Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Mandatha Saileswari sthavam

Mandatha Saileswari sthavam

1.Omkarakakandhanugurike om kara tharu sarike ,
Omkara Madhu maduhrye , Mahadevi namosthuthe.

2.Bhootha, bhavya , bhavannadhe , navachakra pravarthini,
Bhanu mandala madhyasthe , Mahadevi namosthuthe.

3.BHuvaneswari , bhagyabdhi chandrike, bhaktha vathsale ,
BHoga moksha pradhe bhadre , Mahadevi namosthuthe.

4.Swargapavargadhe , swahe , swadhakara swaroopini,
Swasthidhe sarva bhoothaanaam, Mahadevi namosthuthe.

5.Janapriye jagat janma sthithi samhara karini,
Jyothirmaye , jagat poojye, Mahadevi namosthuthe.

6.Maharshi samaradhye , Madhu kaidabha nasini,
Mandhathya saila nilaye , Mahadevi namosthuthe.

7.Thapaswadhya santhushte , thatthwamartha swaroopini,
Thushti deva , thapasaradhye , Mahadevi namosthuthe.

8.Sathya vruthe , sathyapare , sachidananda vigrahe ,
Sankadhi muni dhyeye, Mahadevi namosthuthe.

9.THaporoope, thamohanthri, , thapathraya vnasini ,
Trayambake, tri jagad vandhye , Mahadevi namosthuthe.

1

0.Sahasra seersha vadane , sarva lokathamothame ,
SAmastha bhuvanadhare, Mahadevi namosthuthe.

11.Vishnu maaye, virad roope , viswa bramana karini,
Vijaya veda janani, Mahadevi namosthuthe.

12.THuyryatheethe , TRikalagne , trinethre , trigunathmike ,
Trimoorthi roope , tripure Mahadevi namosthuthe.

13.Vara daive khari roope , vruthrasura nibarhani,
Vageeswari, visalakshi , Mahadevi namosthuthe.

14.REvathi ramanaradhye , rudranin urunardhini,
Rakthe bheeja vadaothyuktha, Mahadevi namosthuthe.

15.Nirgune nara mandaali galadraktha vibhooshane,
NIshumbha Shumbha dalani , Mahadevi namosthuthe.

16.Yanthra manthrathmike , yaksha kinnarashi nishevithe,
Sadaanwaya sambhuthe, Mahadevi namosthuthe.

17.Bhakthi gamye, Bhagawathi , banda daithya bhayangari,
Bhayapahe , bhadrakali , Mahadevi namosthuthe.

18.,Go brahamana priye Gange , geervana gana poojithe,
Girije, gowrim Gayathri , Mahadevi namosthuthe.

19.DEvarishi pithru sangatha sevya mana padambuje ,,
Dharukasura samharthri , Mahadevi namosthuthe.

20.Vajradhikayudhopethe , varuni madha vihwale ,
Vethala vahanarude , Mahadevi namosthuthe.

21.syanda mana dhayapure , Sundara sree mukhambuje,
Sandhrananda sudhaa dhaare , Mahadevi namosthuthe.

22.Dero udatha guna pathe , dhoomavathi, dhanurdhare,
Doomralochana daithyagni , Mahadevi namosthuthe.

23.Mahamaye mathru ganai sevye, Mahisha madhini,
Mandahtithya muni sampoojye , Mahadevi namosthuthe.

24.Himachala suthe , hamsa vahana , hara vallabhe,
Hasthi kumbha kucha dwandwe , Mahadevi namosthuthe.

25.Dhiyagamye ,dhyana roope, dhana dhanya vivardhini,
Dharma simhasanaroode , Mahadevi namosthuthe.

26.Yogeendra chethahaka mudhra , samahladhana chandrike,
Yamadhyashtanga samgamye , Mahadevi namosthuthe.

27.Yogini gana samsevye yamatheeksham nibarhane,
Yoga yogeswari shive, Mahadevi namosthuthe.

28.Navarathna parikluptha , kirreta kadakojjwale,
Nada Bindhu kalatheethe , Mahadevi namosthuthe.

29.Prantha abhayadhe , pretha gana nrutha maholsave ,
Prachande, pranavatheethe , Mahadevi namosthuthe.

30.Choragni chandike chanda mundaura nishoodhini ,
Charachara jagad dathri , Mahadevi namosthuthe.

31.Daksha Yagna pramadhani , Dushta sathru vinasini,
Dukha daridrya samani , Mahadevi namosthuthe.

32.Yaganala samuthpanne , yoga maye , yugandhare ,
Yajur veda shikhagamye, Mahadevi namosthuthe.

33.Indra bhoga pradhe , Bale Ihikamushmikarathmike,
Airavatha gaja roode , Mahadevi namosthuthe.

34.Kleemkari kali kaalaika dhamane , kalpvallari,
Klesa nasini, Kamakshi , Mahadevi namosthuthe.

35.Soundarya poora sampoorne , Sindhoora thilakanchithe.
Sarva mangala mangalye , Mahadevi namosthuthe.

36.Kalyana guna rathnanamakare , karunalaye ,
Kalanga rahithakaare , Mahadevi namosthuthe.

37.Yek thapathra samrajyepradhe cha yekantha poojithe ,
Yekagra chitha nidhyathye , Mahadevi namosthuthe.

38.Easwarothsage nilaye . eehathraya virajithe ,
Eesanadhi brahma mayi , Mahadevi namosthuthe.

39.Lasad Kodanda sooleshu , sankha chakra gadhadhare ,
Laya vrudhi vinirmukthe , Mahadevi namosthuthe.

40.Hreemkara himvath gange hreenkaranava sthuthe,
Hreenkara dughdhabdhi suthe , Mahadevi namosthuthe.

41.Hara Vishnu virincheendra byashta dik pala sevithe,
Haryanga veena hrudhaye , Mahadevi namosthuthe.

42.SArva vedantha samvedhye, sarva sakthi samanvithe,
Sama gana priye , sookshme , Mahadevi namosthuthe.

43.Karthru karma, kriyaatheethe , kamkshithapanga veekshane,
Kamandala dhare , kali , Mahadevi namosthuthe.

44.Hasthathi thratha aayudha dhare , haani vrudhi vivarjithe ,
Hreemkara hara daithyoughe , Mahadevi namosthuth

45.Lakshmanagraja samsthuthye , laksha kotyan nayike ,
Laksha rasa savarnaabhe , Mahadevi namosthuthe.

46.Hreemkaara Madhu vaasanthi , hreemkarasrama thapasi,
Hreemkaranya harini harini , Mahadevi namosthuthe.

47.SAptha rishi mandala gathe , surasura namaskruthe,
Sudha samudhra madyasthe , Mahadevi namosthuthe.

48.Kalasolbhava sampoojye , kakshisthakhila pishtape,
Kola swaroopini shive , Mahadevi namosthuthe.

49.Lasad marathaka swacha vigrahe , laya varjjithe ,
Lokaika nadhe , lalitha , Mahadevi namosthuthe.

50.Hreemkara sibhikaroode , hreemkara para devathe ,
Hreemkara Yamini jyothsne , Mahadevi namosthuthe.

51.Sri vidhye , Sri Maharajni , Sri vallabhakuleswari,
Sri moola sthana nilaye , Mahadevi namosthuthe.

error: Content is protected !!