Breaking News
Home / Mantras / Mahalinga Ashtakam

Mahalinga Ashtakam

1.Mahalingam , Mahadevam , Maheswaram, Umapathim,
SAmbam , Madhyarjunesam tham gurum devam nathoismyaham.

2.Jyothi roopam, Krishna roopam, sarva roopam, jagad pathim,
Ishatartha sidhitham shambhum , Mahalingam, nathosmyaham.

3.Kasi kshethra samanamcha , kailasadhadhikam priyam,
Saswatha sthira vasam cha , Mahalingam nathosmyaham.

4.Brahad kuchamba sahitham , mookamba thapa saphalam,
Ganadhyaksham , shanmukhancha , Mahalingam nathosmyaham.

5.Pradakshinath Aswamedham , Namanath Vajapeyakam,
Stotrath Sri Rajasooyakhyam , smaranath mukthi dhayakam.

6.Kshethra vasascha nirmuktha , Theertha snanayi sadaa suchi,
Panchakshara japaschaiva , Mahalinga prathushyathi.

7.Ya Pradosha Mahalingam Rudra japath pradoshayeth
Sa sarva roga nirmuktha sathayusha sukhamethathu.

8.Darsanath sarva papagnam , namanath vanchitha pradham,
Smaranath sarva sayujyam , Mahalingam nathosmyaham.

9.Mahalingashtakam stotram , krutham kashtougha nasanam,
Mahalinga prerithena Gopalena krutham Shubham.

error: Content is protected !!