Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Kamakshya annapurna Girija Dasakam

Kamakshya annapurna Girija Dasakam

Related image

1.Mandhara kalpa hari chandana parijatha ,

Madhya sasanga mani mantapa Vedhi samasthe ,

Ardhendhu mouli sulalata shadardha nethe ,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

2.Keyura hara kadakangadha karna poora ,

Kanchi kalapa mani kanthi lasad dukoole ,

Dugdhanna poornaa vara kanchanadhavirhastha,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

3.Leelavachamsi thava Devi rig aadhi Veda ,

Srusthadhi karma rachana bhavadheeya cheshtaa ,

Thwath thejasaa jagadhidham prathibathi nithyam,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

4.Amba thwadheeya charanambuja sevayaa ye ,

Brahmadayo apya vikalasraya masrayanthi,

Thasmadaham thava narhosmi padaravindam,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

5.AAlee kadamba pari sevitha parswa bhage ,

Shukradhayo mukulithanchalaya purasthath,

Devi thwadheeya Charanam Saranam prapadhye,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

6.Sadbhakthi kalpa lathike , bhuvanaika nadhe ,

Bhoothesa hrud kamala Madhya nivasa brunge,

Karunya poorna nayane , kim upekshase maam,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

7.Sandyaa thraye sakala bhoosura sevya mane ,

Swahaa swadha rishi pithru deva ganaa sthuvanthi,

Jaayaa suthaa parijanaa athidhayo anna kama,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

8.Gandharva deva muni Narada , Koushika athri,

Vyasa , Ambareesha, kalasodbhava kasyapa sthvam,

Bhakthyaa sthuvanthi nigamagama sooktha manthrai,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

9.Yekamra moola nilayasya Maheswarasya ,

Praneswari pranatha bhaktha jana vanekshi,

Kamakshi rakshitha jagathi thrathae anna poorne ,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

1

0. Sabdathmike sasi kalaa abharanadhi dehe ,

Shambhorura sthala niketana nithya vase ,

Daridrya dukha bhaya haarini ka thwadhanya,

Bhiksham pradehi Girije , kshudithaya mahyam.

11. BHakthyaa sthuvanthi girija dasakam prabhathe,

Puthrarthi no adha dhana dhanya samrudhi kama ,

Preethaa mahesa vanithaa, hima saila kanyaa,

Theshaam dadhadath athya sulabhanyapi chepsithaani.

error: Content is protected !!