Breaking News
Home / Mantras / Krishna sthava Raja

Krishna sthava Raja

Mahadeva Uvacha:-

Srunu devi pravakshyami stotram parama durlabham,
Yad jnathwa na punar gache naro niraya yathanam. 1

Naradaya yad proktham brahma puthrena dheematha,
Sanath kumarena puraa yogeendra guru varthmanaa. 2

Stotram:-

Praseedha , Bhagawan mahyamajnaath kundithathmane,
Thavangri pankaja rajo raginam bhakthimuthamam. 3

Aja praseedha Bhagawan amirudhyathi panjara,
Aprameya praseedasmad dukha han purushothama. 4

Swasamvedhya praseedasmad aanandathmanna namaya,
Achinthya sara viswathman praseedha parameshwara. 5

Praseedha thunga thungaanam , praseedha shubha shobana,
Praseedha guna gambheera , gambeeraanam maha dhyuthe. 6

Praseedha avyatha vistheerna vistheernanamagochara,
Praseedhardhrardhra jatheenaam prseedhanthaantha dhayinam. 7

Gurorgareeya sarvesa , prseedananda dehinaam,
Jaya madhava mayathman , jays saswatha shanka bruth. 8

Jaya shankhadara sreeman, jaya nandaka nandana,
Jaya chakra gadha pane , jaya deva janardhana. 9

Jaya rathna varabadha kireedakrantha masthaka,
Jaya pakshi pathi cchaa nirudharka kararuna. 1

0

Namasthe narakaarathe , namasthe Madhu soodhana,
Namsthe lalithaapanga , namasthe narakanthaka. 11

Namasthe papa haresana , nama sarva bhayapaha,
Nama sarva bhootha sarvathman, nama sambrutha kousthubha, 12

Namsthe nayanatheetha, namasthe bhaya haraka,
Namo vibhinna veshaya , nama sruthipadathiga, 13

Namasthrimoorthi bhedhena , sarga sthithyantha hethave,
Vishnave trisarathi jishnave, paramathmane. 14

Cakrabinnari chakraya chakrine chakra vallabha,
Viswaya viswa vandhyaya viswabhoothanuvarthine, 15

Namosthu yogi dheyayathman namosthadyathma roopine,
Bhakthi pradhaya bhakthanaam namathe mukthi dhayine. 16

Poojamam havanam chejya dhyanam paschad namaskriya,
Devesa karma sarvam may bhaved aaradhanam thava. 17

Ithi Havana japa archana bhedatho Vishnu pooja,
Niyatha hrudaya karma yasthu manthri chiraya,
SA khalu sakala Kaman prapya krishnantharathma,
Janana mruthi vimukthyothamaam bhakthimethi. 18

Go gopa gopikaaveetham gopalam goshtagopradham,
Gopyreedyam go sahsrair namami gokula nayakam. 19

Prennayedanaya sthuthya jagannatham jagan mayam,
Dharmartha kama mokshanamapthaye purushothamam. 20

error: Content is protected !!