Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Maha Ganapathi Trilokya Mohana Kavacham

Maha Ganapathi Trilokya Mohana Kavacham

Dhyanam
Hasthindrananam indhu choodamarunachayam trinethram rasath,
Aaslishtam priyayaa sapadmakaraya swangasthaya santhatham,
Bheejapoora gadhaa dhanur vishikayukh chakrabja pasothpala,
Vreehagra swavipaana rathna kalasaan hasthair vahantham bhaje.

Kavacham
1.Brahmabheejam Sira pathu , kevalam mukthi dhayakam,
Sri bheejam akshinipathu sarva sidhi samaparkam.

2.Hrullekhaa srothrayo pathu , sarva shathru vinasini,
Kama bheejam kapolou thu sarva dushta nivarakam

3.Glougham cha Ganapathaye , vacham pathu Vinayaka,
Vara bheejam thadhaa jihwaam , dwitheeyam hasthoyasthadha.

4.Sarva janam cha may bahu dwayam , kantam Ganeswara,
Pathu may vasa Hrudayam sarvam sidheswarasthadha.

5.Nabhim may manaya pathu sarva sidhi vinayaka,
Jangayo , gulphayo swaha sarvanga Vigna vinayaka.

6.Ganapatrhiragratha pathu, Ganesa prushta sthadhaa,
Dakshine Sidhidha pathu, Vame Viswarthiharaka.

8.Pratheechyaam sthanuja pathu vaayvaam aakhu vahana,
Kaubheryaam Easwara pathu cha eesanyam eesa nandana.

9.Adho Ganapathi pathu , chaoordhwa pathu Vinayaka,
Yetabhyadese digbhayasthu pathu nithyam Ganeswara.

error: Content is protected !!