Breaking News
Home / Mantras / Maha Mrityunjaya Kavacham

Maha Mrityunjaya Kavacham

Bhairva Uvacha:-

1.Srunushwa Paramesani kavacham Manmukhodhitham,
Maha Mrityunjayasyasya na dheyam Paramadhbutham

2.Yam druthwa, yam padithwa cha yam sruthwa kavachothamam,
Trilokyadhipathir bhoothwa sukhithosmi Maheswari.

3.Thadeva varnayishyami thava preethyaa varanane ,
Thadapi paramam thathwam na dathawya durathmane.

4.Om Asya Sri Maha Mrithyunjaya Kavachasya ,
Sri Bhairava Rishi, Gayathri Chanda,
Sri Mrityunjaya rudro devathaa , Om bheejam,
Jram Shakthi , Sa keelakam Houm ithi thathwam,
Chaturvarga phala sadhane pate viniyoga.

5.Om Chandra mandala madhyasthe Rudramale vichithrathe,
Thathrasthwam chinthayeth sadhyam mrithyum prapnothi jeevathi.

6.OM jram sa houm sira pathu , devo mrityunjayo mama,
Sri shivo vai lalatam cha Om Houm brovow Sada shiva.

7.Neelakanto aavathaan nethre , Kapardhee may avatha cchruthee,
Trilochano avathaadh Gandow , naasam may Tripuranthaka.

8.Mukham peeyusha ghata brudh , Oshtou may Kruthikambara,
Hanum may Hata kesano , mukham batuka Bhairava. .

9.Kandharaam Kalamadhano , galam ganapriyo avathu,
Skandhou Skanda pitha pathu , hasthou may giressovathu.

1

0.Naasaan may Girijanadhaa, Payaad anguli samyudhaan,
Sthanou tharapathi pathu vaksha pasuparthir mama.

11.Kukshim Kubheravadana, parsou may Mara sasana,
Sarva pathu thayaa nabhim Sooli Prushtam mamavthu.

12.Sisnam may Sankara pathu , guhyam Guhyakavallabha,
Katim Kalanthaka paayadh ooru may andhaka gathaka.

13.Jagarooko avathaa janu, Jange may Kala Bhairava,
Gulfo Payad Jatadhari ,Padho mrithyunjayo aavathu.

14.Padhadhi moordha paryantham SAdhyojatha mamavathu,
Raksha heenam Nama heenam Vapu pathwa mritheswara.

15.Isanyameeswara payad Agneya am agni lochana,
Nairyathyam SAmbhu ravyath , maam vayavyam Vayuvahana.

16.Oordhwam balapramadhana pathale Parameshwara,
Dasa dikshu sadaa pathu Maha mrithyunjayascha maam.

17.Rane Rajakule dhyoothe vishame , prana samsaye,
Paayad OM Jram Maha rudro , deva devo dasakshara.

18.Prabhathe pathu maam Brahma , Madyahne Bairavo aavathu,
Sayam sarveswara pathu, nisayaam nithya chethana,

19.Ardha rather Maha devo, nisanthe maam mahodhaya ,
SArvadaa sarvathu pathu , Om Jram sa houm Mrityunjaya. .

20.Itheedham kavacham poornam , trishu lokeshu durlabham,
Sarva manthra mayam guhyam sarva thanthreshu gopitham.

21.Punyam punyapradham divyam deva devadhi daivatham,
Ya idham paden manthram kavacham vachayetha Thatha.

22.Thasya hasthe Mahadevi thryambakasya ashta sidhaya,
Rane druthwa charedh yudham , hathwa sathroon jayam labheth.

23.Japam kruthwa gruhe Devi samprapsyathi sukham puna,
Maha bhaye, Maha Roge, Maha maari Bhaye thadhaa,
Durbikshe, sathru samhare padeth kavachamadarath.

Ithi Rudra Yamale , devi rahasye, Sri Maha Mrityunjaya kavacham samaotham.

error: Content is protected !!