Breaking News
Home / Mantras / Madhava Sthuthi

Madhava Sthuthi

Image result for Madhava god

1.Sarnga Dharinam Pankajekshanam,
Pankhajananam pangu soshanam
Sankara priyam Mangala pradham,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

2.Pakshi vahanam triksharathmakam,
Thothra dharinam , Partha saradhim,
Sathru nasanam , sathwatham harim,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

3.Jaladhasannibham , jalaja locanam,
Bala sahodharam , balavathaam varam,
Khala nikrunthanam , kalimalapaham,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

4.Bhanu sannibham , Sri nikethanam,
Muni nishevitham , dhenukanthakam,
Manuja vigraham , dhanuja vairinam,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

5.Kama komalam vamalochanam,
Bhoomipalakam , bhouma soshanam,
Ramasodharam , shyamalakruthim,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

6.Bhuvana nayakam , Devaki sutham,
Yavana soshanam , Bhava bhayapaham,
Sarva poojitham , sarvathomukham,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

7.Venu vadhinam , manavathmakam,
Prana dhayinam , kouna panthakam,
Bana dharinam , Bana vairinam,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

8.Vathsa soshanam, Vathsa poshanam,
Kamsa vairinam , hamsa roopinam,
Bheeshma mokshadham , kanmashapaham,
Yadhu kulothamam , Madhavam Bhaje

error: Content is protected !!