Breaking News
Home / Vrath / Krishna Janmashtami varth

Krishna Janmashtami varth

Janmashtami is a Hindu festival observed to commemorate the birth of Lord Krishna. According to the Hindu lunar calendar, Krishna was born on ‘Ashtami’ or the ‘eighth day’ at midnight in the holy month of Shravana. Hence, the day is also known as Krishna Janmashtami as it signifies the birth of Lord Krishna on the eighth day.One starts Poojas with Prayer to Ganesh, take right determination, Sankalpa and proceeds thus.

Dhyanam

Puja should begin with the meditation of Lord Krishna. Dhyana should be done in front of already installed Lord Krishna statue in front of you.Following Mantra should be chanted while meditating on Lord Shri Krishna.

Om Tamadbhutam Balakam Ambujekshanam Chaturbhuja Shankha Gadadyudhayudam।
Shri Vatsa Lakshmam Gala Shobhi Kaustubham Pitambaram Sandra Payoda Saubhagam॥
Maharha Vaidhurya Kiritakundala Tvisha Parishvakta Sahasrakundalam।
Uddhama Kanchanagada Kanganadibhir Virochamanam Vasudeva Ekshata॥
Dhyayet Chaturbhujam Krishnam, Shankha Chakra Gadadharam।
Pitambaradharam Devam Mala Kaustubhabhushitam॥

Om Shri Krishnaya Namah। Dhyanat Dhyanam Samarpayami॥

AACHAMANAM:

(wash the hand in to the plate)

Om kesavayaswaha———-(take the theeram)

Om naarayanaayaswaha—-(take the theertham)

Om maadhavaayaswaha—(take the theertham)

(again wash the hand in to the plate)

Om govindhaayanamaha—(tell to pour the little water into plate)

BHOOSUDHDHI:

Uththistamthu bhuthapisaachaa a thebhoomibhaarakaa|

A theshaamavirodhena bhrahmakarma samaarabhe||

(after chanting this through the akshathan behind u)

PRAANAAYAAMAM:

OM bhoohu | om bhuvaha| og suvaha|om maha| om thapaha| og satyam|

Om thathsavithurvarenyam bhargodevasya dheemahi dhiyoyonaha prachodhayaath||

Omapojyotherasomrutham bhrahmabhurbhuvasthuvarom||

 

Avahanam

After Dhyana of Lord Krishna, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Aavahan Mudra (Aavahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Avahana Mantra

Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshah Sahasrapat।
Sa Bhumim Vishvato Vritva Atyatishthaddashangulam॥
Agachchha Devadevesha Tejorashe Jagatpate।
Kriyamanam Maya Pujam, Grihana Surasattame॥

Avahayami Deva Tvam Vasudeva Kulodbhavam।
Pratimayam Suvarnadinirmitayam Yathavidhi॥
Krishnam Cha Balabadhram Cha Vasudevam Cha Devakim।
Nandagopa Yashodam Cha Subhadram Tatra Pujayet॥

Atma Devanam Bhuvanasya Garbho Yathavasham Charati Deveshah।
Ghosha Idasya Shrnvire Na Rupam Tasmai Vatayahavisha Vidhema॥

Shri Kleem Krishnaya Namah, Saparivara Sahita, 
Shri Balakrishnam Avahayami॥

Asanam

After Lord Krishna has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Asana Mantra

Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yachchha Bhavyam।
Utamritatvasyeshanah Yadannenatirohati॥

Rajadhiraja Rajendra Balakrishna Mahipate।
Ratna Simhasanam Tubhyam Dasyami Svikuru Prabho॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Asanam Samarpayami॥

Padya

After offering seat to Lord Krishna offer Him water to wash the feet while chanting following Mantra.

Padyam Mantra

Etavanasya Mahima Ato Jyayaganshcha Purushah।
Padoasya Vishva Bhutani Tripadasyamritam Divi॥

Achyutananda Govinda Pranatarti Vinashana।
Pahi Mam Pundarikaksha Prasida Purushottama॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Padoyo Padyam Samarpayami॥

Arghya 

After Padya offering, offer water to Shri Krishna for head Abhishekam while chanting following Mantra. Arghyam Mantra.

Tripadurdhva Udaitpurushah Padoasyehabhavatpunah।
Tato Vishvangvyakramat Sashananashane Abhi॥

Paripurna Parananda Namo Namo Krishnaya Vedhase।
Grihanarghyam Maya Dattam Krishna Vishnorjanardana॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Arghyam Samarpayami॥

Achamaniyam

After Arghya offering, offer water to Shri Krishna for Achamana (water for sipping) while chanting following Mantra.

Achamana Mantra

Tasmadviradajayata Virajo Adhi Purushah।
Sa Jato Atyarichyata Pashchadbhumimatho Purah॥

Namah Satyaya Shuddhaya Nityaya Jnana Rupine।
Grihanachamanam Krishna Sarva Lokaika Nayaka॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Achamaniyam Samarpayami॥

Snanam

After Achamana, offer water to Shri Krishna for the bath while chanting following Mantra.

Snanam Mantra.

Yatpurushena Havisha Deva Yajnamatanvata।
Vasanto Asyasidajyam Grishma Idhmashsharaddhavih॥

Brahmandodara Madhyasthaistithaishcha Raghunandana।
Snapayishyamyaham Bhaktya Tvam Grihana Janardana॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Malapakarsha Snanam Samarpayami॥

Vastra 

Now offer Moli  as new clothes to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Vastra Mantra.

Om Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatamagratah।
Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayashcha Ye॥

Om Upaitu Mam Devasakhah Kirtishcha Manina Saha।
Pradurbhutoasmi Rashtresminkirtimriddhim Dadatu Me॥

Tapta Kanchana Samkasham Pitambaram Idam Hare।
Samgrihana Jagannatha Balakrishna Namoastute॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Vastrayugmam Samarpayami॥

Yajnopavita

After Vastra offering, offer Yajnopavita to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Yajnopavitam Mantra.

Tasmadyajnatsarvahutah Sambhritam Prishadajyam।
Pashuganstaganshchakre Vayavyan Aranyan Gramyashchaye॥

Kshutpipasamalam Jyeshthamalakshmim Nashayamyaham।
Abhutimasamriddhim Cha Sarvam Nirnudame Grihat॥

Shri Balakrishna Devesha Shridharananta Raghava।
Brahmasutramchottariyam Grihana Yadunandana॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Yajnopavitam Samarpayami॥

Gandha

After Yajnopavita offering, offer scent to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Gandha Mantra.

Tasmadyajnatsarvahutah Richah Samani Jajnire।
Chhandansi Jajnire Tasmat Yajustasmadajayata॥

Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Karishinim।
Ishwarim Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥

Kumkumagaru Kasturi Karpuram Chandanam Tata।
Tubhyam Dasyami Rajendra Shri Krishna Svikuru Prabho॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Gandham Samarpayami॥

Abharanam Hastabhushan

Now offer jewellery (Abhushana) to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Grihana Nanabharanani Krishnaya Nirmitani।
Lalata Kanthottama Karna Hasta Nitamba Hastamguli Bhushanani॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Abharanani Samarpayami॥
Om Shri Balakrishnaya Namah। Hastabhushanam Samarpayami॥

Nana Parimala Dravya

Now offer various fragrance stuffs to Lord Krishna while chanting following Mantra.

Nana Parimala Dravya Mantra

Om Ahiriva Bhogaih Paryeti Bahum Jayaya Hetim Paribadhamanah।
Hastaghno Vishva Vayunani Vidvanpumanpumamsam Pari Patu Vishvatah॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Nana Parimala Dravyam Samarpayami॥

Pushpa 

Now offer flowers to Lord Krishna while chanting following Mantra.

Pushpa Mantra

Malyadini Sugandhini, Malyatadini Vaiprabho।
Maya Hritani Pujartham, Pushpani Pratigrihyatam॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Pushpani Samarpayami॥

Atha Angapuja

Now worship those Gods who are body parts of Shri Krishna itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Lord Krishna Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

Angapuja Mantra.

Om Shri Krishnaya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Narakantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Janghai Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Urun Pujayami॥

Om Balabhadranujaya Namah। Guhyam Pujayami॥
Om Vishvamurtaye Namah। Jaghanam Pujayami॥
Om Gopijana Priyaya Namah। Katim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Udaram Pujayami॥
Om Shrikantaya Namah। Hridayam Pujayami॥

Om Yajnine Namah। Parshvau Pujayami॥
Om Trivikramaya Namah। Prishthadeham Pujayami॥
Om Padmanabhaya Namah। Skandhau Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahun Pujayami॥
Om Kamalanathaya Namah। Hastan Pujayami॥

Om Vasudevaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sanatanaya Namah। Vadanam Pujayami॥
Om Vasudevatmajaya Namah। Nasikam Pujayami॥
Om Punyaya Namah। Shrotre Pujayami॥
Om Shrishaya Namah। Netrani Pujayami॥

Om Nandagopapriyaya Namah। Bhravau Pujayami॥
Om Devakinandanaya Namah। Bhrumadhyam Pujayami॥
Om Shakatasuramardhanaya Namah। Lalatam Pujayami॥

Om Shri Krishnaya Namah। Shirah Pujayami॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Sarvangani Pujayami
Astotram
oṃ kṛṣṇāya namaḥ
oṃ kamalanāthāya namaḥ
oṃ vāsudevāya namaḥ
oṃ sanātanāya namaḥ
oṃ vasudevātmajāya namaḥ
oṃ puṇyāya namaḥ
oṃ līlāmānuṣa vigrahāya namaḥ
oṃ śrīvatsa kaustubhadharāya namaḥ
oṃ yaśodāvatsalāya namaḥ
oṃ hariye namaḥ || 10 ||
oṃ caturbhujātta cakrāsigadā namaḥ
oṃ saṅkhāmbujā yudāyujāya namaḥ
oṃ devākīnandanāya namaḥ
oṃ śrīśāya namaḥ
oṃ nandagopa priyātmajāya namaḥ
oṃ yamunāvegā saṃhāriṇe namaḥ
oṃ balabhadra priyanujāya namaḥ
oṃ pūtanājīvita harāya namaḥ
oṃ śakaṭāsura bhañjanāya namaḥ
oṃ nandavraja janānandine namaḥ || 20 ||
oṃ saccidānanda vigrahāya namaḥ
oṃ navanīta viliptāṅgāya namaḥ
oṃ navanīta naṭanāya namaḥ
oṃ mucukunda prasādakāya namaḥ
oṃ ṣoḍaśastrī sahasreśāya namaḥ
oṃ tribhaṅgine namaḥ
oṃ madhurākṛtaye namaḥ
oṃ śukavāga mṛtābdīndave namaḥ
oṃ govindāya namaḥ
oṃ yogināṃ pataye namaḥ || 30 ||
oṃ vatsavāṭi carāya namaḥ
oṃ anantāya namaḥ
oṃ denukāsurabhañjanāya namaḥ
oṃ tṛṇī kṛta tṛṇā vartāya namaḥ
oṃ yamaḷārjuna bhañjanāya namaḥ
oṃ uttalottāla bhetre namaḥ
oṃ tamāla śyāmalākṛtiye namaḥ
oṃ gopagopīśvarāya namaḥ
oṃ yogine namaḥ
oṃ koṭisūrya samaprabhāya namaḥ || 40 ||
oṃ ilāpataye namaḥ
oṃ parañjyotiṣe namaḥ
oṃ yādavendrāya namaḥ
oṃ yadūdvahāya namaḥ
oṃ vanamāline namaḥ
oṃ pītavāsane namaḥ
oṃ pārijātapahārakāya namaḥ
oṃ govardhanāca loddartre namaḥ
oṃ gopālāya namaḥ
oṃ sarvapālakāya namaḥ || 50 ||
oṃ ajāya namaḥ
oṃ nirañjanāya namaḥ
oṃ kāmajanakāya namaḥ
oṃ kañjalocanāya namaḥ
oṃ madhughne namaḥ
oṃ madhurānāthāya namaḥ
oṃ dvārakānāyakāya namaḥ
oṃ baline namaḥ
oṃ bṛndāvanānta sañcāriṇe namaḥ
oṃ tulasīdāma bhūṣanāya namaḥ || 60 ||
oṃ śamantaka maṇerhartre namaḥ
oṃ naranārayaṇātmakāya namaḥ
oṃ kujja kṛṣṇāmbaradharāya namaḥ
oṃ māyine namaḥ
oṃ paramapuruṣāya namaḥ
oṃ muṣṭikāsura cāṇūra namaḥ
oṃ mallayudda viśāradāya namaḥ
oṃ saṃsāravairiṇe namaḥ
oṃ kaṃsāraye namaḥ
oṃ murāraye namaḥ || 70 ||
oṃ nārākāntakāya namaḥ
oṃ anādi brahmacāriṇe namaḥ
oṃ kṛṣṇāvyasana karśakāya namaḥ
oṃ śiśupālaśiccetre namaḥ
oṃ duryodhanakulāntakāya namaḥ
oṃ vidurākrūra varadāya namaḥ
oṃ viśvarūpapradarśakāya namaḥ
oṃ satyavāce namaḥ
oṃ satya saṅkalpāya namaḥ
oṃ satyabhāmāratāya namaḥ || 80 ||
oṃ jayine namaḥ
oṃ subhadrā pūrvajāya namaḥ
oṃ viṣṇave namaḥ
oṃ bhīṣmamukti pradāyakāya namaḥ
oṃ jagadgurave namaḥ
oṃ jagannāthāya namaḥ
oṃ veṇunāda viśāradāya namaḥ
oṃ vṛṣabhāsura vidvaṃsine namaḥ
oṃ bāṇāsura karāntakṛte namaḥ
oṃ yudhiṣṭira pratiṣṭātre namaḥ || 90 ||
oṃ barhibarhāvataṃsakāya namaḥ
oṃ pārdhasāradhiye namaḥ
oṃ avyaktāya namaḥ
oṃ gītāmṛta mahodhadiye namaḥ
oṃ kāḷīya phaṇimāṇikya rañjita
śrī padāmbujāya namaḥ
oṃ dāmodarāya namaḥ
oṃ yajnabhokrte namaḥ
oṃ dānavendra vināśakāya namaḥ
oṃ nārāyaṇāya namaḥ
oṃ parabrahmaṇe namaḥ || 100 ||
oṃ pannagāśana vāhanāya namaḥ
oṃ jalakrīḍā samāsakta namaḥ
oṃ gopīvastrāpahārākāya namaḥ
oṃ puṇyaślokāya namaḥ
oṃ tīrdhakṛte namaḥ
oṃ vedavedyāya namaḥ
oṃ dayānidhaye namaḥ
oṃ sarvatīrdhātmakāya namaḥ
oṃ sarvagraha rupiṇe namaḥ
oṃ parātparāya namaḥ || 108 ||
Dhupam 

Vanaspatyudbhavo Divyo Gandhadyo Gandha Uttamah।
Balakrishna Mahipalo Dhupoyam Pratigrihyatam॥
Yatpurusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan।
Mukham Kimasya Kau Bahu Kavuru Padavuchyete॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Dhupam Aghrapayami॥
Deepam

Now offer Deep to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Sajyam Trivarti Samyuktam Vahnina Yojitum Maya।
Grihana Mangalam Deepam, Trailokya Timirapaham॥

Bhaktya Deepam Prayashchami Devaya Paramatmane।
Trahi Mam Narakat Ghorat Deepam Jyotirnamostute॥

Brahmanosya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kritah।
Uru Tadasya Yadvaishyah Padbhyam Shudro Ajayata॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Deepam Darshayami॥

Naivedya

Now offer Naivedya to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Naivedya Mantra

Om Krishnaya Vidmahe Balabhadraya Dhimahi। 
Tanno Vishnu Prachodayat॥

Om Shri Balakrishnaya Namah॥
Nirvishi Karanarthe Tarksha Mudra। 
Amriti Karanarthe Dhenu Mudra।
Pavitri Karanarthe Shankha Mudra।
Sanrakshanarthe Chakra Mudra।
Vipulamaya Karanarthe Meru Mudra।

Om Satyantavartena Parishinchami।
Bhoh! Swamin Bhojanartham Agachchhadi Vijnapya।

Sauvarne Sthalivairye Manigana Khachite Goghritam
Supakvam Bhakshyam Bhojyam Cha Lehyanapi
Sakalamaham Joshyamna Nidhaya Nana Shakairupetam
Samadhu Dadhi Ghritam Kshira Paniya Yuktam
Tambulam Chapi Shri Krishnam Pratidivasamaham Manasa Chintayami॥

Adya Tishthati Yatkinchit Kalpitashchaparamgrihe
Pakvannam Cha Paniyam Yathopaskara Samyutam
Yathakalam Manushyarthe Mokshyamanam Shariribhih
Tatsarvam Krishnapujastu Prayatam Me Janardana
Sudharasam Suvipulam Aposhanamidam
Tava Grihana Kalashanitam Yatheshtamupabhujjyatam॥

Om Shri Balakrishnaya Namah।
Amritopastaranamasi Svaha। Om Pranatmane Narayanaya Svaha।
Om Apanatmane Vasudevaya Svaha। Om Vyanatmane Sankarshanaya Svaha।
Om Udanatmane Pradyumnaya Svaha। Om Samanatmane Aniruddhaya Svaha।

Om Shri Balakrishnaya Namah।
Naivedyam Grihyatam Deva Bhakti Me Achalam Kuruh।
Ipsitam Me Varam Dehi Ihatra Cha Param Gatim॥
Shri Krishna Namastubhyam Maha Naivedyam Uttamam।
Sangrihana Surashreshtha Bhakti Mukti Pradayakam॥
Om Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata।
Mukhadindrashchagnishcha Pranadvayurajayata॥
Om Ardram Pushkarinim Pushtim Suvarnam Hemamalinim।
Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥
Om Shri Balakrishnaya Namah। Naivedyam Samarpayami॥

Sarvatra Amritopidhanyamasi Svaha।
Om Shri Balakrishnaya Namah। Uttaraposhanam Samarpayami॥

Tambulam

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Tambulam Mantra.

Pugiphalam Satambulam Nagavalli Dalairyutam।
Tambulam Grihyatam Krishna Yela Lavanga Samyuktam॥

Om Shri Balakrishnayanamah। Pugiphala Tambulam Samarpayami॥

Dakshina .

Now offer Dakshina (gift) to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Hiranya Garbha Garbhastha Hemabija Vibhavasoh।
Ananta Punya Phalada Athah Shantim Prayachchha Me॥

Om Shri Balakrishnayanamah। Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami॥

Maha Nirajan (महा नीराजन) Now offer Nirajan (Aarti) to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Maha Nirajan Mantra.

Om Shriyai Jatah Shriya Aniriyaya Shriyam Vayo Jaritribhyo Dadati
Shriyam Vasana Amritattvamayan Bhavanti Satya Sa Mithamitadrau
Shriya Evainam Tat Shriyamadadhati Santatamricha Vashatkrityam
Santatyai Sandhiyate Prajaya Pashubhih Ya Evam Veda॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Mahanirajanam Deepam Samarpayami॥

Pradakshina

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Krishna) with flowers while chanting following Mantra.

Pradakshina Mantra.

Om Nabhya Asidantariksham Shirshno Dyauh Samavartata।
Padabhyam Bhumirdishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan॥

Ardram Yahkarinim Yashtim Pingalam Padmamalinim।
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥

Yani Kani Cha Papani Janmantara Kritani Cha।
Tani Tani Vinashyanti Pradakshine Pade Pade॥

Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharnam Mama।
Tasmat Karunya Bhavena Raksha Rakhsa Ramapate॥

Om Shri Balakrishnayanamah। Pradakshinan Samarpayami॥

Namaskara  Now pay homage to Shri Krishna while chanting following Mantra.

Namaskar Mantra.

Namo Brahmanya Devaya Gobrahmanahitaya Cha।
Jagadishaya Krishnaya Govindaya Namo Namah॥

Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane।
Pranatakleshanashaya Govindaya Namo Namah॥

Namastubhyam Jagannatha Devakitanaya Prabho
Vasudevatmajananda Yashodanandavardhana
Govinda Gokuladara Gopikanta Namostute
Saptasyasan Paridhayah Trissapta Samidhah Kritah।
Deva Yadyajnam Tanvanah Abadhnanpurusham Pashum॥

Tam Ma Avaha Jatavedo Lakshmimanapagaminim।
Yasyam Hiranyam Vindeyam Gamashvam Purushanaham॥

Namah Sarva Hitartaya Jagadadhara Hetave।
Sashtangoyam Pranamaste Prayatnena Maya Kritah॥

Urusa Shirasa Drishtva Manasa Vachasa Tatha।
Padbhyam Karabhyam Janubhyam Pranamoshtangam Uchyate॥

Shatyenapi Namaskaran Kurvatah Shrangapanaye।
Shata Janmarchitam Papam Tatkshanadeva Nashyati॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Namaskaran Samarpayami॥

Kshamapan (क्षमापन) After Namaskar, seek pardon from Shri Krishna for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.

Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnisham Maya।
Dasoayamiti Mam Matva Kshamasva Purushottama॥

Yantu Deva Ganah Sarve Pujam Adaya Parthivim।
Ishta Kamyartha Siddhyartham Punaragamanaya Cha॥

॥ Shri Krishnarpanamastu॥

Sri Krishna Janmaashtami – Arghya Manthra

Om! Gam! Ganapathaye! Namaha!
Om! Sri Raghavendraya Namaha!
Om! Namo! Bhagavathe! Vaasudevaya!
Om! Ham! Hanumathe! Sri Rama Doothaya Namaha!
On the day of Sri Krishnaastami arghya has to be given to Sri Krishna with the following manthra after performing pooja to Lord Sri Krishna. Arghya should be given with Shanka (Kounch) filled with water, flowers, Chandana and dakshina. Arghya should be given to both Lord Sri Krishna as well as to the Moon God (Chandra) at Moonrise time as per the local calendar. Giving Arghya on this day is considered as highly meritorious that gives the merits of Bhoodana.

Krishna Arghya Manthra 

Jaathah Kamsavadhaarthaaya Bhoobhaarottaranaaya Cha
Kouravaanaam Vinaashaaya dhaityanaam Nidhanaaya Cha
Paandavaanaam Hithaarthaaya Dharmasamsthaapanaaya Cha
GruhaanArghyam Mayaa Dhattam Devakyaa sahitho Hare

Chandra Arghya Manthra

KsheerodaarnavaSambhootha AthriGothraSamudhbhava
GruhaanArghyam Mayaa Dhattam Rhohinyaa sahithah Shashin

Fasting:

Devotees of Lord Krishna observe fast on Krishna Janmashtami. Lord Krishna’s idols are cleaned and decorated with new clothes and ornaments. The idol is placed in a cradle to symbolise his birth. Women also draw tiny footprints outside their house doors and kitchen, walking towards their house, a symbolism for Krishna’s journey into their homes.

When was Sri Krishna born?

Janmashtami is the birth date of Lord Krishna—the day he made his earthly appearance. According to mythological texts, Shri Krishna was born in the month of Bhadrapada, on the eight day of the dark fortnight. And if this day coincides with the Rohini Nakshatra, then it is considered even luckier and that year, this day is also celebrated as Sri Krishna’s birth anniversary. Krishna was born to Devaki and Vasudev in a prison in Mathura. To save the baby from getting killed by his maternal uncle, he was taken across the river to Vrindavan, by his father where he was brought up by Yasoda and Nanda, a cowherd.

error: Content is protected !!