Breaking News
Home / Mantras / Kamala Pathyashtakam

Kamala Pathyashtakam

Bujathalpa gatham,Ghana sundaram,
Garuda vahanam ambuja lochanam,
Nalina chakra gatha Kara mavyayam,
Bhajata re manuja Kamalapathim., 1

Ali kulasitha komala kunthalam,
Vimala peetha dukoola manoharam,
Jalajasritha vama kalebharam,
Bhajata re manuja Kamalapathim., 2

Kimu japaischa thapobhi ruthadhwarair,
Api kimuthamatheertha nishevanai,
Kimutha sasthra kadambha vilokanair,
Bhajata re manuja Kamalapathim., 3

Manuja deha mimam bhuve durlabham,
Samadhigamya surairapi vanchitham,
Vishayalampata tham apahaya vai,
Bhajata re manuja Kamalapathim., 4

Na vanitha na sutho na sahodharo,
Na hi pitha, janani cha bhandhawa,
Vrajathi saakamanena janena vai.
Bhajata re manuja Kamalapathim., 5

Sakalameva chalam sa characharam,
Jagaditham sutharam nava youvanam,
Samavalokya viveka drusa drutham,
Bhajata re manuja Kamalapathim., 6

Vividha rogayutham kshana bhanguram,
Paravasam nava marga malakulam,
Pari nireekshya sareeramidham swakam,
Bhajata re manuja Kamalapathim., 7

Muni varairanisam hrudhi bhavitham,
Shiva virincha mahendranutham sada,
Marana janma jara bhaya mochanam,
Bhajata re manuja Kamalapathim., 8

Hari padashtakam ethadanuthamam,
Paramahamsa janena sameeritham,
Padathi yasthu samahitha chethasa,
Vrajathi Vishnu padam sa naro druvam., 9

error: Content is protected !!