Breaking News
Home / Mantras / Margabandhu stotram

Margabandhu stotram

Shambho Maha deva deva, Shiva
Shambho Maha devesa Shambho,
Shambho Mahadeva deva.

Phalavanamrath kireetam,
Phala nethrachisha, Dagdha pancheshu Keetam,
Soolahathaaraathikootam, Shudhamradhendu choodam,
Bhaje Margabandhum., 1 (Shambho Mahadeva deva…)

Ange virjangu jangam,
Abhra Ganga tharangabhi Ramothamangam,
Omkaravati kurangam, Sidha samsevathangrivyagram,
Bhaje Margabandum (Shambho Mahadeva…)., 2

Nithyam, Chidanada roopam,
Ninhutha sesha lokesa vairi prathapam,
Kartheswaragendrachapam, krithivasam,
Bhaje divya sanmarga bandhum (Shambo mahadeva deva…)., 3

Kandarpa darpagna meesam,
Kala kantam Mahesam Maha vyoma kesam,
Kundabhadandam Suresam, Koti surya prakasam,
Bhajhe Marga bandhum. (Shambho mahadeva deva…)., 4

Mandara Bhutherydaram, Mandaragendrasaaram, Mahagouryudooram,
Sindhoora dhoora pracharam, Sindhoorajathi dheeram,
Bhaje Margabandhum (Shambho Mahadeva deva…)., 5

Phala Sruthi

Appayyajjwendra Geetham stotra rajam,
Patedhyasthu Bhakthya prayane,
Thasyartha sidhim Vidathe, marga madhye
Abhayam chaashuthosho Mahesa (Shambho Maha deva Shambho…)

error: Content is protected !!