Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Kalyana Vrushti Sthavam

Kalyana Vrushti Sthavam

This stotram is sung by Adi Sankara.

Kalyana vrushtibi rivamrutha poorithaabhi,
Lakshmi swayam varana mangala deepikabhi,
Sevabhirambha, thava pada saroja moole,
Naakari kim manasi bhagyavatham jananaam., 1

Ethavadeva janani spruhaneeyamasthe,
Twath vandane cha salila sthagidhe cha nethre,
Sannidhya Madhya tharunambuja sodharasya,
Twad vigrahasya parayaa sudhayapluthasya., 2

Ishathwanama kalusha kathina masanthi,
Brahmadaya prathibhavam pralayabhi bhootha,
Ekassa eva jagathi sthira samsthyasthe,
Ya padayosthava sakruth pranathim karothi., 3

Labdhwa sakruth Tripurasundari, thawkeenam,
Karunya kandalitha kanthi bharam kadaksham,
Kandarpa bhava subhaga khlu bhakthi bhaja,
Sammohayanthi tharuneer bhuvana thrayepi., 4

Hreengarameva thava nama gunanthi Veda,
Mathasthrikona nilye, Thripure, Thrinethre,
Thwath samsmruthou yama bhatadhi bhayam vihaya,
Divyanthi nandanavane saha loka palai., 5

Hanthu puraamathgi galam paripeeya mana,
Kroora kadham na bhavitha garalasys vega,
Naaswasanaya yadhi matharitham tha vardham,
Dehasya saswadhamruthaaplutha seethalasya., 6

Saragnaanam sadasi vakpatuthaam prasoothe,
Devi, thwadangri sarasiruhayo pranama,
Kim cha sphuran makuta mujwala matha pathram,
Dhwe chamare cha mahatheem vasudham dadahathi., 7

Kalpadhrumai rabhimatha pradhi padhaneshu,
Karunya varidhirambha, bhavath kadakshai,
Aalokaya Tripura sundari, mama nadham,
Thwaiyeva bhakthi baritham thwayi bhaddha thrushnam., 8

Handhe thareshwapi manamsi nidhayachaya,
Bhakthir vahanthi kila pamara daivatheshu,
Thwameva devi manasa samanusmaramai,
Thwamva naumi saranam janani thwameva., 9

Lakshyeshu sathswapi ktaksha nireekshanana,
Maalokaya tripurasundari, Maamkadachit,
Noonam maya thu sadrusa karunaika pathram,
Jatho janishyathi jano na cha jayathe cah., 1

0

Hreemhreemithiprathi dinam japatham thavakhyam,
Kim nama durlabha miha tripuradhi vase,
Mala kireeta madha varana mananeeyaam,
Sthaan sevathe vasumathi swayameva Lakshmi 11

Sampadkarini, sakalendriya nandanani,
Samrajya dhana nirathani saroruhakshi,
Thwad vandanani duritha haranodhyathani,
Maam devi. matharanisam kalayanthu danyam., 12

Kalpopa samhruthishu, kalpitha thandavasya,
Devasya ganda parsao para bhiravasya,
Pasungasaikshava sarasana pushpa bana,
Saa saakshini vijayathe thava moorthy rekha., 13

Lagnam sada bhavathu matharidham thavardham,
Theja param bahula kumkuma panka sonam,
Bhaswath kireeta mamruthamsu kala vathamsam,
Madhye trikona nilayam paramruthardhram., 14

Hreengarameva thava nama tha deva roopam,
Thwannada durlabha miha Tripure, gunanthi,
Thwathejasa parinatham viyathathi bhootham,
Soukhyam thanothi sarasi ruha sambhavadyai., 15

Phalasruthi

Hreenkara thraya samputane, mahatha manthrena sandheepitham,
Sthothram ya prathi vasaram thava puro mathar japeth manthra vith,
Thasye kshoni bhujo bhavanthi vasaga Lakshmi schira sthayini,
Vanee nirmala sookthi bhaara bharitha jagarthi deergavya.

Shubham Bhooyath, Shubham Bhooyath, Shubham Bhooyath

error: Content is protected !!