Breaking News
Home / Mantras / kumara suktam

kumara suktam

agnirhotA no adhvare vAjI san pari NIyate |
devo deveShu yagyiyah || 4.15.01 ||
pari triviShTayadhvaram yAtyagnI rathIriva |
A deveShu prayo dadhat || 4.15.02 ||
pari vAjapatih kaviragnirhavyAnyakramIt |
dadhad ratnAni dAshuShe || 4.15.03 ||
ayam yah srunjaye puro daivavAte samidhyate |
dyumAm amitradambhanah || 4.15.04 ||
asya ghA vIra Ivato agnerIshIta martyah |
tigmajambhasya mILhuShah || 4.15.05 ||
tamarvantam na sAnasimaruSham na divah shishum |
marmrujyante divedive || 4.15.06 ||
bodhadyanmA haribhyAm kumArah sAhadevyah |
acChA na hUta udaram || 4.15.07 ||
uta tyA yajatA harI kumArAt sAhadevyah |
prayatA sadya A dade || 4.15.08 ||
eSha vAm devAvashvinA kumArah sAhadevyah |
dIrghAyurastu somakah || 4.15.09 ||
tam yuvam devAvashvinA kumAram sAhadevyam |
dIrghAyuSham kruNotana || 4.1

5.10 ||
kumAram mAtA yuvatih samubdham guhA bibharti na dadAti pitre |
anIkamasya na minanjanAsah purah pashyanti nihitamaratou || 5.2.01

2
Kumara Sooktam
www.bharatiweb.com
kametam tvam yuvate kumAram peShI bibharShi mahiShI jajAna |
pUrvIrhi garbhah sharado vavardhA apashyam jAtam yadasUta mAtA || 5.2.02 ||
hiraNyadantam shuchivarNamArAt kShetrAdapashyamAyudhA mimAnam |
dadAno asmA amrutam viprukvat kim mAmanindrAh kruNavannanukthAh ||
5.2.03 ||
kShetrAdapashyam sanutashcharantam sumad yUtham na puru shobhamAnam |
na tA agrubhrannajaniShTa hi Shah paliknIrid yuvatayo bhavanti || 5.2.04 ||
ke me maryakam vi yavanta gobhirna yeShAm gopA araNashchidAsa |
ya im jagrubhurava te srujantvAjAti pashva upa nashchikitvAn || 5.2.15 ||
vasAm rAjAnam vasatim janAnA marAtayo ni dadhurmartyeShu |
brahmANyatrerava tam srujantu ninditAro nindyAso bhavantu || 5.2 06 ||
shunashchicChepam niditam sahasrAd yUpAdamuncho ashamiShTa hi Shah |
evAsmadagne vi mumugdhi pAshAn hotashchikitva iha tU niShadya || 5.2.07 ||
hruNIyamAno apa hi madaiyeh pra me devAnAm vratapA uvAcha |
indro vidvAm anu hi tvA chachakSha tenAhamagne anushiShTa AgAm || 5.2.08 ||
vi jyotiShA bruhatA bhAtyagnirAvirvishvAni kruNute mahitvA |
prAdevIrmAyAh sahate durevAh shishIte shrunge rakShase vinikShe || 5.2.09 ||
uta svAnAso diviShantvagne astigmAyudhA rakShase hantavA u |
made chidasya pra rujanti bhAmA na varante paribAdho adevIh || 5.2.10 ||
etam te stomam tuvijAta vipro ratham na dhIrah svapA atakSham |
yadIdagne prati tvam deva haryAh svarvatIrapa enA jayema || 5.2.11 ||
tuvigrIvo vruShabho vAvrudhAno ashatrva1ryah samajAti vedah |
itImamagnimamrutA avochan barhiShmate manave sharma
yamsaddhaviShmate manave sharma yamsat || 5.2.12 ||
ye yagyena dakShiNayA samaktA indrasya sakhyamamrutatvamAnasha |

tebhyo bhadramangiraso vo astu prati grubhNIta mAnavam sumedhasah ||
10.62.01 ||
ya udAjan pitaro gomayam vasvrutenAbhindan parivatsare valam |
dIrghAyutvamangiraso vo astu prati grubhNIta mAnavam sumedhasah || 10.62.02
||
ya rutena sUryamArohayan divyaprathayan pruthivIm mAtaram vi |
suprajAstvamangiraso vo astu prati grubhNIta mAnavam sumedhasah || 10.62.03
||
ayam nAbhA vadati valgu vo gruhe devaputrA ruShayastacChruNotana |
subrahmaNyamangiraso vo astu prati grubhNIta mAnavam sumedhasah ||
10.62.04 ||
virUpAsa idruShayasta idgambhIravepasah |
te angirasah sUnavaste agneh pari jagyire || 10.62.05 ||
ye agneh pari jagyire virUpAso divaspari |
navagvo nu dashagvo angirastamah sachA deveShu mamhate || 10.62.06 ||
indreNa yujA nih srujanta vAghato vrajam gomantamashvinam |
sahasram me dadato aShTakarNya1h shravo deveShvakrata || 10.62.07 ||
pra nUnam jAyatAmayam manustokmeva rohatu |
yah sahasram shatAshvam sadyo dAnAya mamhate || 10.62.08 ||
na tamashnoti kashchana diva iva sAnvArabham |
sAvarNyasya dakShiNA vi sindhuriva paprathe || 10.62.09 ||
uta dAsA pariviShe smaddiShTI goparINasA |
yadusturvashcha mAmahe || 10.62.10 ||
sahasradA grAmaNIrmA riShanmanuh sUryeNAsya yatamAnaitu dakShiNA |
sAvarNerdevAh pra tirantvAyuryasminnashrAntA asanAma vAjam || 10.62.11

error: Content is protected !!