Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Maha Lakshmi Sthavam

Maha Lakshmi Sthavam

Image result for maha laxmi images

Stotram

Om asya Sri Maha Lakshmi Maha manthrasya Narada Rishi, Devi Gayathri chanda Sri Mahalakshmir devatha,
Sreem Bheejam, Hreem Shakthi, Kleem Keelakam, Mamopartha Sarva duritha upasamartham, Srvbheeshta sidhyartham,
Maha Lakshmi sthava japam karishye, Sraam ithyadshi Shadangam. Bhoorbhuvaswarom ithi Dig Bandha.

Adha Dhyaanam

Sarasijanilaye Saroja hasthe,
Dhavala tharamsuka gandha malya shobhe,
Bhagawathi hari vallabhe manogne,
Tribhuvanabhoothikari praseedha mahyam.

Yaa saa padmasanastha vipula kati thati padma pathrayathakshi,
Gambheeravartha nabhisthanabhara namnitha, Shubra vasthrothareeya,
Lakshmeer divyai gajendrai mani gana Khachithai sthaapitha hema kumbhai,
Rnithyam saa padma hasthaa mama vasathu gruhe Srva Mangalya yuktha.

Sarva mangala mangalye,
Shive Sarvartha sadhake,
Sranye thrayambike Devi,
Narayani namosthuthe.

Om Maha Lakshmyai nama
Om Salutations to the great Lakshmi.

Sarva mangala mangalye,
Shive Sarvartha sadhake,
Sranye thrayambike Devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 1

Narayani, maha maye,
Kouseyambara dharini,
Padma hasthe, Padma nayane,
Mahalakshmi namosthuthe.., 2

Udhyacchaatharka sadrushee,
Pasangusa varayudhe,
Varabhaya kare devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 3

Dhyeye vidheesa vinuthe,
Paramange cha samsthidhe,
Kouseya peetha vasane,
Mahalakshmi namosthuthe.., 4

Janithri sarva lokaanaam,
Srva deva namaskruthe,
Padma dwaya kare devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 5

Shuddhajaambunadha kare,
Thejo rope, vara pradhe,
Peethambara dhare devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 6

Aadhyashakthe, sarva moorthe,
Vishnu vamanga samsthithe,
Srva bhooshojjwale devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 7
Srimath soubhagya dhayini,
Rathna kankana shobhini,
Rathna kumbha dhare devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 8

Vignana roope, Sukhadhe,
Sarva kalyani karinee,
Sarva soubhgyadhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 6

Sanathani, sadanande,
Sanakadhayaapi sthuthe,
Sarva swaroope, Sarvese,
Mahalakshmi namosthuthe.., 7

Vichithra vag bhoothikari,
Vichithraakara roopini,
Vichithra mahime devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 8

Anantha kalyana nidhe,
Ananthasana samsthithe,
Ananthathalpa sayane,
Mahalakshmi namosthuthe.., 9.

Viswaroope, viswakaye,
Viswambhara vara priye,
Viswambharadhaara bhoothe,
Mahalakshmi namosthuthe.., 8

Padmasane, Padma ooru,
Padmakshee padma sambhave,
Padmanabha priye devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 9

Daridrya dukha samani,
Deenarthi chedha kaarini,
Karunamasruna drushti,
Mahalakshmi namosthuthe.., 10

Saranaptha parithraane,
Saranagatha vathsale,
Sri pushti keerthidhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 11

Sarva durithopa samani,
Sarva dukha vinasini,
Sarva sapath pradhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 12

Sarnagatha deenartha,
Parithrana paarayane,
Sarvasyarthi hare devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 13

Sasi shekhara samsthaane,
Kamaneeya gunasraye,
Dhana dhanya pradhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 14

Ksheera sagara sambhoothe,
Rajani kara sosharee,
Raja rajarchithe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 15

Mahavidhye, maha maye,
Maha bhaya nivarini,
Maha vani, Maha Kali,
Mahalakshmi namosthuthe.., 16

Maharathyai maha shakthyai,
Mahamathyai namo nama,
Maha varaha vibhave,
Mahalakshmi namosthuthe.., 17

Madhu kaidaba vidhrave,
Madhu soodhana vallabhe,
Madhu masa priye devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 18

Sasurasura gandharva,
Poojithe paramasane,
Sarva dushta thamo hanthri,
Mahalakshmi namosthuthe.., 19

Shubha lakshana samyukthe,
Shubha lakshana lakshithe,
Shubha samprapthi karini.
Mahalakshmi namosthuthe.., 20

Durgasura prana hanthri,
Durga durgathi bhanjane,
Durgarthi bhanjane durge,
Mahalakshmi namosthuthe.., 21

Kala Rathri, maha maaye,
Kala thraya swaroopini,
Kalakala priye devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 22

Puru hootha priye devi,
Puruhoothnuja priye,
Purushartha pradhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 23

Vishnu vaksha sthale samsthe,
Viswa vyapi swaroopini,
Viswaloka priye devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 24

Gunathrayasya janani,
Gunathraya vidhayini,
Guna thraya vivekagne,
Mahalakshmi namosthuthe.., 25

Gowri, Godavari, Gange,
Gomathi bindu vasini,
Jatile Chandike Brahmi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 26

Narayani, nadha roope,
Chanchale, danda dharini,
Bhadre, nidhre, vaishnaveethi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 27

Vame balahake devi,
Veda vedye vara pradhe,
Saraswathi, vega vathi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 28

Bhoothidhe smruthi roopese,
Sithe medhe cha vamane,
Droupadi, rathna makute,
Mahalakshmi namosthuthe.., 29

Rathna malye, sudha dhare,
Sri devi, sagarathmaje,
Madhavi, madhura nadhe,
Mahalakshmi namosthuthe.., 30

Kalindhi, kamuke, kali,
Makarandhe, madhalase,
Varuni, vighna samani,
Mahalakshmi namosthuthe.., 31

Deva dhoothi, maha bhoothe,
Papa nasini, bharathi,
Hemambhujasane devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 32

Padma sadmadhibhi vandhye,
Padma pathrayathekshane,
Bharghavi, bhagya janani,
Mahalakshmi namosthuthe.., 33

Nama kamala vasinyai,
Narayanyai namo nama,
Krishna priyayai sathatham,
Mahalakshmi namosthuthe.., 34

Padma pithra visalakshi,
Padma raga sama prabhe,
Maha padma nidhe, devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 35

Sarva sampath swaroopinyai,
Sarvaradhyai namo nama,
Hari bhakthi pradhe, devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 36

Krishna vaksha sthithe, krishne,
Krishna varna prashobhithe,
Poorna chandra prabhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 37

Sarva sampth adhishtathri,
Yasodha Garbha sambhave,
Shobhane, sarva rathadye,
Mahalakshmi namosthuthe.., 38

Namo vrudhi swaroopayai,
Maha devyai namo nama,
Swarga Lakshmi, Raja Lakshmi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 39

Sarvadhare Vishnu roope,
Shudha sathwa swaroopini,
Narayana pare devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 40

Hiranya varne, harini,
Swarna rajathasraje,
Chandre hiranmayi Lakshmi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 41

Vishnor manonukoolini,
Vishnu padopajeevini,
Vishnu pathni, Vishnu maye,
Mahalakshmi namosthuthe.., 42

Namosthesthu Maha Maye,
Sree peede, sura poojithe,
Sanka, chakra, Gadha hasthe,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 43

Namasthe garudarude,
Kolasura bhayam kari,
Sarva papa hare, devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 44

Sarvagne Sarva varadhe,
Sarva dushta Bhayam karee,
Sarva dukha hare, devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 45

Sidhi budhi pradhe devi,
Bhakthi mukthi pradayinee,
Manthra moorthe, sada devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 46

Adhyantha rahithe, devi,
Adhi Shakthi maheswari,
Yogaje yoga sambhoothe,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 47

Sthoola Sukshma maha roudhre,
Maha Shakthi Maho dhare,
Maha papa hare devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 48

Padmasana sthithe, devi,
Para brahma swaroopini,
Para mesi, jagan matha,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 49

Swethambara dhare, devi,
Nanalankara bhooshithe,
Jagat sthithe, jagad vandhye,
Maha Lakshmi Namosthuthe.., 50

Namasthe Bhagawathyamba,
Kshamaa sheele, parath pare,
Shudha sathwa swaroopayai,
Mahalakshmi namosthuthe.., 51

Upame sarva sadhweenaam,
Kopadhi pari varjithe,
Devinaam devi sampoojye,
Mahalakshmi namosthuthe.., 52

Sarva jayadhe devi,
Sarva shathru bhayapahe,
Sarvabheeshta pradhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 53

Sarveshaam parama matha,
Sarva bhandhawa roopini,
Chathur varga pradhe,
Mahalakshmi namosthuthe.., 54

Haarike vipadhaam rase,
Harsha mangala dhayike,
Chandike, mangala devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 55

Mangale cha mangalagni,
Sarva mangala mangale,
Satha mangaladhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 56

Mangaladhishithe devi,
Mangalaanaam cha mangale.,
Samsara mangaladhare,
Mahalakshmi namosthuthe.., 57

Saramsa mangaladhare,
Saraasara vivechani,
Poojye, sukhapradhe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 58

Yama loka bhava karthri,
Yama poojye, yamagraje,
Yama nigraha roopayai,
Mahalakshmi namosthuthe.., 59

Sma swabhave sarvesi,
Sarva sanga vivarjithe,
Karunya vigrahe devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 60

Kankala kroora kamakshi,
Meenakshi karma bhedini,
Madhurya roopa sheelaya,
Mahalakshmi namosthuthe.., 61

Maha manthra vathee, manthra,
Gamye, manthra priyankari,
Manushya manasa gamye,
Mahalakshmi namosthuthe.., 62

Aswatha vata nimbhaadhi,
Vruksha raja swaroopini,
Sarva vruksha aadhara bhoothe,
Mahalakshmi namosthuthe.., 63

Dakshinya karunaa roope,
Dakshina murthy vallabhe,
Daksha yagna vinasinyai,
Mahalakshmi namosthuthe.., 64

Achinthya lakshane, avyakthe,
Ardha mathre maheswari,
Amrutharnava madhyasthe,
Mahalakshmi namosthuthe.., 65

Chathu Sashti kala vidhye,
Chathu Sashti kalathmike,
Chathu Sashti kala poojye,
Mahalakshmi namosthuthe.., 66

Kala Shodasa sampoorne,
Kala kaashtadhi roopini,
Kala kalathmike devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 67

Thuladi kananoth bhoothe,
Thulasi vana charini,
Thulasi dhama rasike,
Mahalakshmi namosthuthe.., 68

Panchasatha varna sarvange,
Panchasad varna roopini,
Pancha thathwathmike devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 69

Sarva papa prasamani,
Sarvapadwi nivarini,
Sarveswarya priye devi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 70

Parmathma priye devi,
Paramathma swaroopini,
Para paraika rasike,
Mahalakshmi namosthuthe.., 71

Maha Lakshmi sthavam punyam,
Ya padeth bhakthiman nara,
Sarva sidhimavapnothi,
Mahalakshmi namosthuthe.., 72

Abharyo labhathe bhaaryam,
Vineetham sasutham satheem,
Susheelaam sundareem Ramyam,
Athi supriya vadhineem.., 73

Puthra pouthra vadheem shuddham,
Kulajaam komalambaraam,
Aputhro labhathe puthram,
Vaishnavam, chiran jeevinam.., 74

Hatha bandhur labeth bandhum,
Dhana brushto dhanam labeth,
Keerthi heeno labeth keerthim,
Prathishtam cha labeth dhruvam.., 75

Yeka kalam paden nithyam,
Maha papa vinasanam,
Dwikalam ya paden nithyam,
Dhana dhanya samanvitha.., 76

Trikalam ya paden nithyam,
Maha sathru vinasanam,
Maha lakshmir bhaven nithyam,
Prasanna varada shubha.., 77

Ithi Sri maha purananthar gatha,
Mahalakshmi sthavam sampoornam.

error: Content is protected !!