Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Maha Lakshmi Kavacham

Maha Lakshmi Kavacham

Image result for maha laxmi images

Stotram

Asya Sri Maha Lakshmi Kavcha Maha mantrasya Brahma Rishi, Gayathri Chanda,
Mahalakshmir devatha, Maha Lakshmir preethyarthe Jape Viniyoga.

Indra Uvacha:
Samastha kavachanaam thu thejaswi, Kavachothamam,
Aathma rakshanam, araogyam, sathyam, thwam broohi geeshpathe., 1

Sri Gurur Uvacha:
Maha lakshmyasthu kavacham pravakshyami sama satha,
Chathur dasasu lokeshu rahasyam brahmanoditham., 2

Kavacham
Siro may Vishnu Pathni cha, lalatam amruthoth bhava,
Chakshushi suvisalakshi, sravane Sagarambuja., 3

Granam pathu vararoho, jihwam aamnaya roopini,
Mukham pathu maha Lakshmi, kantam vaikunta vasini., 4

Skandhou may janaki pathu, bhujou bhargava nandini,
Bahu dhvow dhravini pathu, karou hari varangana., 5

Vaksha pahu cha sridevi, hrudayam hari sundari,
Kukshim cha Vaishnavi pathu, nabhim bhuvana mathruka., 6

Katim cha pathu varahi, sakthini deva devatha,
Ooru Narayani pathu, Janunee chandra sodhari., 7

Indira pathu Jange may, padhou bhaktha Namaskrutha,
Nakhaan Thejaswini pathu, Sarvangam karunamyi., 8

Brahmana loka rakshartham nirmitham Kavacham sriya,
Yea padanthi mahathmanasthe, cha dhanya Jagat traye., 9

Kavachenavruthanaam jananam, jayadha sada,
Matheva sarva sukhada, Bhava thwam aamareswari., 1

0

Bhooya sidhamavapnothi, poorvoktham brahmana swayam,
Lakshmeer hari Priya padma, yetan nama thrayam smaran., 11

Namathrayamidham japthwa sa yathi paramaam sriyam,
Ya padethsa cha dharmathma, sarvan kamanvapnuyath., 12

Ithi Brahma purane Indro upadishtam Maha Lakshmi kavacham Sampoornam.

error: Content is protected !!