Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Mayureswara Stotram-ii

Mayureswara Stotram-ii

1.Parabrahma roopam, chidannda roopam,
Paresam , Suresam , gunabdhim, gunesam,
Gunatheethameesam , Mayuresa vandhyam ,
Ganesam natha smo , nathaa smo, natha sma.

2.Jagad vandhyamekam parakaramekam,
Gunaanaam param karanam, nirvikalpam,
Jagat palakam , harakam, tharakam tham,
Mayuresa vandhyam natha smo natha sma.

3.Maha deva soonum Maha daithya nasam,
Maha poorusham sarvadaa vigna nasam,
Sada bbhaktha posham , param jnana kosham,
Mayuresavandhyam natha smo natha sma.

4.Anadhim , gunadhim , suradhim shivayaa,
Maha thoshadham , sarvadaa sarva vandhyam,
Suraryaandhakam , bukthi mukthi pradham tham,
Mayuresa vandham natha smo natha sma.

5.Param mayinam , mayinaam apya gamyam,
Muni dhyeyamakasa kalpam janesam,
Asankyaavatharam , nija ajana nasam,
Mayuresa vandham natha smo natha sma.

6.Aneka kriya karakam sruthya gamyam,
Thrayee bodhithaaneka karmadhi bheejam,
Kriya sidhi hethum , surendradhi sevyam,
Mayuresa vandham natha smo natha sma.

7.Maha kala roopam , nimeshadi ropam,
Kala kalpa roopam sadagamya roopam,
Jana jnana hethum , nrunaam sidhitham tham,
Mayuresa vandham natha smo natha sma.

8.Mahesadhi devai sadhaa dhyeya padam,
Sadaa rakshakam thath padaanam hathaarim,
Mudhaa kama roopam Krupa varidhim tham,
Mayuresa vandham natha smo natha sma.

9.Ya idham padathi stotram sa kaamaan labhathe akhilaan,
Sarvathra jayam aapnothi manavayu sriyam param.

1

0.Puthravaan, dhana samapanno vasyatham akhilam nayeth,
Sahasravarthanaath kara grahastham mochayeth jjanam.

error: Content is protected !!