Breaking News
Home / Mantras / Mangala Gitam

Mangala Gitam

Sritha kamala kucha mandala drutha kundala ye,
Kalitha lalitha vana mala, jaya jaya deva hare., 1

Dina mani mandala mandana bhava gandana ye,
Muni jana manasa hamsa, jaya jaya deva hare., 2

Kaliya visha dhara ganjana, jana ranchane ye,
Yadu kula nalini dinesa, jaya jaya deva hare., 3

Madhu mura nara kavi nasana garudasana ye,
Suru kula kela nidhana, jaya jaya deva hare., 4

Amala kamala dala lochana, Bhava mochana ye,
Tribhuvana bhava nidhana, jaya jaya deva hare., 5

Janaka krutha sutha bhooshana, jita dhooshana ye,
Samara samitha dasa kanta, jaya jaya deva hare., 6

Abhinava jala dhara Sundara, drutha mandhara ye,
Sri mukha chandra chakora, jaya jaya deva hare., 7

Thava charane pranatha vayamithi bhavaya ye,
Kuru kusalampranatheshu, jaya jaya deva hare., 8

Sri jaya deva kaverudhithamidham, kuruthe mudham,
Mangalamanchala geetham, jaya jaya deva hare., 9

error: Content is protected !!