Breaking News
Home / Ashtakams / Kamashikashtakam

Kamashikashtakam

1.Srutheenaam utharam bhagam Vega vathyascha dakshinam,
Kamad adivasan jeeyath Kaschid Adbhutha Kesari

2.Thapane indhwagni nayana Thapaan apachinothu na,
Thapaneeyas rahasyanaam sara Kama shikhaa hari.

3.Akantam aadhi purusham, kanteeravam upari kutitha aaraathim,
Vegopa kanda sangath vimuktha Vaikunta bahumathim upase.

4.Bandhum akhilasya jantho , bandhura paryanga bandha ramaneeyam,
Vishama vilochana meede , Vegavathi pulina kelee Narasimham.

5.Swa sthaaneshu marud ganaan niyamayan swadheena sarvendriya,
Paryanga sthira dharanaa prakatitha prathyang mukha vasthini,
Prayeena prani pethushaam prapura sow yogam nijam shikshyan,
Kama nadhanuthath asesha jagathaam Kama shikha Kesari.

6.Vikaswara nakha swaru kshatha Hiranya vaksha sthalee,
Niragala vinirgalath rudhira Sindhu sandhyayithaa,
Avanthu madha nasika manuja Pancha vakthrasya maam,
Aham prathamikaa mitha prakatithaa havaa bhagava.

7.Sataa patala bheeshane , sarbha saa attahaso adbhate,
Sphurath kruthi parisphutath bruguti kepi vakthre kruthe,
Krupaa kapata kesarin dhaunuja dimba datha sthanaa,
Saroja dhrusaa adrusaa vyathi bhishajya they vyajyathe.

8.Thwayi rakshathi rakshakai kimanyai ,
Thwayi sarakshathi rakshakai kimanyai,
Ithi nischitha dhi srayami nithyam,
Nruhare Vegavathi thadasrayam thwaam.

9.Itham sthutha sakruth iha ashta biresha pathyai,
Sri Venkatesa rachithai sthiridasendra vandhyaa,
Dhurthaantha ghora dhuritha dwiradendra bhedhi,
Kamasikaa nara harir vidhanothu kaamaan.

Ithi Kamaasikashtakam sampoornam

Kavi tharka simhaya kalyani guna shaline,
Srimathe Venkatesaya Vedantha gurave nama

error: Content is protected !!