Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Maha Lakshmi Stotram II

Maha Lakshmi Stotram II

Image result for maha laxmi images

Stotram

Kanthasthe purushotham, phani pathi sayyastham vahanam,
Vedathma vihageswaro yavanika maya jagan mohini,
Brahmesadhi sura vruja sadhsyadhisthwa dasa dasee gana,
Sri rithhewva nama theebhagawathi brooma kadam thwam vayam 1

Yasyasthe mahimaanaam athmana yiva thwad vallabhopi Prabhu,
Nalam mathum iyathaya niravadhim nithyanukoolam swatha,
Thaam thwam dasa ithi prapanna ithi cha sthoshasyaham nirbhayo,
Lokaikeswari loka nadha dhayithe danthe dhayam hey vidhan., 2

Ishatth thwath karuna nireekshana sudha sandhu kshnana drakshyathe,
Nashtam praktha dala batha sthribhuvanam samprath ananthodhayam,
Sreyo nahyaravinda lochana mana kantha prasada druthe,
Sasthruthya kshara vaishnavad vasu nrunam sabhavyathe karhichith., 3

Santhanantha vibhoothi paramam yad bhoohya roopam hare,
Moorthim brahma thathopi thath priyatharam roopam yadathadbhutham,
Yanyanyani yada sukham viharatho roopani sarvani thani,
Aahoo swarai anuroopa vibhavai gadopagoodani they., 4

Aakara thraya sampannam aravinda nivasineem,
Asesha jagadheesi threem vande varada vallabham., 5

Roopa guna vibhavai iswarya seeladhyana adhi dathisaya sam,
Akhye kalyani guna ganam padma vanalayam bhagawathim sriyam,
Devim nithyana payineem nirvadhyam deva deva divya mahisheem,
Aakhila jagan matharam asman matharam asaranya saranyam,
Ananya sarana saranam aham prapadhye., 6

Ullasa pallavitha palitha saptha loki,
Nirvaha kora kitha nema kadaksha leelam,
Sri ranga harmya thala mangala deepa rekham,
Sri Ranga raja mahishim sriyam aasrayam., 7

Samastha janaim vande chaithanyasthanya dhayineem,
Sreyaseem sri srinivasasya karunamiva roopineem., 8

error: Content is protected !!