Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Mooshika Vahana Stotram

Mooshika Vahana Stotram

1.Mooshika Vahana modhaka hastha,
Chamara karna vilambitha suthra,
Vamana roopa maheswara puthra,
Vighna vinayaka pada namasthe

2.Deva deva sutham devam,
Jagat vighna nayakam,
Hasthiroopam maha kayam,
Surya koti Sama prabham.

3.Vamanam jatilam kantham,
Hruswa greevam mahodharam,
Dhoomra sindhoora gandam ,
Vikatam prakatoth katam,

4.Eka dantham pralamboshtam ,
Naga Yagnopa veethinam,
Tryaksham gaja mukham krishnam,
Sukrutham Raktha vasasam.

5.Dandha panim cha varadam ,
Brahmanyam Brahma charinam,
Punyam ganapathim divyam,
Vigna rajam namayaham.

6.Devam Ganapathim Nadham,
Viswasyagre thu gaminam,
DEvaanaam adhikam sreshtam,
Nayakam , suvinayakam.

7.Namami bhagwantham tham,
Adbhutham gana nayakam,
Vakra thunda prachandaya,
Ugrathundaya they nama.

8.Chandaya guru chandaya ,
Chanda chandaya they nama,
Mathonmatha pramathaya,
Nithya mathaya they nama.

9.Umasutham namasyami,
Ganga puthraya they nama,
Omkaraya vashat kara,
Swahakaraya they nama.

1

0.Manthra moorthe maha yogin,
Jatha vedo namo nama,
Parswa pasaka hastaya,
Gaja hasthaya they nama.

11.Meghaya , megha varnaya ,
Megheswaraya namo nama,
Ghoraya ghora roopaya,
Ghora ghoraya they nama.

12.Purana poorva poojyaya,
Purushaya namo nama,
Madothkata mamosthesthu,
Namasthe chanda Vikrama.

13.Vinayaka namosthsthu,
Namasthe bhaktha vathsala,
Bhaktha priyaya santhaya,
Maha thejasvine nama.

14.yagnaya , Yagna hothre,
Yagnesaya namo nama,
Namasthe basma shuklanga.
Shukla malya dharaya cha.

15.Mada klinna kapolaya ,
Ganadhipathaye nama,
AAkhu vahana devesa ,
Yeka danthaya they nama,

16.Soorpa karnaya shraaaya,
Deerga danthaya they nama,
Vignam harathu devesa,
Shiva puthro vinayaka.

17.Yethan mooshika vahasya stotram,
Sandhya dwayam padeth,
Vipro bhavathi vedhadya ,
Kshathriyo vijayi bhaveth,

18.Vaisyasthu dhanavapnothi ,
Shudhra papai pramuchyathe,
Garbhini janayeth puthram,
Kanya bharthara mapnuyath.

19.Pravasee labhathe sthanam,
Badho bhandath pramuchyathe,
Ishta sidhimavapnothi,
Punathyasaptham kulam.

20.SArva mangala mangalyam,
Sarva papa pranasanam,
SArva kama pradham punyam,
Padatham srunvatham api

error: Content is protected !!