Breaking News
Home / Ashtothara / Kanyaka Parameswari Astottara

Kanyaka Parameswari Astottara

Related image

Kanyaka Parameswari Astottara: 10 8 names of Kanyaka Parameswari  for performing the archana

Om Srivasambhai namaha
Om Kanyakai namaha
Om Jaganmatai namaha
Om Adisakthai namaha
Om Daivai namaha
Om Karunai namaha
Om Prakruti Swaroopinai namaha
Om Vidyayai namaha
Om Subhai namaha
Om Dharmaswarupinai namaha
Om Vaisyakuladevatai namaha
Om Sarvai namaha
Om Sarvagyanai namaha
Om Nityai namaha
Om Tyagaswaroopanai namaha
Om Bhadrai namaha
Om Vedavedyai namaha
Om Sarwapujitai namaha
Om Kusuma putrikai namaha
Om Kusumadampativastalaai namaha
Om Santai namaha
Om Gambeerai namaha
Om Subhai namaha
Om Soundryanilai namaha
Om Sarvahitai namaha
Om Subhapradai namaha
Om Nityayukatai namaha
Om Sarvasoukyai namaha
Om Sakala Dharmopadesakarinai namaha
Om Papahrinai namaha
Om Vimalai namaha
Om Udarai namaha
Om Agnipravistai namaha
Om Adarsa veeramatrai namaha
Om Ahimsaswaroopanai namaha
Om Aaryavaisyapujitai namaha
Om Bhaktarakshanatatparai namaha
Om Dustanigrahai namaha
Om Nishkalai namaha
Om Sarwasampapradai namaha
Om Daridradwamsinai namaha
Om Trikalagyana sampanai namaha
Om Leelamaanushanigrahai namaha
Om Vishnuvardhanasamharakai namaha
Om Sugunaratnai namaha
Om Sahasadaaryai sampanai namaha
Om Viswaroopapradirsinai namaha
Om Nigama Vaidyai namaha
Om Dharmasamstpanai namaha
Om Nityasevitai namaha
Om Nityamangalai namaha
Om Sarwopaavininikurmakartai namaha
Om Rajarajeswarai namaha
Om Umai namaha
Om Sivapujatatparai namaha
Om Parakasyai namaha
Om Bhaktakalpai namaha
Om Gyana nilayai namaha
Om Brahma Vishnu Sivatmikai namaha
Om Sivai namaha
Om Bhaktigamyai namaha
Om Nadhabindukaratitaai namaha
Om Sarvopradavarinai namaha
Om Sarvasaktimai namaha
Om Mahobudai namaha
Om Mahasiddai namaha
Om Sadgatidai namaha
Om Amrutai namaha
Om Anugrahapradai namaha
Om Aryai namaha
Om Vasupradai namaha
Om Kalavatai namaha
Om Keertivardinai namaha
Om Keertita Gunanai namaha
Om Chidananandai namaha
Om Chidhadharakai namaha
Om Chidakrarai namaha
Om Chaitanyaroopai namaha
Om Yagnaphaladai namaha
Om Gyanapladai namaha
Om Gyanadai namaha
Om Tapatrayavinasinai namaha
Om Gunateetatai namaha
Om Vishnuvardhanamardinai namaha
Om Teerdharoopai namaha
Om Deenavastalai namaha
Om Dayapoornanai namaha
Om Taponishtai namaha
Om Shrestai namaha
Om Sriyutai namaha
Om Pramodadai namaha
Om Bhavabandha vinasinai namaha
Om Bhagavatyai namaha
Om Ihaparasowkyadai namaha
Om Asritavastalai namaha
Om Mahavratai namaha
Om Manoramai namaha
Om Sakalabhistapradai namaha
Om Nityamangalaroopinai namaha
Om Nityostatavai namaha
Om Sri Kanayakaparameswarai namaha

error: Content is protected !!