Breaking News
Home / Mantras / Upanishat / Katha upanishat

Katha upanishat

om saha naavavatu | saha nou bhunaktu | sahaveeryam karavaavahaihi |
tejasvi naavadheetamastu | maa vidvishaavahaihi ||
om shaantih shaantih shaantihi ||
prathama adhyaayaha
prathamaa vallee
om ushanha vai vaajashravasah sarvavedasam dadou |
tasya ha nachiketaa naama putra aasa || 1||
tam ha kumaaram santam dakshiNaasu |
neeyamaanaasu shraddhaavivesha so~manyata || 2 ||
peetodakaa jagdhatrushNaa dugdhadohaa nirindriyaaha |
anandaa naama te lokaastaan sa gacChati taa dadat || 3 ||
sa hovaacha pitaram tata kasmai maam daasyaseeti |
dviteeyam truteeyam tam hovaacha mrutyuve tvaa dadaameeti || 4 ||
bahoonaamemi prathamo bahoonaamemi madhyamaha |
kim svidyamasya kartavyam yanmayaa~dya karishyati || 5 ||
anupashya yathaa poorve pratipashya tathaa~pare |
sasyamiva martyah pachyate sasyamivaajaayate punaha || 6 ||
vaishvaanarah pravishatyatithih braahmaNo gruhaan |
tasyaitaam shaantim kurvanti hara vaivasvatodakam || 7 ||
aashaaprateekshe sangatam soonrutaam cheshTaapoorte putrapashoomshcha
sarvaan |
etadvrunkte purushasyaalpamedhaso yasyaan ashnanvasati braahmaNo gruhe || 8 ||
tisro raatreeryadavaatseeh gruhe me~nashnan brahman atithih namasyaha |
namaste~stu brahman svasti me~stu tasmaatprati treenvaraanvruNeeshva || 9 ||
shaanta sankalpah sumanaa yathaa syaad veetamanyuh goutamo maa~bhi mrutyo |
tvatprasrushTam maa~bhivadetprateeta etat trayaaNaam prathamam varam vruNe
|| 1

0 ||
yathaa purastaad bhavitaa prateeta ouddaalakiraaruNirmat prasrushTaha |
sukham raatreeh shayitaa veetamanyuh tvaam dadrushivaan mrutyumukhaat
pramuktam || 11 ||
svarge loke na bhayam kinchanaasti na tatra tvam na jarayaa bibheti |
ubhe teertvaa~shanaayaapipaase shokaatigo modate svargaloke || 12 ||
sa tvamagnim svargyamadhyeshi mrutyo prabroohi tvam sharddadhaanaaya mahyam |
svargalokaa amrutatvam bhajanta etad dviteeyena vruNe vareNa || 13 ||
pra te braveemi tadu me nibodha svargyam agnim nachiketah prajaanan |
ananta lokaaptim atho pratishThaam vidvi tvametaM nihitam guhaayaam || 14 ||
lokaadim agnim tamuvaacha tasmai yaa ishTakaa yaavateerthaa yathaa vaa |
sa chaapi tatpratyadadyatha uktam athaasya mrutyuh punarevaaha tushTaha || 15 ||
tamabraveeta preeyamaaNo mahaatmaa varam tavehaadya dadaami bhooyaha |
tavaiva naamnaa bhavitaa~yamagnih sru~gkaam cha imaam anekaroopaam gruhaaNa
|| 16 ||
triNaachiketah tribhiretyah sandhim trikarma kruttarati janmamrutyoo |
brahmajagyam devameeDyam viditvaa nichaayyemaam shaantim atyantameti || 17 ||
triNaachiketah trayam etad viditvaa ya evam vidvaamshchinute naachiketam |
sa mrutyupaashaan puratah praNodya shokaatigo modate svargaloke || 18 ||
esha te~gnirnachiketah svargyo yamavruNeethaa dviteeyena vareNa |
etam agnim tavaiva pravakshyanti janaasah truteeyam varam nachiketo vruNeeshva
|| 19 ||
yeyam prete vichikitsaa manushye~steetyeke naayamastreeti chaike |
etad vidyaam anushishTah tvayaa~ham varaaNaamesha varastruteeyaha || 20 ||
devairatraapi vichikitsitam puraa na ho suvigyeyamaNuresha dharmaha |
anyam varam nachiketo vruNeeshva maa moparotseerati maa srujainam || 21 ||
devairatraapi vichikitsitaM kila tvam cha mrutyo yanna sugyeyamaattha |
vaktaa chaasya tvaadruganyo na labhyo naanyo varastulya etasya kashchit || 22 ||
shataayushah putra poutraan vruNeeshvaa bahoonpashoon hasti hiraNyam ashvaan |
bhoomermahadaayatanam vruNeeshva svayam cha jeeva sharado yaavadicChasi
|| 23 ||
etattulyam yadi manyase varam vruNeeshva vittam chirajeevikaam cha |
mahaabhoomou nachiketah tvamedhi kaamaanaam tvaa kaamabhaajam karomi || 24 ||
ye ye kaamaa durlabhaa martyaloke sarvaan kaamaanshChandatah praarthayasva |
imaa raamaah sarathaah satooryaa na heedrushaa lambhaneeyaa manushyaihi |
aabhirmatprattaabhih parichaarayasva nachiketo maraNam maa~nupraaksheehi || 25 ||
shvobhaavaa martyasya yadantakaitat sarvendriyaaNaam jarayanti tejaha |
api sarvam jeevitam alpameva tavaiva vaahaastava nrutyageete || 26 ||
na vittena tarpaNeeyo manushyo lapsyaamahe vittamadraakshma chettvaa |
jeevishyaamo yaavadeeshishyasi tvam varastu me varaNeeyah sa eva || 27 ||
ajeeryataam amrutaanaam upetya jeeryanmartyah kvadhahsthah prajaanan |
abhidhyaayan varNaratipramodaan atideerghe jeevite ko rameta || 28 ||
yasminnidam vichikitsanti mrutyo yatsaamparaaye mahati broohi nastat |
yo~yam varo gooDhamanupravishTo naanyam tasmaan nachiketaa vruNeete || 29 ||
dviteeyaa vallee
anyacChreyo~nyadutaiva preyaste ubhe naanaarthe purusham sineetaha |
tayoh shreya aadadaanasya saadhu bhavati heeyate~rthaadya u preyo vruNeete || 1 ||
shreyashcha preyashcha manushyametah tou sampareetya vivinakti dheeraha |
shreyo hi dheero~bhi preyaso vruNeete preyo mando yogakshemaad vruNeete || 2 ||
sa tvam priyaan priyaroopaanshcha kaamaan abhidhyaayan nachiketo~tyasraaksheehi
|
naitaam srunkaam vittamayeem avaapto yasyaam majjanti bahavo manushyaaha || 3 ||
dooramete vipareete vishoochee avidaa yaa cha vidyeti gyaataa |
vidyaabheepsinam nachiketasam manye na tvaa kaamaa bahavo~lolupanta || 4 ||
avidyaayaam antare vartamaanaah svayam dheeraah panDitam anyamaanaaha |
dandramyamaaNaah pariyanti mooDhaa andhenaiva neeyamaanaa yathaandhaaha || 5
||
na saamparaayah pratibhaati baalam pramaadyantam vittamohena mooDham |
ayam loko naasti para iti maanee punah punah vashamaapadyate me || 6 ||
shravaNaayaapi bahubhiryo na labhyah shruNvanto~pi bahavo yam na vidyuhu |
aashcharyo vaktaa kushalo~sya labdhaa aashcharyo gyaataa kushalaanushishTaha
|| 7 ||
na nareNaavarena prokta esha suvigyeyo bahdhaa chintyamaanaha |
ananyaprokte gatiratra naasti aNeeyaan hyatarkyamaNu pramaaNaat || 8 ||
naishaa tarkeNa matiraapaneyaa proktaanyenaiva sugyaanaaya preshTha |
yaam tvamaapah satyadhrutirbataasi tvaadru~gno bhooyaannachiketah prashTaa || 9 ||
jaanaamyaham shevadhirityanityam na hyadhruvaih praapyate hi dhruvam tat |
tato mayaa naachiketashchito~gnih anityairdravyaih praaptavaanasmi nityam || 10 ||
kaamasyaaptim jagatah pratishThaam kratoraanantyam abhayasya paaram |
stomam ahadurugaayam pratishThaam drushTvaa dhrutyaa dheero
nachiketo~tyasraaksheehi || 11 ||
tam durdasham gooDhamanupravishTam guhaahitam gavhareshTham puraaNam |
adhyaatmayogaadhigamena devam matvaa dheero harshashoko jahaati || 12 ||
etat shrutvaa samparigruhya martah pravruhya dharmyamaNumetamaapya |
sa modate modaneeyam hi labdhvaa vivrutam sadma nachiketasam manye || 13 ||
anyatra dharmaat anyatra adharmaat anyatra asmaat krutaakrutaat |
anyatra bhootaachcha bhavyaachcha yattatpashyasi tadvad || 14 ||
sarve vedaa yatpadamaamananti tapaagmsi sarvaaNi cha yadvavdanti |
yadicChanto brahmacharya charanti tatte padagm sangraheNa sangraheNa
braveemyomityetat || 15 ||
etaddhyevaaksharam brahma etadhyevaaksharam param |
etadhyevaaksharam gyaatvaa yo yadicChati tasya tat || 16 ||
etadaalambanam shreshThametadaalambanam param |
etadaalambanam gyaatvaa brahmaloke maheeyate || 17 ||
na jaayate mriyate vaa vipashchin naayam kutashchinna babhoova kashchit |
ajo nityah shaashvato~yam puraaNo na hanyate hanyamaane shareere || 18 ||
hantaa chenmanyate hantum hatashchenmanyate hatam |
ubhou tou na vijaaneeto naayam hanti na hanyate || 19 ||
aNoraNeeyaanmahato maheeyaanaatmaa~sya jantornihito guhaayaam |
tamakratuh pashyati veetashoko dhaatuprasaan mahimaanam aatmanaha || 20 ||
aaseeno dooram vrajati shayaano yaati sarvataha |
kastam madaamadam devam madanyo gyaatum arhati || 21 ||
ashareeram shareereshvanavastheshvavasthitam |
mahaantam vibhum aatmaanam matvaa dheero na shochati || 22 ||
naayamaatmaa pravachanena labhyo na medhayaa na bahunaa shrutena |
yamevaisha vruNute tena labhyah tasyaisha aatmaa vivruNute tanoom svaam || 23 ||
naavirato dushcharitaannaashaanto naasamaahitaha |
naashaantamaanaso vaa~pi pragyaanenainam aapnuyaat || 24 ||
yasya brahma cha kshatram cha ubhe bhavata odanaha |
mrutyuh yasyopasechanam ka ithvaa veda yatra saha || 25 ||
truteeyaa vallee
rutam pibantou sukrutasya loke guhaam pravishTou parame paraardhe |
Chaayaatapou brahmavido vadanti panchaagnayo ye cha triNaachiketaaha || 1 ||
yah setureejaanaanaam aksharam brahma yat param |
abhayam titeershataam paaram naachiketam shakemahi || 2 ||
aatmaanam rathitam viddhi shareeram rathameva tu |
buddhim tu saarathim viddhi manah pragrahameva cha || 3 ||
indriyaaNi hayaanaahurvishayaam steshu gocharaan |
aatmendriya manoyuktam bhoktetyaahuh maneeshiNaha || 4 ||
yastva vigyaanavaan bhavatya yuktena manasaa sadaa |
tasyendriyaaNyavashyaani dushTaashvaa iva saaratheha || 5 ||
yastu vigyaanavaanbhavati yuktena manasaa sadaa |
tasyendriyaaNi vashyaani sadashvaa iva saaratheh || 6 ||
yastvavigyaanavaan bhavatyamanaskah sadaa~shuchihi |
na sa tatpadam aapnoti samsaaram chaadhigacChati || 7 ||
yastu vigyaanavaanbhavati samanaskah sadaa shuchihi |
sa tu tatpadam aapnoti yasmaadbhooyo na jaayate || 8 ||
vigyaanasaarathiryastu manah pragrahavaannaraha |
so~dhvanah paaramaapnoti tadvishNoh paramam padam || 9 ||
indriyebhyah paraa hyarthaah arthebhyashcha param manaha |
manasastu paraa buddhirbuddheraatmaa mahaanparaha || 10 ||
mahatah paramavyaktam avyaktaatpurushah paraha |
purushaanna param kinchitsaa kaashThaa saa paraa gatihi || 11 ||
esha sarveshu bhooteshu gooDho~~tmaa na prakaashate |
drushyate tvagnyayaa buddhyaa sookshmayaa sookshmadarshibhihi || 12 ||
yacChevaa~gmanasee praagyastadyacChejjaana aatmani |
gyaanamaatmani mahati niyacChettadyacChecChaanta aatmani || 13 ||
uttishThata jaagrata praapya varaannibodhata |
kshurasya dhaaraa nishitaa duratyayaadurga pathastatkavayo vadanti || 14 ||
ashabdam asparsham aroopam avyayam tathaa~rasam nityamagandhavaccha yat |
anaadyanantam mahatah param dhruvam nichaayya tanmrutyumukhaat pramuchyate
|| 15 ||
naachiketam upaakhyaanam mrutyuproktam sanaatanam |
uktvaa shrutvaa cha medhaavee brahmaloke maheeyate || 16 ||
ya imam paramam guhyam shraavayed brahmasamsadi |
prayatah shraaddhakaale vaa tadaanantaaya kalpate |
tadaanandaaya kalpata iti || 17 ||
chaturthee vallee
paraanchi khaani vyatruNat svayambhooh tasmaat paraa~gpashyati naantaraatman |
kashchiddheerah pratyagaatmaanamaikshat aavrutta chakshur amrutatvam icChan
|| 1 ||
paraachah kaamaan anuyanti baalaaste mrutyoryanti vitatasya paasham |
atha dheeraa amrutatvam viditvaa dhruvam adhruveshviha na praarthayante || 2 ||
yena roopam rasam gandham shabdaan sparshaagm maithunaan |
etenaiva vijaanaati kimatra parishishyate | etadvai tat || 3 ||
svapnaantam jaagaritaantam chobhou yenaanupashyati |
mahaantam vibhumaatmaanam matvaa dheero na shochati || 4 ||
ya imam madhvadam veda aatmaanam jeevamantikaat |
eeshaanam bhootabhavasya na tato vijugupsate | etadvai tat || 5 ||
yah poorva tapaso jaatamadbhyah poorvamajaayata |
guhaam pravishya tishThantam yo bhootebhirvyapashyat | etadvai tat || 6 ||
yaa praaNena sambhavatyaditih devataamayee |
guhaam pravishya tishThanteem yaa bhootebhirvyajaayata | etadvai tat || 7 ||
araNyornihito jaatavedaa garbha eva subhruto garbhiNeebhihi |
dive dive eeDyo jaagruvadbhir havishmadbhih manushyebhiragnihi | etadvai tat || 8 ||
yatashchodeti sooryo~stam yatra cha gacChati |
tam devaah sarve~rpitaastadu naatyeti kashchan | etadvai tat || 9 ||
yadeveha tadamutra yadamutra tadanviha |
mrutyoh sa mrutyumaapnoti ya iha naaneva pashyati || 10 ||
manasaivedam aaptavyam neha naanaa~sti kinchana |
mrutyoh sa mrutym gacChati ya iha naaneva pashyati || 11 ||
angushThamaatrah purusho madhya aatmani tishThati |
eeshaanam bhootabhavasya na tato vijugupsate | etadvai tat || 12 ||
angushThamaatrah purusho jyotirivaadhoomakaha |
eeshaano bhootabhavasya sa evaadya sa u shvah | etadvai tat || 13 ||
yathodakam durge vrushTam parvateshu vidhaavati |
evam dharmaan pruthak pashyamstaaneva anuvidhaavati || 14 ||
yathodakam shuddhe shuddhamaasiktam taadrugeva bhavati |
evam munervijaanata aatmaa bhavati goutama || 15 ||
panchamee vallee
puram ekaadasha dvaaram ajasyaavakra chetasaha |
anushThaaya na shochati vimuktashcha vimuchyate | etadvai tat || 1 ||
hamsah shuchishadva suraantarikshasad hotaa vedishadatitir duroNasat |
nrushadvara sadruta sadvyoma sad abjaa gojaa rutajaa adrijaa rutam bruhat || 2 ||
oordhvam praaNam unnayatyapaanam pratyagasyati |
madhye vaamanam aaseenam vishve devaa upaasate || 3 ||
asya visramsamaanasya shareerasthasya dehinaha |
dehaad vimuchyamaanasya kimatra parishishyate | etadvai tat || 4 ||
na praaNena naapaanena martyo jeevati kashchana |
itareNa tu jeevanti yasminnetaavupaashritou || 5 ||
hanta ta idam pravakshyaami guhyam brahma sanaatanam |
yathaa cha maraNam praapya aatmaa bhavati goutama || 6 ||
yonimanye prapadyante shareeratvaaya dehinaha |
sthaaNumanye~nusamyanti yathaakarma yathaashrutam || 7 ||
ya esha supteshu jaagarti kaamam kaamam purusho nirmimaaNaha |
tadeva shukram tadbrahma tadeva amruta muchyate |
tasmin llokaah shritaah sarve tadu naatyeti kashchan | etadvai tat || 8 ||
agniryathaiko bhuvanam pravishTo roopam roopam pratiroopo babhoova |
ekastathaa sarva bhootaantaraatmaa roopam roopam pratiroopo bahishcha || 9 ||
vaayuryathaiko bhuvanam pravishTo roopam roopam pratiroopo babhoova |
ekastathaa sarva bhootaantaraatmaa roopam roopam pratiroopo bahishcha || 10 ||
sooryo yathaa sarvalokasya chakshuh na lipyate chaakshushair baahya doshaihi |
ekastathaa sarva bhootaantaraatmaa na lipyate lokaduhkhena baahyaha || 11 ||
eko vashee sarva bhootaantaraatmaa ekam roopam bahudhaah yah karoti |
tamaatmastham ye~nupashyanti dheeraah teshaam sukham shaashvatam
netareshaam || 12 ||
nityo~nityaanaam chetanashchetanaanaam eko bahoonaam yo vidadhaati kaamaan |
tamaatmastham ye~nupashyanti dheeraah teshaam shaantih shaashvatee
netareshaam || 13 ||
tadetaditi manyante~nirdeshyam paramam sukham |
katham nu tadvijaaneeyaam kimu bhaati vibhaati vaa || 14 ||
na tatra sooryo bhaati na Chandra taarakam nemaa vidyuto bhaanti kuto~yamagnihi |
tameva bhaantamanubhaati sarva tasya bhaasaa sarvamidam vibhaati || 15 ||
shashThee vallee
oordhvamoolo~vaakshaakha esho~shvatthah sanaatanaha |
tadeva shukram tadbrahma tadevaamrutamuchyate |
tasmin lokaah shritaah sarve tadu naatyeti kashchan | etadvai tat || 1 ||
yadidam kim cha jagat sarvam praaNa ejasi nihsrutam |
mahadbhayam vajramudyatam ya etadviduramrutaaste bhavanti || 2 ||
bhayaadasyaagnistapati bhayaattapati sooryah |
bhayaadindrashcha vaayushcha mrutyurdhaavati panchamaha || 3 ||
iha chedashakadboddhum praakshareerasya visrasaha |
tatah sargeshu lokeshu shareeratvaaya kalpate || 4 ||
yathaa~~darshe tathaa~~tmani yathaa svapne tathaa pitruloke |
yathaa~psu pareeva dadrushe tathaa gandharvaloke Chaayaatapayoriva brahmaloke
|| 5 ||
indriyaaNaam pruthag bhaavam udayaastamayou cha yat |
pruthag utpadmamaanaanaam matvaa dheero na shochati || 6 ||
indriyebhyah param mano manasah sattvamuttamam |
sattvaadadhi mahaanaatmaa mahato~vyaktam uttamam || 7 ||
avyaktaattu parah purusho vyaapako~linga eva cha |
yam gyaatvaa muchyate janturamrutatvam cha gacChati || 8 ||
na sandrushe tishThati roopamasya na chakshushaa pashyati kashchanainam |
hrudaa maneeshaa manasaa~bhiklrupto ya etadviduamrutaaste bhavanti || 9 ||
yadaa panchaava tishThante gyaanaani manasaa saha |
buddhishcha na vicheshTate taamaahuh paramaam gatim || 10 ||
taam yogamiti manyante sthiraam indriyad haaraNaam |
apramattastadaa bhavati yogo hi prabhavaapyayou || 11 ||
naiva vaachaa na manasaa praaptum shakyo na chakshushaa |
asteeti bruvato~nyatra kathaM tadupalabhyate || 12 ||
asteetyevopalabdha vyastattvabhaavena chobhayoho |
asteetyevopalabdhasya tattvabhaavah praseedati || 13 ||
yadaa sarve pramuchyante kaamaa ye~sya hrudi shritaaha |
atha martyo~mruto bhavatyatra brahma samashnute || 14 ||
yathaa sarve prabhidyante hrudayasyeha granthayaha |
atha martyo~mruto bhavatyetaavaddhyanushaasanam || 15 ||
shatam chaikaa cha hrudayasya naaDyastaasaam moordhaanam abhinihsrutaikaa |
tayordhvam aayannamrutatvameti vishvanyaah utkramaNe bhavanti || 16 ||
angushThamaatrah purusho~ntaraatmaa sadaa janaanaam hrudaye samnivishTaha |
tam svaacChareeraat pravruhenmu~jjaadivesheekaam dhairyeNa |
tam vidyaacChrukramamrutam tam vidyaacChrukramamrutamiti || 17 ||
mrutyuproktaam nachiketo~tha labdhvaa vidyaametaam yogavidhim cha krutsnam |
brahmapraapto virajo~bhoodvimrutyuranyo~pyevam yo vidadhyaatmameva || 18 ||
saha naavavatu | saha nou bhunaktu | saha veeryam karavaavahai |
tejasvinaavadheetamastu maa vidvishaavahai || 19 ||
om shaantih shaantih shaantihi ||
om saha naavavatu | saha nou bhunaktu | sahaveeryam karavaavahai |
tejasvi naavadheetamastu | maa vidvishaavahai ||
om shaantih shaantih shaantihi ||
om tat sat ||

error: Content is protected !!