Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Kathyayani sthuthi

Kathyayani sthuthi

Kathyayani tridasa vanditha pada padme,
Viswodhbhava sthithi layaika nidhana roope,
Devi prachanda dalini tripurari patni,
Durge praseedha paramarthi hanthri., 1

Thwam dushta daithya vinipathakari sadaiva,
Dushta mohana kari kila dukha hanthri,
Thwaam yo bhajediha jaganmayi tham kadhapi,
No bhadathe bhavasu dukhamachinthya roope., 2

Thwameva viswa jananim pranipathya viswam,
Bramha srujatyavathi, vishnurahothi shambhu,
Kale cha thaan srujami pasi vihamsi matha,
Sthava leelayaivanahi they asthi janai vinasa., 3

Thwam yai smrutha samaramoordhni dukha hanthri,
Thesham thanuunnahi viswanthi vipaksha bana,
Thesham sarasthu para gathra nimagnapanga,
Prannan grasanthi danujendra nipatha karthri., 4

Yasthvan manum japathi ghora rane sudurge,
Pasyanthi kala sadrusam kila tham vipaksha,
Thwam yasya vai jayakari khalu thasya vakthradh,
Brahmaksharathmaka manusthwa nisarecha., 5

Thwam asrayanthi parameshshwari ye bhayeshu,
Thesham bhayam naahi bhedhiha vaa parathra,
Thebhyo bhayadhihasdhoorath eva druhta,
Sthastha palayana parascha disho dravanthi., 6

Poorvai surasurena sura nayakashwam,
Samprarthayanna sura vrundamupajagaana,
Ramopi rakshasa kulam nijaghana thadwa,
Thath sevana drutha ihasthi jayo na chaiva., 7

Thathwam bhajami jayadham jagadheka vandhyam,
Viswasrayam hari virinchi susevya padam,
Thwam no videhi vijayam thwadanugrahena,
Shatrunnipathya samara vijayam labhama., 8

error: Content is protected !!