Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Meenakshi Pancharathnam

Meenakshi Pancharathnam

Stotram

Udyath bhanu sahasra koti sadrusam, Keyura harojjwalam,
Bimboshtim smitha danthapankthi ruchiram, peetambaralankrutham,
Vishnu brahma surendra sevitha patham, Thathwa swaroopam shivam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim., 1

Mukthahara lasath kireeda ruchiram, poornendu vakthra prabham,
Sinchannupura kinkini manidaram, padmaprabha basuram,
Sarvabeeshta bala pradham giri sutham, vani rama sevitham,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim., 2

Sri vidhyam shiva vama bhaga nilayam, hreenkara mantrojwalam,
Sri chakrangitha bindu Madhya vasathim, Srimath sabha nayakeem,
Srimath shanmuga vignaraja jananim, sriman jagan mohinim,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim., 3

Srimath Sundara nayakim, bhaya haram, jnana pradham Nirmalam,
Syamabham kalasanarchitha padam,narayanasyaanujam,
Veena venu mrudanga vadhya rasikam, nana vidham ambikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim., 4

Nana yogi muneendra hrudsu vasatheem, nanartha sidhi pradham,
Nana pushpavirajithangri yugalam, narayanen architham,
Nada brahma mayim parath para tharam, nanartha thathwathmikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim., 5

error: Content is protected !!