhogamscha durlabhaan,
Thasmad idham gopyam,
Kavacham samudhahrutham.

30. Mruthyu sanjeevanam naamna devairabhi durlabham

Ithi Sri Vasishta praneetham Mrutha sanjeevani kavacham SAmpoornam

error: Content is protected !!