Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Kamakhya Dasa maha vidhya Manthra

Kamakhya Dasa maha vidhya Manthra

1.Kali
Namo deergeswarim devim sarva kama Phalapradham,
Deergaakaara kundala yukthaam sidim Yacha sureswari

Kali, kali , Maha kali , Kalike Papa nasini ,
Gadga hasthe , munda hasthe , kali kali namosthuthe.

2.Tara
Prathyalingapade ghore , mundamala upa sovithe ,
Sarve Lambhodhari bheeme ugratharaa namosthuthe

3.Kamakhyaa

Kamakhyamam , kama sampannam Kameswarim, Harapriyam,
Kamanaam dehi may nithyam Kameswari Namosthuthe

Kamakhya varade devi , neela parvatha Vasini ,
Thwam jagathaam Mathaa Yoni mudre Namosthuthe.

4.Bhuvaneswari

Bhuvanesim .maha mayaam , surya mandala roopinim,
Namami varadaam shudhaam Kamakhya roopinim Shivaam

5.Bhairavi
Maha Padma vanaannruthasthe , paramananda vigrahe ,
Sabdha brahma maye , Vandhe Tripura bhairavim.

6.Chinna mastha

Guptha Durge , mahabhage , guptha papa pranasini ,
Saptha janmarjithath papaath thrahi maam saranagatham.

Namasthe Guptha Kamakhye thubhyam trilokyapoojithe ,
Prayacha vividhaam sidhim nithyam devi sipriye.

7.Dhumavathi
Devim Koteswarim Shudhaam Papagnim Kama roopinim,
Namami mukthikamayaa dehi mukthim harapriye.

8.Bagalamukhi

Prapadhye saranam devi Sri Kamakhyam sureswarim,
Shivasya dayithaam Kamakhyaam kama roopinim.

9.Matangi
SArasvathyama namo nithyam Badra kalyaya namo nama,
Veda Vedantha Vedanga, vidhya sthanebhya yeva cha.

1

0.Kamala

Sadachara Priye devi Shukla pushpa vara priye ,
Gomayyaadhi suchi preethe , Mahalakshmi namosthuthe.

error: Content is protected !!