Breaking News
Home / Mantras / Mangalya Sthavam

Mangalya Sthavam

Karyarambeshu sarveshu,duswapneshu cha sathama,
Amangalyeshu drushteshu ya japthavyam thaduchatham.,1

Yenarambascha siddhyanthi duswapnoscha upasanthaye,
Amangalanam drushtanam pariharscha jayathe.,2

Janardhanam bhoothapathim jagatgurum
Smaran manushya sathatham Maha mune,
Drushantanyseshanyapahanthi sadhayahi,
Asesha karyani cha yanyabheethsathi.,3

Srunushwa chanyath gathadho maam akhilam,
Vadami yathe dwija varya Mangalam,
Sarvatha siddhi pradathadhi yat sada,
Nihanthyasesahani cha pathakani.,4

Prathishtitham yathra jagat characharam,
Jagathrye yo jagathascha hethu,
Jagascha pathyanthi cha yasya sarvada,
Mamasthu mangalya vivrudhaye Hari.,5

Vyomambu vayvagni maho swaroopai,
Vistharavan yo anutharo anu bhavath,
Asthoola sookshma sathatham pareshwaro,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,6

Yasmath parasmath purushad ananthath,
Anadhi madhyadadhikam na kinchith,
Sahethuhethu Parameshwareshwaro,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,7

Hiranya garbhachyutha Rudra roopi,
Srujatyesham paripathi hanthi,
Gunagraneeryo bhagwan cha sarvadha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,8

Para Suraanaam,paramo asuranaam,
Paro yateenam,paramo muneenam,
Para samasthasya,cha yassa sarvadha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,9

Dhyatho muneenaam apakalmashair yo,
Dadathi mukthim parameshwaraeshwara,
Manobhirama purusha sa sarvada,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,1

0

Surendra vaivasvatha vithapambhupa,
Swaroopa roopi paripathi yo jagat,
Sa shuddhashudha parameshwareshwaro,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,11

Yannama samkeerthantho vimuchyathe,
Hi aneka janmarjitha papa sanchayath,
Papendhan agni sa sadaiva nirmalo,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,12

Yenodhrutheyam daranee rasa thalath,
Asesha srushti sthithi karanadhikam,
Bibarthi viswam jagatha sa moolam,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,13

Padeshu Veda,jatareshu characharam,
Romaswasesha munayo mukhe makha,
Yasyeshwareshasya sarvada Prabhu,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,14

Samastha yagnangamayam Prabho,
Yasyangam ishwara samasthuthasya,
Varaha roopi bhagwan sarvada,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,15

Vikshobhya sarvodhithoya sambhavam,
Dadhara dhaathreem jagatascha yo bhuvam,
Yajneshwaro yagnapuman sa sarvadha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,16

Patala mooleshwara bhogi samhatho,
Vinyasya padhou prithweem cha bhibratha,
Yasyopamanam na bhabuva soachyutha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,17

Sa garagarm yasya cha braumhitham muhu,
Sanandanadhyai jana loka samshritai,
Shrutham jayet yukthi parai sa sarvada,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,18

Yekarna vadyasya maheeyaso maheem,
Aadhya vegena Khamuthpathishyatha,
Natham vapur yogi varaissa sarvadha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari,19

Hatho hiranyaksha mahasura,
Purana pumsaparamena yena,
Varaharoopa sa pathi prajapathi,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,20

Damshtra karala,sura bheethi nasaka,
Krutham vapor divya nrusimha roopina,
Trathum jgadhyena sa sarvadha prabhu,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,21

Daithyengra vaksha sthala dhara dharunai,
Kare ruhairya krakachanu karibhi,
Chichedha lokasya bhayani sochyutho,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,22

Danthantha deeptha dhythinirmalani ya,
Chakara sarvani dhisam mukhani,
Ninadha vithrasitha dhanavo hyasou,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,23

Yannama sakeerthanatho maha bhayath,
Vimokshamapnothi na samsayam nara,
Sa sarva lokarthi haro nrukesari,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,24

Satakarala brhamana nilahatha,
Sphutanthi yasya ambhudhara samanthatha,
Sa divya simho sphurithanalekshano,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,25

Yadheekshna jyothishi rasmi mandalam,
Praleena meeshanna raraja baswatha,
Kutha sasangasya sa divya roopa druk,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,26

Asesha devesha nareswareswarai,
Sada sthutham yad charitham mahadbutham,
Sa sarva lokarthiharo maha Hari,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,27,

Dravanthi daithya,pranavanthi devath,
Nasyanthi rakshamsyapyanthi charaya,
Yad keerthanath so adbutha kesari,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,28

Rik pavitham yo yajusha hi srimath,
Sama dwani dwastha samastha pathakam,
Chakre jagat Vamana ssa sarvada,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,29

Yad pada vinyasa pavithratham mahee,
Yayou viyaccha rig yaju sama mudeeranaath,
Sa vaamano divya sarrera roopa druk,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,30

Yasmin prayathe asura hhoo brutho adwarath,
Na nama kheda dava nissa sagara,
Sa Vamana sarva jagan maya Sada,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,31

Maha adbuthe daithya pather maha dhware,
Yasmin pravishte kshubitham mahasurai,
Sa Vamano antha sthith saptha loka druk,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,32

Sangai suranam divi bhuthalai sthidhai,
Thadha manushair gagane cha khecharai,
Sthutha kramadhya pracha chara sarvadha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,33

Kranthva dharithreem gaganam thadha divam,
Maruthpatherya pradhadhou trivrishtapam,
Sa deva devo bhuvanswareswaro,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,34

Anugraham chapi baler anuthamam,
Chakara yaschendra padopamam kshanath,
Suramscha yagnamsa bhjuassa sarvadha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,35

Rasa thaladhyena pura samahrutha,
Samastha Veda jala chara roopina,
Sa kaidabhari madhuhambu sayee,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,36

Nikshatriyam yascha chakara medhineem,
Anekaso bahuvanam thadha aschinnath,
Ya karthaveeryasya sa bhargavothamo,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,37

Nihathya yo Balinamugra vikramam,
Nibhadhya sethum jaladhou dasananam,
Jagana chanyan rajani charanasou,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,38

Chikshepa balasa sakatam babanja,
Yo yamarjunam kamsamarim jagana cha,
Mamardha chaanura mukkhan sa sarvadha,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,39

Pratha sahasramsu marichi nirmalam,
Karena bibhrat Bhagawan sudarshanam,
Koumadhakeem chaapi gadam anantho,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,40

Himendu kundha sphatikabha nirmalam,
Mukhanila pooritham eeswareshwara,
Madhyahna kalapi sa Shankamudhwahan,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,41

Thatha aprahne pravikasi pankajam,
Vaksthalena Sriyam udwahan Hari,
Visthari padmayatha pathra lochana,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,42

Sarveshu Kaaleshu sarva deseshu,
Aasesha karyeshu thada eswareswara,
Sarvai swaroopai bhagwan anadhiman,
Mamasthu mangalya vivrudhaye hari.,43

Phala Sruthi
Ethad padan dulabhya samastha paapai,
Vimuchyathe Vishnu paro Manushya,
Sidhayanthi kaaryaani thadasya sarvan,
Arthanvapnothi yadechathe thaan.,44

Dusswapna prashamam upaithi pataya mane,
Sthothrosmin sravana vidhou sadhodhyathasya,
Prarambho hrutha mupayathi siddhim isa,
Paapani kshapayathichasya deva deva.,45.

Maangalyam paramapadham sadartha sidhi,
Nirvignaam adhikaphalam sriyam dadathi,
Kim loke thadiha paratra chapi pumsam,
Yad Vishnu pravanadhiyam cha dhalabhya sadhyam.,46

Devendras thribhuvanamartha pinga,
Samsidhim thribhuvangam cha Kartha veerya,
Vaideha paramapadam prasadhya Vishnum,
Sampraptha sakala phala pradho hi Vishnu.,47

Sarvarambeshu Dalabaithad duswapneshu cha Panditha,
Japedeka mana vishnou thada mangalya darshane.,48

Shamam prayanthi dushtani graham peedascha dharuna,
Karmarambaascha sidhyanthi punyam aapnothi cha uthamam.,49

Harir dadathi bhadrani mangalya sththi samsthutha,
Karoth akhila roopaisthuraksham akshatha shakthi bruth.,50

error: Content is protected !!