Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Meenakshi Mani Mala Stotram

Meenakshi Mani Mala Stotram

Stotram
1.Madhurapuri nayike namasthe,
Madhuralapishukabhiramahasthe.
Malaya dwaja pandya raja Kanye.
Mayi Meenakshi krupaam videhi dhanye,

2.Kacha nirjitha kala megha kanthe,
Kamala sevitha pada pankajanthe,
Madhura puri vallabeshta kanthe,
Mayi Meenakshi krupaam videhi santhe.

3.Kucha yugma vidhootha chakravake,
Krupaya palitha sarva jeeva loke,
Malaya dwaja santhathe pathake,
Mayi Meenakshi krupaam videhi pake.

4.Vidhi vahana jethru keliyaane,
Vimathaamotana poojithaapadhane,
Madhure kshana bhava pootha meene,
Mayi Meenakshi krupaam videhi dheene.

5.Thapaneeya payo jini thatasthe,
Thuhina prayaMaheedharo dharasthe,
Madha Nari pargruhe, krutharthe,
Mayi Meenakshi krupaam videhi sarthe.

6.Kala Keera kalokthi nadha dakshe,
Kali thaneka jagannivasi rakshe,
Madanaa suka halla kantha paane,
Mayi Meenakshi krupaam videhi praveene.

7.Madhu vairi vinchi mukhya sevye,
Manasaa bhavitha chandra mouli savye.
Tharasaa paripooritha yagna havye,
Mayi Meenakshi krupaam videhi bhavye

8.Jagadamba Kadamba moola vase,
Kamala modakendu mandahase.
Mada mandira charu druk vilase,
Mayi Meenakshi krupam videhi dase.

9.Padatham anisam prabhatha kale,
Mani malashtakam ashta bhoothi dhayi,
Ghatika satha chathurim pradadhyaath,
Karuna poorna kadaksha sannivesath.

error: Content is protected !!