Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Lalitha Trishathi

Lalitha Trishathi

Stotram

Ka-aa-ee-la-hrim
Ha-sa-ka-ha-la-hrim
Sa-ka-la-hrim

Dhyanam

Athi –madhura –chapa –hastha –aparimitha moda –bana sowbhagyam
Aruna-athisaya-karuna-abhinava-kula sundharim vande

Mantra

Kakara Roopa
Kalyani
Kalyana- guna shalini
Kalyana shaila nilaya
Kamaniya
Kalavathi
Kamalakshi
Kalmashagni
Karunamritha sagara
Kadambha kanana vasa
Kadamba kusuma priya
Kandharpa vidhya
Kandharpa janakapanga veekshana
Karpoora veedi kallolitha kakupthada
Kali dosha hara
Kanja lochana
Kamra vigraha
Karmadhi sakshini
Karayathree
Karma phala pradha
Eakara Roopa
Eaka ksharya
Eka aneka akshra krithi
Ethath-thathithya nirdesya
Ekananda -chidakrithi
Evamithyaagama bodhya
Eka bhakthi madarchida
Ekagra chitha nirdyatha
Eshana rahi dathrudha
Ela sugandhi chikura
Ena kooda vinasini
Eka bhoga
Eka rasa
Ekaiswarya pradayini
Ekatha pathra samrajya pradha
Ekanda poojitha
Edhamana prabha
Ejadeneka jagadeeswari
Eka veeradhi samsevya
Eka prabhava salinya
Eekara Roopa
Eesithri
Eepsithartha-pradayini
Eedrigithya vi nirdesya
Eeswaratwa vidhayini
Eesanadhi brahma mayi
Eesithwadh ashta Siddhidha
Eekshithri
Eekshana srushtanda kotya
Eeswara vallabha
Eeditha
Eeswarardhanga sareera
Eesaadhi devatha
Eeswara prerana kari
Eesa thandava sakshini
Eeswaroth sanga nilaya
Eedhi badhaa vinasini
Eeha virahitha
Eesha shakthi
Eeshath smithanana
Lakara roopa
Lalitha
Lakshmi Vani nishevitha
Laakhini
Lalana roopa
Lasadh dharadima patala
Lalanthika –lasadh bala
Lalada nayanarchidha
Lakshanojwala divyangi
Laksha kodyanda nayika
Lakshyartha
Lakshanagamya
Labdhakama
Lathathanu
Lalamara jadhalika
Lambi muktha lathanchitha
Lambodhara prasa
Labhya
Lajjadya
Laya varjidha
Hreemgara Roopa
Hreemgara nilaya
Hreem pada priya
Hreem kara beejha
Hreem kara manthra
Hreem kara lakshana
Hreemkara japa supreetha
Hreemathi
Hreemvibhushana
Hreem shila
Hreem padaradhya
Hreem garbha
Hreem padhabidha
Hreemkara vachya
Hreemkara poojya
Hreem kara peediga
Hreemkara vedhya
Hreemkara chinthya
Hreem
Hreem sareerini
Hakara roopa
Hala drith poojitha
Harinekshana
Harapriya
Hararadhya
Haribrahmendra vandhitha
Haya roodaa sevithangri
Hayamedha samarchidha
Haryaksha vahana
Hamsa vahana
Hatha dhanava
Hathyadi papa samani
Harid aswadhi sewitha
Hasthi kumbhothunga kucha
Hasthi krithi priyangana
Haridhra kumkuma digdha
Haryaswadhya amara archidha
Harikesa sakhi
Hadhi vidhya
Halaa madhalasa
Sakara roopa
Sar vagna
Sarvesi
Sarva mangala
Sarva karthri
Sarva bharthri
Sarva hanthri
Sanathana
Sarva navadhya
Sarvanga sundari
Sarva sakshini
Sarvathmika
Sarva sowkhya dhatri
Sarva vimohini
Sarvadhara
Sarva gatha
Sarva avaguna varjitha
Sarvaruna
Sarva maatha
Sarva bhooshana bhooshitha
Kakara Artha
Kala hanthri
Kameshi
Kamithartha da
Kama sanjivini
Kalya
Kadina sthana mandala
Kara bhoru
Kala nadha mukhya
Kacha jitambudha
Kadakshyandhi-karuna
Kapali-prana-nayiga
Karunya vigraha
Kantha
Kanthi dhootha japavali
Kalalapa
Kambhu kanti
Kara nirjitha pallava
Kalpa valli sama bhuja
Kasthuri thilakanchitha
Hakarartha
Hamsa gathi
Haataka abharnojjwala
Haara Haari kucha bhoga
Hakini
Halya varjitha
Harithpathi samaradhya
Hatahthkara hathasura
Harsha pradha
Havirbhokthri
Hardha santhama sapaha
Halleesa lasya santhushta
Hamsa manthrartha roopini
Hanopadhana nirmuktha
Harshini
Hari sodhari
Haha Hoohoo Mukha sthutya
Hani vriddhi vivarjitha
Hayyangavina hridhaya
Harikoparunam shuka
Lakarakhya
Latha poojya
Laya sthith udbaveswari
Lasya darshana santhushta
Labha labha vivarjitha
Langye tharagna
Lavanya shalini
Laghu siddhita
Laksha rasa savarnabha
Lakshmanagraja poojitha
Labhyethara
Labdha bhakthi sulabha
Langalayudha
Lagna-chamara-hastha-sri-saradha-parivijitha
Lajjapada samaradhya
Lampata
Lakuleshwari
Labdha-maana
Labdha -rasa
Labdha sampath samunnadhi
Hringarini
Hrinkaradhi
Hrim Madhya
Hrim Shikhamani
Hrim kara kundagni shikha
Hrim kara sasi chandrika
Hrimkara Bhaskara ruchi
Hrimkarambodha chanchala
Hrimkara kandham kurika
Hrimkaraiga parayana
Hrim kara deergiga hamsi
Hrimkarodhyana kekini
Hrimkararanya harini
Hrimkaravaala Vallari
Hrim kara panchara sukhi
Hrimkarangana deepika
Hrimkara kandhara simhi
Hrimkarambhoja bringika
Hrimkara sumano maadhvi
Hrimkara tharu manjari
Sakarakhya
Samarasa
Sakalagama samsthitha
Sarva vedantha thatparya bhoomi
Sad asada asraya
Sakhala
Satchidananda
Saadhya
Sadgathi Dhayini
Sanakathi muni dhyeya
Sada shiva Kudumbini
Sakaladhishtana roopa
Sathya roopa
Samaa krithi
Sarva prapancha nirmathri
Samanadhika varjitha
Sarvothunga
Sanga hina
Saguna
Sakaleshtada
Kakarini
Kavya lola
Kameshwara manohara
Kameswara prana nadi
Kamesoth sanga vasini
Kameshawara alingathangi
Kameshwara sukha pradha
Kameshwara pranayini
Kameshwara vilasini
Kameshwara thapa siddhi
Kameshwara mana priya
Kameshwara prana nadha
Kameshwara vimohini
Kameshwara brahma vidhya
Kameshwara graheswari
Kameshwara ahladhakaree
Kameshwara maheswari
Kameshwari
Kama koti nilaya
Kamakshitharthada
Lakarini
Labdha roopa
Labhdha di
Labhdha vanchitha
Labhdha papa mano dhoora
Labhdha ahankara dhurghama
Labhdha shakthi
Labhdha deha
Labdha iswarya samunnathi
Labhdha vriddhi
Labhdha Leela
Labhdha yowana shalini
Labhdahika sarvanga soundarya
Labhdha vibrama
Labhdha raga
Labhdha pathi
Labhdha nanagama sthithi
Labhdha bhoga
Labhdha sukha
Labhdha harshabhi pooritha
Hrimkara moorthi
Hrim kara soudha shringa kaphodhiga
Hrim kara dughabdhi sudha
Hrimkara kamalendhira
Hrimkara mani deeparchi
Hrimkara tharu sharika
Hrimkara petaka mani
Hrimkaradarsha bimbhidha
Hrinkara kosasilatha
Hrimkara sthana narthaki
Hrimkara shukthika mukthamani
Hrimkara bodhitha
Hrimkaramaya sowarna stambha vidhruma puthrika
Hrimkara vedhoupanishad
Hrimkara dwara Dakshina
Hrimkara nandhanarama nava kalpaga vallari
Hrimkara himavath ganga
Hrimkararnava kousthubha
Hrimkara manthra sarwaswa
Hrimkarapara sowkhyadha

error: Content is protected !!