Breaking News
Home / Festivals / Lakshmi Puja

Lakshmi Puja

Image result for lakshmi puja

We are giving details of Lakshmi Puja Vidhi during Diwali. For Diwali Puja, people should buy the new Pratima from Maha Lakshmi. This Vidhi Puja is delivered for the new Pratima or Murti of Shri Lakshmi. The given Vidja Puja includes the sixteen steps of worship known as Shodashopachara Puja.

  1. Dhyana
    Puja should start with the meditation of Bhagawati Lakshmi. Dhyana must face the statue of Shri Lakshmi already installed in front of you. The following Mantra should be sung while meditating on Bhagawati Shri Lakshmi.

Ya Sa Padmasanastha Vipul-Kati-Tati Padma-Patrayatakshi,
Gambhirartav-Nabhih Stana-Bhara-Namita Shubhra-Vasttariya।
Ya Lakshmirdivya-Roopairmani-Gana-Khachitaih Svapita Hema-Kumbhaih,
Sa Nityam Padma-Hasta Mam Vasatu Grihe Sarva-Maangalya-Yukta॥

2. Aavahan
After Dhyan of Shri Bhagwati Lakshmi, one must sing following the Mantra in front of the Murti, showing Aavahan Mudra (Aavahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inward).

Aagachchha Dev-Deveshi! Tejomayi Maha-Lakshmi!
Kriyamanam Maya Pujaam, Grihaan Sur-Vandite
!

3.Pushpanjali Asana
After Shri Lakshmi has been invoked, take five flowers in Anjali (joining the palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer a seat to Shri Lakshmi while singing along the Mantra.

Nana-Ratna-Samayuktam, Karta-Swar-Vibhushitam।
Aasanam Dev-Devesh! Preetyartham Prati-Grihyataam॥

Shri Lakshmi-Devyai Aasanarthe Panch-Pushpani Samarpayami ॥

Swagat

After offering flowers-made seat to Shri Bhagawati Lakshmi, chant following Mantra with folded hands to welcome Shri Lakshmi.

Shri Lakshmi-Devi! Swagatam।

Shri Lakshmi Swagatam Mantra

5. Padya

After welcoming Shri Lakshmi offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra.

Padyam Grihaan Deveshi, Sarva-Kshema-Samarthe, Bhoh!
Bhaktya Samarpitam Devi, Maha-Lakshmi! Namoastu Te॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Padyam Namah ॥Shri Lakshmi Padya Mantra

6. Arghya

After Padya offering, offer water to Shri Lakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Namaste Dev-Deveshi! Namaste Kamal-Dharini!
Namaste Shri Maha-Lakshmi, Dhanada-Devi! Arghyam Grihaan।
Gandha-Pushpakshatairyuktam, Phal-Dravya-Samanvitam॥
Grihaan Toyamarghyarthan, Parameshwari Vatsale!

॥Shri Lakshmi-Devyai Arghyam Swaha॥Shri Lakshmi Arghya Mantra

7. Snana

After Arghya offering, offer water to Shri Lakshmi for the bath while chanting following Mantra.

Gangasaraswatirevapayoshninarmadajalaih।
Snapitasi Maya Devi Tatha Shantim Kurushva Me॥
Adityavarne Tapasoadhijato Vanaspatistava Vrikshoatha Bilvah।
Tasya Phalani Tapasa Nudantu Mayantarayashcha Bahya Alakshmih।

॥ Shri Lakshmi-Devyai Jalasnanam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Snan Mantra

8. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)

After Snanam, offer Panchamrita bath to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Dadhi Madhu Ghratashchaiva Payashcha Sharkarayutam।
Panchamritam Samanitam Snanartham Pratigrihyatam॥
Om Panchanadyah Saraswatimapiyanti Sasrotasah।
Saraswati Tu Panchadhasodeshebhavat Sarit॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Panchamritasnanam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Panchamrita Mantra

9. Gandha Snana

Now offer scent bath to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Om Malayachalasambhutam Chandanagarusambhavam।
Chandanam Devadeveshi Snanartham Pratigrihyatam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Gandhasnanam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Gandha Snan Mantra

1
0. Shuddha Snana

After Gandhasnanam, offer bath to Shri Lakshmi with pure water while chanting following Mantra.

Mandakinyastu Yadvari Sarvapapaharam Shubham।
Tadidam Kalpitam Tubhyam Snanartham Pratigrihyatam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Shuddhodakasnanam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Shuddha Snan Mantra

11. Vastra

Now offer Moli (मोली) as new clothes to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Divyambaram Nutanam Hi Kshaumam Tvatimanoharam।
Diyamanam Maya Devi Grihana Jagadambike॥
Upaitu Mam Devasakhah Kirtishch Manina Saha।
Pradurbhuto Surashtreasmin Kirtimriddhi Dadatu Me॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Vastram Samarpayami ॥Shri Lakshmi Vastra Mantra

12. Madhuparka

Now offer honey and milk to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Om Kapilam Dadhi Kundendudhavalam Madhusamyutam।
Swarnapatrasthitam Devi Madhuparkam Grihana Bhoh॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Madhuparkam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Madhuparka

13. Abhushana

After Madhuparkam offering, offer jewelery to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Ratnakankada Vaiduryamuktaharayutani Cha।
Suprasannena Manasa Dattani Swikurushwa Me॥
Kshuptipapasamalam Jyeshthamalakshmim Nashayamyaham।
Abhutimasamriddhim Cha Sarvannirnuda Me Grahat॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Abhushanani Samarpayami ॥Shri Lakshmi Abhushan Mantra

14. Raktachandana

After Abhushana offering, offer red sandalwood to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

॥ Shri Lakshmi-Devyai Raktachandanam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Raktachandan Mantra

Om Raktachandanasammishram Parijatasamudbhavam
Maya Dattam Grihanashu Chandanam Gandhasamyutam॥

15. Sindoor

Now offer vermilion to Shri Lakshmi for Tilak while chanting following Mantra.

Om Sinduram Raktavarnashcha Sinduratilakapriye।
Bhaktya Dattam Maya Devi Sinduram Pratigrihyatam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Sinduram Samarpayami ॥Shri Lakshmi Sindoor Mantra

16. Kumkuma

Now offer Kumkuma as symbol of Akhand Saubhagya to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Om Kumkumam Kamadam Divyam Kumkumam Kamarupinam।
Akhandakamasaubhagyam Kumkumam Pratigrihyatam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Kumkumam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Kumkuma Mantra

17. Abira-Gulala

Now offer auspicious Abira-Gulala to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Abirashcha Gulalam Cha Chova-Chandanameva Cha।
Shringarartham Maya Dattam Grihana Parameshwari॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Abiragulalam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Abir-Gulal Mantra

18. Sugandhita Dravya

Now offer scent to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Om Tailani Cha Sugandhini Dravyani Vividhani Cha।
Maya Dattani Lepartham Grihana Parameshwari॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Sugandhita Tailam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Sugandhit Dravya Mantra

19. Akshata

Offer unbroken rice to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Akshatashcha Surashreshtha Kumkumaktah Sushobhitah।
Maya Nivedita Bhaktya Pujartham Pratigrihyatam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Akshatan Samarpayami ॥Shri Lakshmi Akshat Mantra

20. Gandha-Samarpan/Chandan-Samarpan

Offer Chandan to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Shri-Khanda-Chandanam Divyam, Gandhaadayam Sumanoharam।
Vilepanam Maha-Lakshmi! Chandanam Prati-Grihyataam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Chandanam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Chandan Samarpan

21. Pushpa-Samarpan

Offer flowers to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Yatha-Prapta-Ritu-Pushpaih, Vilva-Tulasi-Dalaishcha!
Pujayaami Maha-Lakshmi! Prasida Me Sureshwari!

॥ Shri Lakshmi-Devyai Pushpam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Pushpa Samarpan Mantra

22. Anga-Pujan

Now worship those Gods who are body parts of Shri Bhagawati Lakshmi itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Shri Lakshmi Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

Om Chapalaayai Namah Padau Pujayami।
Om Chanchalayai Namah Janunee Pujayami।
Om Kamalayai Namah Katim Pujayami।
Om Katyaayanyai Namah Naabhim Pujayami।
Om Jaganmatrai Namah Jatharam Pujayami।
Om Vishwa-Vallabhaayai Namah Vaksha-Sthalam Pujayami।
Om Kamala-Vaasinyai Namah Hastou Pujayami।
Om Kamala-Patrakshyai Namah Netra-Trayam Pujayami।
Om Shriyai Namah Shirah Pujayami।Shri Lakshmi Anga Pujan Mantra

23. Ashta-Siddhi Puja

Now worship Ashta-Siddhi near to Shri Lakshmi. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Shri Lakshmi Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

Om Animne Namah। Om Mahimne Namah।
Om Garimne Namah। Om Laghimne Namah।
Om Praptyai Namah। Om Prakaamyai Namah।
Om Ishitaayai Namah। Om Vashitaayai Namah।Shri Lakshmi Ashta Siddhi Puja Mantra

24. Ashta-Lakshmi Puja

After Ashta-Siddhi Puja, perform Ashta-Lakshmi Puja, near the Pratima of Maha Lakshmi. Ashta-Lakshmi Puja should be performed with Akshata, Chandan and flowers while chanting following Mantra –

Om Aadhya-Lakshmyai Namah। Om Vidhya-Lakshmyai Namah।
Om Saubhagya-Lakshmyai Namah। Om Amrit-Lakshmyai Namah।
Om Kamalakshyai Namah। Om Satya-Lakshmyai Namah।
Om Bhoga-Lakshmyai Namah। Om Yoga-Lakshmyai Namah।Shri Lakshmi Ashta Lakshmi Puja Mantr
a

25. Dhoop-Samarpan

Now offer Dhoop to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Vanaspati-Rasodbhuto Gandhaadhyah Sumanoharah।
Aaghreyah Sarva-Devanaam, Dhupoayam Prati-Grihyataam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Dhoopam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Dhoop-Samarpan Mantra

26. Deep-Samarpan

Now offer Deep to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Sajyam Varti-Sanyuktam Cha, Vahnina Yojitam Mayaa,
Deepam Grihaan Deveshi! Trailokya-Timirapaham।
Bhaktya Deepam Prayachchhaami, Shri Lakshmyai Paratparaayai।
Trahi Maam Niryaad Ghoraad, Deepoayam Prati-Grihyataam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Deepam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Deep-Samarpan Mantra

27. Naivedhya-Samarpan

Now offer Naivedhya to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Sharkara-Khanda-Khadyaani, Dadhi-Ksheera-Ghritaani Cha।
Aaharo Bhakshya-Bhojyam Cha, Naivedhyam Prati-Grihyataam।

॥ Yathamshatah Shri Lakshmyai-Devyai Naivedhyam Samarpayami –
Om Pranaya Swaha। Om Apanaya Swaha।
Om Samanaya Swaha। Om Udanaya Swaha।
Om Vyanaya Swaha॥Shri Lakshmi Naivedhya-Samarpan Mantra

28. Achamana-Samarpan/Jal-Samarpan

Now offer water to Shri Lakshmi for Achamana while chanting following Mantra.

Tatah Paniyam Samarpayami Iti Uttaraposhanam।
Hasta-Prakshalanam Samarpayami। Mukh-Prakshalanam।
Karodvartanarthe Chandanam Samarpayami।

Shri Lakshmi Achaman Mantra

29. Tambool-Samarpan

Now offer Tambool (Paan with betel nuts) to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Poogi-Phalam Maha-Divyam, Naga-Valli-Dalairyutam।
Karpurailaa-Samayuktam, Tamboolam Prati-Grihyataam॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Mukh-Vasartham Poogi-Phalam-Yuktam Tamboolam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Tambool Samarpan Mantra

30. Dakshina

Now offer Dakshina (gift) to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Hiranya-Garbha-Garbhastham, Hema-Veejam Vibhaavasoh।
Ananta-Punya-Phaladamatah Shantim Prayachchha Me॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Suvarna-Pushpa-Dakshinaam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Dakshina Mantra

31. Pradakshina

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Lakshmi) with flowers while chanting following Mantra.

Yani Yani Cha Papani, Janmantar-Kritani Cha।
Tani Tani Vinashyanti, Pradakshinam Pade Pade॥
Anyatha Sharanam Naasti, Tvameva Sharanam Devi!
Tasmaat kaarunya-Bhaven, Kshamasva Parameshwari॥

॥ Shri Lakshmi-Devyai Pradakshinam Samarpayami ॥Shri Lakshmi Pradakshina Mantra

32. Vandana-Sahit Pushpanjali

Now perform Vandana and offer flowers to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Kar-Kritam Vaa Kayajam Karmajam Vaa,
Shravan-Nayanajam Vaa Manasam Vaaparadham।
Viditamaviditam Vaa, Sarvametat Kshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe, Shri Maha-Lakshmi Trahi।

॥ Shri Lakshmi-Devyai Mantra-Pushpanjali Samarpayami ॥Shri Lakshmi Vandana Sahit Mantra

33. Sashtanga-Pranam

Now offer Sashtanga Pranam (Pranam which is done with eight limbs) to Shri Lakshmi while chanting following Mantra.

Om Bhavani! Tvam Maha-Lakshmih Sarva-Kaam-Pradayini।
Prasannaa Santushtha Bhava Devi! Namoastu Te।

॥ Anena Pujanena Shri Lakshmi-Devi Preeyataam, Namo Namah ॥Shri Lakshmi Sashtanga Pranam Mantra

34. Kshama-Prarthana

Now seek pardon from Shri Lakshmi for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting this Mantra.

Avahanam Na janami, Na Janami Visarjanam॥
Puja-Karma Na Janami, Kshamasva Parameshwari॥
Mantra-Heenam Kriya-Heenam, Bhakti Heenam Sureshwari!
Maya Yat-Poojitam Devi! Paripoornam Tadastu Me॥
Anena Yatha-Militopachaara-Dravyai Krita-Poojanena Shri Lakshmi-Devi Preeyataam

॥ Shri Lakshmi-Devyai Arpanamastu ॥

error: Content is protected !!